Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Podmínky používání programu priceless™

Úvod

Vítejte na webové stránce priceless™. Webová stránka priceless™ (dále jen „webová stránka“) je propagačním programem, jehož prostřednictvím nabízí společnost Mastercard Europe SA (dále jen „Mastercard“) zážitky a předkládá nabídky a obsah držitelům karet Mastercard. Webová stránka nabízí uživatelům svět plný zážitků, propagačních nabídek, výhod ke kartám a další obsah. Před registrací na webovou stránku nebo před jejím používáním si, prosím, tyto podmínky pozorně přečtěte a uložte si je pro další použití. Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s těmito podmínkami používání a jakýmikoliv dalšími podmínkami ve znění případných úprav, které může společnost Mastercard na webové stránce \zveřejnit (dále společně jen „Podmínky používání“). Těmito Podmínkami používání se stanovují podmínky platné pro vaše používání webové stránky. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PRO VÁS BUDOU ZÁVAZNÉ. JAKÉKOLIV DOTAZY OHLEDNĚ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ BYSTE MĚLI KONZULTOVAT S PRÁVNÍKEM PŘEDTÍM, NEŽ TUTO WEBOVOU STRÁNKU ZAČNETE POUŽÍVAT.

Pokud s Podmínkami používání nesouhlasíte, nevstupujte na webovou stránku ani ji nepoužívejte.

V těchto Podmínkách používání znamenají slova „vy“ a „váš“ osobu, která získala přístup na webovou stránku, jak je definováno níže, a/nebo se zaregistrovala k účasti na programu. Slova „my“, „nás“ a „náš“ znamenají společnost Mastercard. „Webová stránka“ znamená www.priceless.com nebo jakoukoliv jinou webovou stránku, kterou zřídíme pro program priceless™ (dále jen „Program“).

 

Webová stránka

Webová stránka je jednou z výhod nabízených držitelům karet Mastercard. Díky ní můžete vstoupit do světa plného dobrodružství, nabídek, zážitků a jiných výhod. Výhody webové stránky zahrnují jedinečné nabídky a zážitky. Chcete-li zasílat aktuální informace o nejnovějších nabídkách a zážitcích, můžete si nastavit zasílání e-mailových upozornění. Některé nabídky budou předkládány pouze držitelům karet World Elite. Abyste i vy mohli využívat výhody exkluzivních nabídek pro držitele karet World Elite, musíte si zaregistrovat kartu World Elite Mastercard, u které lze uplatnit tento nárok, která byla vydána na vaše jméno a za kterou nesete v rámci Programu platební odpovědnost. Skutečnost, že se jedná o platební kartu World Elite Mastercard, je uvedena na přední nebo na zadní straně karty. Pro účely tohoto Programu platí pro používání webové stránky následující podmínky: (I) vaše platební karta World Elite Mastercard nebo vaše platební karta Mastercard musí být vydána českou bankovní institucí, (II) musí vám být nejméně 18 let, (III) musíte mít trvalé bydliště v České republice a (IV) všechna schválení, vypořádání a zúčtování (dále jen „přesměrování“) jsou vypořádána prostřednictvím zúčtovacího a zpracovatelského systému Mastercard Global Clearance and Processing System. Pokud máte jakékoliv dotazy či otázky ohledně toho, zda může být platební karta Mastercard použita na této webové stránce, obraťte se, prosím, na zákaznickou službu uvedenou níže.

Udělením souhlasu s Podmínkami používání se zavazujete, že: (I) budete zastupovat pouze sebe, nikoliv další osobu, (II) budete společnosti Mastercard poskytovat přesné informace, zejména informace požadované k registraci do Programu, (III) nebudete používat webovou stránku k reprodukování, vytváření duplikátů, pořizování kopií, prodeji, dalšímu prodeji, distribuci, zveřejňování ani nebudete pro komerční účely využívat software, obsah, nabídky, zážitky, produkty nebo služby poskytované společností Mastercard či získané prostřednictvím webové stránky, aniž byste získali výslovný, předchozí písemný souhlas společnosti Mastercard; toto omezení zahrnuje i jakoukoliv snahu o začlenění jakékoliv informace z webové stránky do jiného adresáře, produktu nebo služby, (IV) zajistíte si svůj vlastní přístup k používání webové stránky, zejména si obstaráte a budete udržovat veškerý telefonní, počítačový hardware a software a jiné vybavení a budete hradit veškeré související poplatky, (V) nebudete webovou stránku používat způsobem, který by měl negativní dopad na dostupnost jejích zdrojů pro ostatní uživatele nebo její využívání ostatními uživateli, nebo způsobem, který by mohl poškodit, zablokovat, přetížit nebo narušit servery či sítě společnosti Mastercard nebo poskytovatele služby, a (VI) nebudete webovou stránku používat pro nezákonné účely nebo pro účely zakázané těmito Podmínkami používání.

Nesete plnou odpovědnost za udržování bezpečnosti a ochranu osobních údajů ve vztahu ke svému účtu
a heslu a nesete odpovědnost za veškerou svoji činnost a jednání nebo činnost a jednání jiné osoby, které probíhají prostřednictvím vašeho účtu. Zavazujete se, že budete společnost Mastercard neprodleně informovat o jakémkoliv neoprávněném používání svého účtu nebo jakémkoliv jiném porušení zabezpečení. Společnost Mastercard ani zástupci neponesou odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, ke kterým může dojít v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet, ať již s vaším vědomím, či bez něj; vy však můžete nést odpovědnost za případné ztráty vzniklé společnosti Mastercard nebo jiné straně v důsledku toho, že někdo jiný používá váš účet nebo heslo.

 

Právo používat obsah webové stránky

Poskytujeme vám omezenou, nevýhradní a odvolatelnou licenci na prohlížení, sdílení, vytisknutí či stahování jakéhokoliv obsahu, jak je definováno níže, z webové stránky Mastercard pro vaše osobní potřeby. Nejste oprávněni udělit licenci ve vztahu k obsahu na webové stránce Mastercard, znovu tento obsah zveřejnit, distribuovat ho, pořizovat z něj kopie, postoupit ho, sublicencovat, převést, prodat, vytvářet z něj odvozená díla nebo ho jinak používat pro jiné než osobní potřeby. Žádná část obsahu nesmí být jakkoliv reprodukována nebo začleněna do jakéhokoliv systému vyhledávání informací, ať již elektronického, či mechanického, jinak než pro vaše osobní potřeby. Webovou stránku nesmíte používat nebo k ní mít přístup způsobem, který by mohl poškodit či narušit webovou stránku Mastercard nebo server či síť, na kterých webová stránka Mastercard funguje, popřípadě zasahovat do jejich používání někomu jinému. Mimoto vám je uděleno omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvořit hyperlink na webovou stránku nebo jakýkoliv její obsah, pokud takový odkaz neprezentuje společnost Mastercard, její produkty či služby nepravdivým, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým způsobem nebo pokud nevytváří dojem, že vaše webové stránky nebo obsah jsou sponzorovány nebo podporovány společností Mastercard.

K získání přístupu na webovou stránku nemůžete používat automatizovaný systém (např. roboty, spiders apod.). Zavazujete se, že nebudete shromažďovat údaje, ze kterých lze zjistit totožnost ostatních uživatelů webové stránky, nebo tyto údaje prodávat či jinak využívat. Vyjma omezených práv výslovně udělených těmito Podmínkami používání jsou veškerá práva, tituly a nároky k webové stránce Mastercard a veškerému jejímu obsahu vyhrazeny a vlastněny společností Mastercard.

SPOLEČNOST MASTERCARD SI PONECHÁVÁ PRÁVO ODMÍTNOUT KOMUKOLIV BEZ DALŠÍHO PŘÍSTUP NA TUTO WEBOVOU STRÁNKU, A TO NA ZÁKLADĚ SVÉHO UVÁŽENÍ
A Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU, VČETNĚ PORUŠENÍ NĚKTERÉ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV UŽÍVACÍCH PRÁV.

 

Změny webové stránky Mastercard a Podmínek používání

Společnost Mastercard si vyhrazuje právo měnit či upravovat obsah, materiály nebo informace uvedené na webové stránce či v souvislosti s ní, včetně těchto Podmínek používání, nebo kdykoliv bez předchozího oznámení ukončit Program. Společnost Mastercard může tyto Podmínky používání kdykoliv upravit aktualizací tohoto oznámení. Podmínky používání byste měli pravidelně sledovat.

Jakékoliv změny nebo úpravy nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění. To, že budete Program i nadále používat nebo mít přístup k webové stránce, znamená, že tyto změny akceptujete. Společnost Mastercard si vyhrazuje právo kdykoliv účtovat poplatky za přístup k celému Programu nebo jeho částem, přičemž vás
o takovém zpoplatnění předem uvědomí.

 

Ukončení

Společnost Mastercard může kdykoliv vaši registraci ukončit nebo omezit váš přístup k webové stránce.

 

Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah webové stránky je chráněn platnými právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví
a společnost Mastercard veškerý obsah vlastní nebo ho používá na základě licence či povolení. Veškeré texty, formátování, zejména výběr, koordinace a uspořádání materiálů na webové stránce Mastercard, obrazový materiál, grafika, animace, nástroje, grafické komponenty, aplikace, reklamy, videa, hudba, zvukové materiály, články, kopie, tvůrčí materiály, fotografie, ochranné známky, známky služeb, obchodní označení a loga, jakož i ostatní materiály a informace uvedené na této webové stránce podléhají právům
k duševnímu vlastnictví společnosti Mastercard, jejích dceřiných a spřízněných společností a jejich příslušných poskytovatelů a nabyvatelů licence (dále společně jen „obsah“). Z těchto materiálů nelze pořizovat kopie, nelze u nich provádět reverzní inženýring, nelze je dekompilovat, dezasemblovat, upravovat je, přeposílat na jiné webové stránky, dělat z nich výřezy, vytvářet k nim hyperlinky (deep linking), měnit je nebo jinak distribuovat, znovu distribuovat, licencovat, sublicencovat nebo v jakékoliv formě převádět. Nic z toho, co je obsaženo na webové stránce Mastercard, nebude vykládáno jako poskytnutí, ať již nepřímo, či jinak, jakékoliv licence nebo práva na komerční využití jakékoliv ochranné známky Mastercard, práva k duševnímu vlastnictví nebo materiálu chráněného autorským právem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mastercard. Ochranné známky, loga, obchodní označení
a známky služeb, ať již registrované, nebo neregistrované (dále společně jen „ochranné známky“), zobrazené na webové stránce Mastercard jsou ochrannými známkami společnosti Mastercard a s ní spolupracujících partnerů. Nic z toho, co je obsaženo na webové stránce Mastercard, nebude vykládáno jako poskytnutí, ať již nepřímo, či jinak, jakékoliv licence nebo práva používat jakoukoliv ochrannou známku zobrazenou na webové stránce Mastercard bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mastercard nebo třetí strany, která může danou ochrannou známku vlastnit.

Jakékoliv neoprávněné použití těchto materiálů porušuje práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mastercard a v plném rozsahu podléhá zákonným právům a opravným prostředkům.

 

Stížnosti týkající se autorského práva

Při provozování webové stránky může společnost Mastercard jednat jako „poskytovatel služeb“ a nabízet služby jako online poskytovatel materiálů a odkazů na webové stránky třetích stran. V důsledku toho mohou být prostřednictvím webové stránky předávány, ukládány, být přístupné nebo dány jinak k dispozici materiály třetí strany, které společnost Mastercard nevlastní nebo je nemá pod svou kontrolou. Společnost má zavedeny určité zákonem schválené postupy týkající se tvrzení o porušení autorského práva na webové stránce a přijala předpis, který zajišťuje okamžité odstranění jakéhokoliv obsahu nebo dočasné pozastavení činnosti uživateli, u něhož bylo zjištěno, že porušil práva společnosti Mastercard nebo třetí strany, nebo který jinak porušil zákony či právní předpisy ohledně duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky používání. Pokud se domníváte, že některý materiál dostupný prostřednictvím webové stránky porušuje autorská práva, měli byste v tomto smyslu informovat společnost Mastercard. Společnost Mastercard bude urychleně reagovat s cílem zrušit nebo zablokovat přístup k materiálu, který údajně porušuje autorská práva. Svá oznámení o porušení autorských práv byste měli zasílat na adresu: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgie, k rukám právního oddělení.

V oznámení, prosím, uveďte následující:

1. označení díla podléhajícího autorským právům nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

2. označení materiálu na webové stránce, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, s uvedením dostatečně podrobných informací, aby mohla společnost Mastercard tento materiál na webové stránce lokalizovat;

3. své prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné používání není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem;

4. své prohlášení uvádějící pod hrozbou pokuty za křivou přísahu, že (a) výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a (b) že jste vlastníkem podílu na dotčených autorských právech nebo že jste pověřeni jednat jménem takového vlastníka;

5. svoji adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; a

6. svůj fyzický nebo elektronický podpis.

 

Předložené materiály nebo zpětná vazba

Příležitostně vás můžeme požádat o zpětnou vazbu ohledně webové stránky Mastercard a produktů a/nebo služeb. Sdělení nebo materiály, které nám takto poskytnete nebo zveřejníte, (a) budou společností Mastercard považovány za nedůvěrné a nemajetkové, (b) stávají se vlastnictvím společnosti Mastercard, která bude současným i budoucím vlastníkem veškerých práv, titulů a podílů na nich, a (c) budou bez omezení používány držiteli licence společnosti Mastercard a jejími spřízněnými osobami dle jejich vlastního uvážení bez jakéhokoliv závazku, náhrady nebo jiné odpovědnosti vůči vaší osobě. Tato sdělení či materiály mohou být použity pro jakékoliv účely, které zahrnují zejména reprodukci, sdělování, předávání, publikaci, vysílání nebo zveřejnění, ať již zcela, nebo částečně, v jakémkoliv médiu
a jakýmkoliv způsobem v současnosti známým nebo v budoucnu vyvinutým, na této webové stránce či jinak. Společnost Mastercard není nikterak povinna na jakékoliv takové sdělení reagovat. Bez ohledu na výše uvedené společnost Mastercard zásadně od široké veřejnosti nepřijímá ani neposuzuje žádné tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály ohledně svých produktů a služeb (dále jen „předložené materiály“), a proto byste společnosti Mastercard neměli v žádných svých sděleních, ať již prostřednictvím této webové stránky, či jinak, žádné předložené materiály poskytovat. Pokud nám však i přes naši žádost, abyste tak nečinili, nějaký předložený materiál zašlete, stane se takový předložený materiál okamžitě vlastnictvím společnosti Mastercard, která se počínaje takovým okamžikem stává vlastníkem všech práv, titulů a podílů na daném materiálu. Společnost Mastercard bude dále moci volně používat předložený materiál pro libovolné účely, například k vyvíjení a marketingu produktů a služeb. Společnost Mastercard není odpovědná za použití nebo zveřejnění takto předložených materiálů ani za případnou podobnost předloženého materiálu s jakýmikoliv jejími budoucími produkty a službami.

 

Obchodníci a jejich nabídky

Obchodníci (včetně neziskových organizací) mohou společnosti Mastercard poskytovat určité nabídky či nabízet zážitky nebo jiné výhody ve vztahu ke koupi zboží a služeb (dále jen „nabídky“), které budou
k dispozici na webových stránkách nebo přímo u obchodníka. Tyto nabídky podléhají určitým podmínkám stanoveným pro každou z nich a mohou se kdykoliv změnit, aniž byste o tom museli být informováni. Společnost Mastercard nebude odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku jakékoliv součinnosti mezi vámi a obchodníkem ve vztahu k takovým nabídkám. Berete na vědomí, že společnost Mastercard nijak neschvaluje ani neručí za obchodníky, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky Mastercard, ani za nabídky, které na jejích nebo na svých vlastních webových stránkách poskytují.

 

Soutěže a loterie

Příležitostně vás můžeme informovat o soutěžích a loteriích či jiných propagačních akcích společnosti Mastercard nebo třetích stran. Všechny tyto soutěže, loterie a propagační akce se řídí Oficiálními pravidly nebo podmínkami takových loterií, soutěží a propagačních akcií, jakož i všemi souvisejícími zákony, předpisy a nařízeními.

 

Obsah třetích stran a odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat obsah třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, které jsou na této webové stránce zcela nezávislé. Obsah třetích stran a odkazy na ně uvádíme pouze proto, abychom uživatelům usnadnili práci, a nevyjadřujeme tím svůj souhlas s nimi, nepotvrzujeme je ani za ně neručíme. Společnost Mastercard dále neodpovídá za přesnost, úplnost ani spolehlivost informací poskytovaných třetími stranami nebo za produkty či služby nabízené nebo prodávané prostřednictvím webové stránky, na které uvádíme odkazy, a za používání těchto informací třetích stran jste výhradně odpovědni vy sami. Jakékoliv případné smlouvy, transakce a jiná ujednání mezi vámi a takovou třetí stranou jsou výhradně na vaše riziko. Kliknutím na odkaz třetí strany opouštíte webovou stránku Mastercard. Jakékoliv osobní údaje, které poskytnete na stránkách, na něž se takto dostanete, již neshromažďuje a nespravuje společnost Mastercard, ale podléhají pravidlům ochrany osobních údajů a podmínkám používání platným na daných stránkách. Podrobné informace o postupech v rámci ochrany osobních údajů tedy naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů a podmínkách používání platných pro takové stránky.

Společnost Mastercard není odpovědná za kontrolu nebo posouzení nabídek jakéhokoliv obsahu třetích stran či nabídek prezentovaných na této webové stránce, ani za ně neručí. Společnost Mastercard nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za úkony, nabídky a obsah těchto ani jakýchkoliv jiných třetích stran. Předtím, než začnete nakupovat, si tedy pečlivě prostudujte podrobnosti nabídky a její podmínky.

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost Mastercard si je vědoma významu respektování soukromí osob, které navštěvují její webové stránky a rozhodnou se využít programů a informací na nich nabízených. Globální pravidla společnosti Mastercard o ochraně osobních údajů vám poskytnou přehled o tom, co můžete očekávat, když se zaregistrujete na webových stránkách Mastercard nebo když si je prohlížíte. Naše Globální pravidla ochrany osobních údajů se vám zobrazí kliknutím zde.

 

Odškodnění

Zavazujete se odškodnit, obhajovat a chránit společnost Mastercard a její obchodní partnery i jejich příslušné vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance a spřízněné osoby před jakoukoliv odpovědností, ztrátou, nárokem a výdajem, včetně přiměřených nákladů a výdajů na právní zastupování, které se týkají nebo vyplývají z: (I) vašeho porušení těchto Podmínek používání, (II) vašeho zneužití této webové stránky a (III) vašeho nedodržení nebo porušení autorských či jiných práv k duševnímu vlastnictví nebo dalších práv třetí stran obsažených ve vámi předložených materiálech a/nebo jakéhokoliv jiného porušení právních předpisů či smluvních závazků ve vztahu k vámi předloženým materiálům.

 

Zřeknutí se záruk

Ačkoliv společnost Mastercard vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby zajistila, že veškeré materiály na této webové stránce jsou správné, nelze jejich správnost zcela zaručit a společnost Mastercard tudíž nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazek za přesnost, úplnost nebo pravost jakýchkoliv informací obsažených na této webové stránce.

WEBOVÁ STRÁNKA, NABÍDKY A VEŠKERÝ JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DLE DOSTUPNOSTI“ A VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, SE TÍMTO VYLUČUJÍ, VČETNĚ JAKÉKOLIV ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, TITULU, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, KVALITY INFORMACÍ NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI MASTERCARD PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU,

KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. SPOLEČNOST MASTERCARD SE ZEJMÉNA ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH BEZCHYBNÉHO FUNGOVÁNÍ, SPRÁVNOSTI PODMÍNEK NEBO PODROBNÝCH ÚDAJŮ, OPRAVY VAD NEBO TOHO, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE PROSTA VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO, NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO JE POSKYTOVÁN I JAKÝKOLIV OBSAH, KTERÝ STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLIV PŘÍPADNOU ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU DAT, KE KTERÉ MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POČÍTAČOVÝMI VIRY. NIC
Z TOHO, CO JE UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, NEVYLUČUJE NEBO NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MASTERCARD ZA (I) SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEJÍ NEDBALOSTÍ, (II) ZA PODVOD NEBO PODVODNÉ UVEDENÍ V OMYL NEBO (III) ZA JAKOUKOLIV ZÁLEŽITOST, U NÍŽ BY BYLO NEZÁKONNÉ, KDYBY SPOLEČNOST MASTERCARD SVOJI ODPOVĚDNOST VYLOUČILA NEBO SE O TAKOVÉ VYLOUČENÍ POKUSILA.

 

Zřeknutí se náhrady škody a omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST MASTERCARD, JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÉ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY, ZEJMÉNA ZA ŠKODU NA MAJETKU, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU ZAKÁZEK, EKONOMICKÉ ZTRÁTY, ZTRÁTU DAT NEBO UŠLÝ ZISK, A TO BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBNÍHO DŮVODU (NAPŘÍKLAD SMLUVNÍ ZÁVAZEK, NEDBALOST NEBO JINÉ OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKTY), KTERÉ VYPLÝVAJÍ NEBO VZNIKLY
V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO PŘÍSTUPEM K WEBOVÉ STRÁNCE, NABÍDKÁM NEBO JEJICH OBSAHU, A TO ANI TEHDY, POKUD BYLI SPOLEČNOST MASTERCARD NEBO JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO SPŘÍZNĚNÉ OSOBY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MASTERCARD VŮČI VAŠÍ OSOBĚ ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY NEBO ŽALOBNÍ DŮVODY, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI), NEBO JINAK, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE 3 000,- KČ NEBO VÁMI ZAPLACENOU ČÁSTKU (PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK JE NIŽŠÍ) ZA PŘÍSTUP NEBO ÚČAST NA JAKÉKOLIV AKTIVITĚ TÝKAJÍCÍ SE WEBOVÉ STRÁNKY. NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, NEVYLUČUJE NEBO NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MASTERCARD ZA (I) SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEJÍ NEDBALOSTÍ, (II) ZA PODVOD NEBO PODVODNÉ UVEDENÍ V OMYL NEBO (III) ZA JAKOUKOLIV ZÁLEŽITOST, U NÍŽ BY BYLO

NEZÁKONNÉ, KDYBY SPOLEČNOST MASTERCARD SVOJI ODPOVĚDNOST VYLOUČILA NEBO SE O TAKOVÉ VYLOUČENÍ POKUSILA.

Bez omezení výše uvedeného neodpovídáme za žádné chyby v nabídkách nebo v podmínkách, za jakékoliv poplatky nebo penále na karetním účtu, vzniklé ve vztahu k vaší kartě World Elite Mastercard nebo Mastercard v důsledku vašeho používání programu, včetně případných poplatků a penále vzniklých
v důsledku zrušení. Za případné daňové povinnosti vyplývající z vaší účasti v programu nesete výhradní odpovědnost vy, a nikoliv společnost Mastercard nebo některý obchodník, nebo finanční instituce, která vydala vaši kartu Mastercard. Obchodníci nebo vaše vydávající finanční instituce mohou informace ohledně programu a vaší účasti v něm oznámit finančním úřadům. Obchodníci ani vaše vydávající finanční instituce nesmějí tyto podmínky tak, jak platí ve vztahu mezi námi a vaší osobou, měnit a nesmějí přijímat žádné závazky, které by pro nás byly závazné.

 

Neplatnost Podmínek používání ve vztahu k případné smlouvě s držitelem platební karty Mastercard

Společnost Mastercard je předním poskytovatelem platebních služeb. Společnost Mastercard není finanční institucí a nevydává kreditní, debetní ani platební karty či šeky jakéhokoliv druhu. Vztah ohledně vaší platební karty nesoucí značku Mastercard je uzavřen mezi vámi a vydávající bankou nebo finanční institucí. Se všemi dotazy a záležitostmi ohledně vaší platební karty Mastercard nebo účtu držitele karty byste se proto měli obracet na banku nebo finanční instituci, která vaši kartu vydala, a nikoliv na společnost Mastercard. Ačkoliv mezi společností Mastercard a vaší vydávající bankou nebo finanční institucí existuje smluvní vztah, tento vztah se netýká jednotlivých držitelů karet nebo účtu k platebním kartám.

Tuto webovou stránku provozuje společnost Mastercard Europe SA.

 

Různé

Tyto Podmínky používání budou vykládány, interpretovány a plněny výhradně v souladu s právním řádem České republiky, bez ohledu na jakékoliv zásady kolizních norem. Výslovně souhlasíte s tím, že jakákoliv žaloba dle práva, která vyplývá z těchto Podmínek používání či této webové stránky 

nebo se jich přímo či nepřímo týká, může být podána pouze u českých soudů. Tímto souhlasíte
a podřizujete se osobní jurisdikci takových soudů pro účely jakékoliv žaloby týkající se webové stránky Mastercard, vašeho přístupu k ní či jejího užívání nebo těchto Podmínek používání a doručování pošty mimo dané území.

Tyto Podmínky používání nejste oprávněni postoupit. Společnost Mastercard může svá práva a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách používání postoupit kdykoliv. Pokud by byly kterákoliv část nebo ustanovení těchto Podmínek používání shledány nezákonnými, neúčinnými, neplatnými nebo nevynutitelnými, bude se mít za to, že taková část je od těchto Podmínek používání oddělitelná, a neovlivní to platnost a vynutitelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení. S výjimkou případů zde uvedených zakládají tyto Podmínky používání úplnou dohodu mezi vámi a společností Mastercard ohledně jejich předmětu. Některá ustanovení těchto Podmínek používání mohou být nahrazena nebo doplněna na základě právních oznámení nebo podmínek umístěných na konkrétních stránkách, v aplikacích, nástrojích nebo jiných materiálech, ke kterým můžete mít přístup v rámci této webové stránky. Neuplatnění kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek používání nebo jakýchkoliv dodatečných podmínek ze strany společnosti Mastercard nebude považováno za zřeknutí se takových ustanovení nebo vzdání se možnosti takové ustanovení vymáhat. Tyto Podmínky používání a jakékoliv související dokumenty mohou být přijaty
v elektronické podobě (například elektronickými nebo jinými prostředky umožňujícími projevit souhlas)
a vaše přijetí bude považováno ve vztahu mezi vámi a společností Mastercard za závazné.

 

Zákaznická podpora

Pro zákaznickou podporu nás, prosíme, kontaktujte.