Header background image Second header background image Background image

Welcome ,

We look forward to delighting you.

Close

Priceless Terms of Use

Общи условия за ползване „Безценни градове“

 

Въведение

Добре дошли на уебсайта на Безценни градове. Уебсайтът Безценни градове („Уебсайта“) представлява промоционална програма, осигуряваща преживявания, оферти, и съдържание в полза на картодържатели на Mastercard от Mastercard Europe (“Mastercard”). Уебсайтът Ви предоставя достъп до Безценен свят от преживявания, промоционални оферти, картови предимства и релевантно съдържание.

Моля да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия за ползване преди да се регистрирате в Уебсайта или да го използвате, както и да ги запазите за бъдещи справки. Посещението Ви в Уебсайта и участието Ви в Безценни градове е предмет на настоящите Общи условия за позлване, Политиката ни за защита на личните данни и Уведомлението ни за бисквитки. Общите условия за ползване уреждат приложимите условия за използване на Уебсайта.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ СЕ ЗАПОЗНАЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С АДВОКАТ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА.

В случай че не приемате Общите условия за ползване, моля да не осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта.

В настоящите Общи условия за ползване под „Вие“ и „Ваш“ ще се има предвид лицето, което е осъществило достъп до Уебсайта, както е посочено по-долу, и/или се е регистрирало за участие в Програмата. С думите „Ние“, „Наш“, „Ни“ се означава Mastercard. "Уебсайт" означава www.priceless.com или друг уебсайт, създаден за целите на програмата Безценни градове ("Програмата").

 

Уебсайта

Уебсайтът е създаден в полза на картодържателите на карти Mastercard. Ние Ви представяме Безценен „Свят“ на приключения, оферти, преживявания и други ползи и предимства. Предимствата на Уенсайта включват единствени по рода си оферти и преживявания. В хода на Програмата могат да се извършват напомняния по имейл, за да Ви държат в течение по отношение най-новите оферти и преживявания. Определени оферти ще се предоставят изключително и ексклузивно на World Elite. За да се възползвате от такива ексклузивни оферти, ще е необходимо да извършите регистрация на валидна Mastercard World Elite карта, която е издадена на Ваше име и за която Вие отговаряте за извършване на разплащанията с нея в Програмата. Вашата Premium Mastercard карта може да бъде идентифицирана отпред и от задната страна на Вашата карта. За целите на настоящата Програма следните условия се прилагат по отношение използването на Уебсайта: (i) Вашата Premium Mastercard карта или Вашата Mastercard карта следва да бъде издадена от Българска финансова институция на Ваше име; (ii) следва да сте навършили 18 години; (iii) следва да пребивавате законно в България; и (iv) всички оторизации, сетълменти и клиринг ("Switching") се реализират чрез Системата за глобални клиринг и обработка на Mastercard. В случай че имате въпроси или проблеми във връзка с използването на карта Mastercard на Уебсайта, моля да се свържете с Отдел Обслужване на клиенти на контактите, посочени по-долу.

С приемането на настоящите Общи условия за ползване, Вие се съгласявте и потвърждавате, че: (i) представлявате единствено и само себе си; (ii) ще предоставяте точна информация на Mastercard, включително, без изброяването да е изчерпателно, информация, необходима за регистрация в Програмата; (iii) няма да ползвате Уебсайта, за да възпроизвеждате, копирате, продавате, препродавате, разпространявате, публикувате или използвате за каквато и да е търговска цел софтуера, съдържанието, офертите, преживяванията, продуктите или услугите, предоставяни от Mastercard или получени на Уебсайта без предварителното изрично писмено съгласие на Mastercard. Това ограничение включва и всеки опит за инкорпориране на каквато и да е информация от Уебсайта в каквато и да е директория, продукт или услуга; (iv) ще си осигурите достъп до и използването на Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателно, осигуряване и поддръжка на телефон, компютърен софтуер и хардуеър, и всякакво друго оборудване, както и заплащане на съответните такси; (v) няма да ползвате Уебсайта по какъвто и да е начин, който би могъл да повлияе неблагоприятно на наличността на ресурсите му или на ползването му от други потребители, или който би могъл да причини каквато и да е вреда, да деактивира, пренатовари или увреди сървърите или мрежите на Mastercard или Доставчиците на услуги; и (vi) няма да използвате Уебсайта за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от Общите условия за ползване.

Вие сте изцяло отговорен за поддържане сигурността и конфиденциалността на Вашия акаунт и парола, както и носите пълна отговорност за всички действия и поведение, Ваше или на друго лице, реализирани чрез Вашия акаунт, поради факта, че не сте опазили сигурността и конфиденциалността на акаунта Ви. Съгласявате се да уведомите незабавно Mastercard за всяко неразрешено ползване на акаунта Ви или друго нарушение на сигурността. Mastercard или негови представители няма да носят каквато и да е отговорност за причинени вреди или щети от какъвто и да е вид, които са резултат или могат да възникнат от използването на паролата или аканута Ви от трето лице, поради неосигуряване сигурността и конфиденциалността на акаунта Ви, незаивисмо дали е реализирано с или без Ваше знание; от друга страна носите отговорност за каквито и да е вреди, нанесени на Mastercard или друго лице, вследствие използването на паролата и акауната Ви от някой друг, тъй като не сте осигурили сигурността и конфиденциалността на акаунта Ви. Обратно към началото.

 

Вашият Акаунт

При регистрацията Ви като потребител в Уебсайта създавате Mastercard акаунт ("Акаунт"). Ако не създадете Акаунт, не можете да реализирате регистрация в Уебсайта. Не разкривайте информация за Акаунта си на когото и да е било другиго, като препоръчваме да не съхранявате или запазвате информация за Акаунта на място, достъпно за други лица, като например незаключено чекмедже на бюро или като контакт на компютъра Ви. Вие сте изцяло отговорен за осигуряване сигурността и конфиденциалността на Вашия Акаунт и за всички действия, реализирани чрез Вашия Акаунт, като се съгласявате да уведомите незабавно Mastercard за всяко извършено или вероятно неразрешено използване на потребителското Ви име или парола, или за всяко друго нарушение на сигурността на Аканута Ви. Mastercard няма да носи каквато и да е отговорност за причинени вреди или щети от какъвто и да е вид, които са резултат или могат да възникнат от неразрешено използване на Аканута Ви. В случай на нарушение моля да се свържете с: MastercardID_Inquiries@Mastercard.com. При влизане в Уебсайта следва да посочите потребителското си име и парола, за да удостоверите Акаунта си. След удостоверяване на Акаунта Ви не е необходимо ново потвърждение на въведените данни за период от 30 минути. Можем да изискваме да удостоверите данните на Акаунта си на определени страници или преди реализиране на определени транзакции, например на чуждестранни уебсайтове на Mastercard. Обратно към началото.

 

Информация при регистрация

При регистрация в Уебсайта или при предоставяне на информация за Вашата Mastercard ID, се съгласявате да: (а) да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация („Информация при регистрация“) и (б) да поддържате и навременно да актуализирате Информацията при регистрация, за да е вярна, точна, актуална и пълна. Вие или Вашата организация, както е приложимо, сте изцяло отговорни за опазването поверителността на каквито и да е пароли или използването или каквито и да е дейности, възникнали във връзка с Вашия акаунт. Съгласявате се да не предоставяте достъп до акаунта си на трети лица, включително чрез предоставяне на паролите си. Нямате право да (а) имате или да опитвате да получите неразрешен достъп до услугите или системите на Mastercard; (б) използвате или да правите опити да използвате услуги или системи на Mastercard по начин, който не е изрично разрешен от Mastercard; (в) нарушавате, повреждате или затруднявате работата на услугите или системите на Mastercard; (г) да се регистрирате или да правите опити за регистрация в Уебсайта чрез измама или по незаконен начин; (д) заобикаляте или да правите опити да заобикаляте механизмите на сигурност на Mastercard, или (е) да създавате акаунти чрез автоматизирани средства. В случай че предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, или в случай че Mastercard разполага с разумни основания да смята, че такава информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, Mastercard по собствено усмотрение и без да дължи предварително уведомление, може да спре или да прекрати Акаунта Ви или да откаже настоящ или бъдещ достъп или използване на Уебсайта и/или Съдържание. Обратно към началото.

 

Договаряне по електронен път

Използването на данните на Вашата Mastercard ID и Уебсайта изисква от Вас да разполагате с възможност да сключвате договори и да извършвате транзакции по елетронен път. ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ ВАША СТРАНА КОНСТИТУИРАТ СЪГЛАСИЕТО ВИ И НАМЕРЕНИЕТО ВИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТАКИВА ДОГОВОРИ. ДЕКЛАРИРАТЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ СЪГЛАСИЕТО ВИ СЕ ОТНАСЯ И ДО ВСИЧКИ ЗАПИСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС В УЕБСАЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ, ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОЛИТИКИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ТЕХНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ. Обратно към началото.

 

Право да използвате Съдържание в Уебсайта

Предоставяме Ви ограничен, неизключителен, отменяем лиценз за преглеждате, споделяте, разпечатвате или сваляте Съдържание, включващо посоченото по-долу, от Уебсайта на Mastercard за Ваше лично ползване. Освен ако изрично не е разрешено от закон, не разполагате с право да разрешавате, публикувате, разпространявате, копирате, предоставяте, подлицензирате, прехвърляте, продавате, използвате в производни работи или да реализирате използване, освен лично, каквото и да е Съдържание от Уебсайта на Mastercard. Никаква част от Съдържанието не може да бъде възпроизвеждано под каквато и да е форма или да бъде инкорпорирано в каквто и да е система за извличане на информация, електронна или механична, освен за лично използване. Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта Mastercard  по какъвто и да е начин, който може или цели да увреди или влоши работата на Уебсайта Mastercard или на каквито и да е сървъри или мрежи, част от Уебсайта Mastercard, или да окаже влияние на използването или взаиомодействието от страна на трети лица с Уебсайта. Разполагате с ограничено, отменяемо и неизключително разрешениеда създавате хиперлинкове към Уебсайта или Съдържанието, доколкото линкът не представя Mastercard или услугите или продуктите му по неверен, подвеждащ, уронващ престижа или в някаква степен обиден начин, и съответно не предполага, че Mastercard спонсорира или одобрява по някакъв начин сайта Ви, страницата или съдържанието Ви.

Не можете да използвате автоматизирани системи (напр. роботи, паяци (spiders), и др. за осъществяване достъп до Уебсайта. Съгласявате се да не събирате информация, с която можете да идентифицирате други потребители на Уебсайта, да продавата или да използвате по друг начин такава информация. С изключение на посочените тук ограничени права, всички права по отношение на Уебсайта  Mastercard и върху цялото Съдържание принадлежи изцяло на Mastercard.

MASTERCARD СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА НА КОГОТО И ДА Е БИЛО, БЕЗ ДА ДЪЛЖИ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. Обратно към началото.

 

Изменения в Уебсайта Mastercard и Общите условия за ползване

Mastercard си запазва правото да променя и внася изменения в Съдържанието, материали или информация, съдържащи се на или създадени във връзка с Уебсайта, включително настоящите Общи условия за използване, както и да преустанови Програмата, без да Ви дължи уведомление. Mastercard е оправомощено по всяко време да внася изменения в настоящите Общи условия за ползване чрез публикуването им. Вие следва регулярно да разглеждате настоящите Общи условия за ползване за запознаване с подобни изменения. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им. Използването на Програмата или осъществяване на достъп до Уебсайта след публикуване на такива допълнения и изменения представлява съгласие с така извършените допълнения, съответно изменения. При всички положения обаче при съществени промени в настоящите Общи условия за ползване ще се публикува уведомление в началната страница, касаеща измененията, като последните влизат в сила в 30-дневен срок от публикуването им. В случай че в рамките на 14 дни от извършване на измененията не отправите писмен отказ от тях, се приема, че сте приели Общите условия за ползване и техните изменения. Отказ от приемане на измененията води до прекратяване участието Ви в програмата в срок от 30 дни след реализиране на отказа. Обратно към началото.

 

Прекратяване

Mastercard е оправомощено да прекрати Акаунта Ви или да ограничи достъпа Ви до Уебсайта по каквато и да е причина по всяко време. Обратно към началото.

 

Права на интелектуална собственост

Съдържанието на Уебсайта се намира под закрилата на приложимото законодателство, касаещо интелектуалната собственост, като цялото Съдържание се притежава от Mastercard или се използва от Mastercard на основание получен лиценз или разрешение. Всички текстове, форматиране (включително, без изброяването да е изчерпателно, избора, координацията и поредбата на материалите в Уебсайта на Mastercard), както и изображенията, графиките, анимациите, инструментите, „джаджи“ (widgets), приложения, реклами, видеа, музика, звуци, статии, произведения, художествени материали, снимки, търговски марки, фирмени наименования, логота и други материали и информация на Уебсайта, са интелектуална собственост на  Mastercard, негови дъщерни дружества и партньори, съответно лицензодатели и лицензианти (нарични общо „Съдържание“). Тези материали не могат да бъдат копирани, подлагани на обратно инженерство, декомпилирани, раздробявани, модифицирани, възпроизвеждани на други уеб страници, деструктурирани, свързвани с други уебсайтове, изменяни или по друг начин възпроизвеждани, лицензирани, подлицензирани или прехвърляни по каквато и да е форма от Ваша страна. 

Нищо в Уебсайта на Mastercard не с ледва да се тълкува като предоставяне по какъвто и да е начин, включително по подразбиране, на разрешение или на правото да се използва за каквато и да е търговска цел търговски марки на Mastercard, интелектуална собственост или каквито и да е произведения без предварителното писмено разрешение на Mastercard. Търговските марки, логота, фирмени наименования и марки за услуги, регистрирани или не, (общо наричани „Марки“), изложени в Уебсайта на Mastercard са Марки на Mastercard и трети страни, негови партньори. Нищо на Уебсайта на Mastercard следва да се тълкува като предоставяне на разрешение или право да се използва Марка на Mastercard, включително по подразбиране, без предварителното писмено разрешение на Mastercard или на трето лице – правоносител.

Всяко неразрешено търговско използване на тези материали представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на Mastercard, като Mastercard има право на пълно обезщетение от реализираното нарушение. Обратно към началото.

 

Жалби, свързани с правата на интелектуална собственост

При управлението на Уебсайта Mastercard може да действа в качеството на „доставчик на услуги“ и съответно да предоставя онлайн достъп до материали и линкове към уебсайтове на трети лица. В резултат на това материали на трети лица, които не са притежавани или контролирани от Mastercard, могат да бъдат предадени, съхранени, достъпени или по друг начин представени при използването на Уебсайта. Mastercard е установило определени мерки във връзка с предположения за нарушение на права на интелектуална собственост в Уебсайта, катазполага с процедура за незабано премахване на подобно съдържание или преустановяване достъпа на потребител, който нарушава такива права или права на Mastercard, или по някакъв начин нарушава права на интелектуална собственост, настоящия Договор или законови разпоредби. В случай че смятате, че даден материал на Уебсайта се използва в нарушение с правата на интелектуална собственост, моля да уведомите Mastercard. Mastercard ще положи усилия да отговори навременно чрез премахване или преустановяване достъпа до материала, за който се твърди, че е налице нарушение. Моля да отправяте подобни уведомления до: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Белгия. Attn: Legal Department (На вниманието на Правния отдел).

Моля да предоставите следната информация:

1. Идентифициране на произведението или интелектуалната собственост, за която се твърди, че е налице нарушение;

2. Идентифициране на материала на Уебсайта, предмет на нарушението, по начин, позволяващ локализирането му на Уебсайта от страна на Mastercard;

3. Изявление, че добросъвестно смятате, че използването не е разрешено от страна на носителя на съответното право на интелектуална собственост, съответно него представител;

4. Изявление от Ваша страна, че (а) посочената от Вас информация е точна; и (б) Вие сте носителят на правото на интелектуална собственост, предмет на нарушението, съответно сте упълномощени от носителя да го представлявате надлежно;

5. Ваш адрес, телефонен номер и имейл адрес; и

6. Ваш подпис или електронен подпис. Обратно към началото.

 

Обратна връзка

Периодично можем да искаме обратна връзка от Вас за Уебсайта на Mastercard, продуктите или услугите ни. Всякакви съобщения или материали, предоставени от Вас, (а) ще се считат за неповерителни и няма да се приемат за Ваша собственост, (б) ще са собственост на Mastercard, като Mastercard ще е изключителен собственик на всички права върху тях, и (в) могат да бъдат използвани от Mastercard, негови лицензианти или партньори, по тяхно собствено усмотрение, без да Ви се дължи каквато и да е обезщетение или изпълнение на каквото и да е задължение, освен посочването Ви като автор на съответното съобщение или материал, в случай че е изискано. Такова използване може да се реализира за каквато и да е цел, включително, без изброяването да е изчерпателно, чрез възпроизвеждане, разкриване, предване, публикуване, излъчване, използване на отделни части, чрез всякакви начини във всякакви медии, включително неизвестни към момента, на Уебсайта или на друго място. Mastercard няма задължение да отправя отговори на подобни съобщения. Независимо от горното, Mastercard е установило практика да не приема и да не разглежда каквито и да е творчески идеи, предложение или материали от публичното пространство, касаещи негови продукти или услуги („Предложения“), като следователно не следва да отправяте такива Предложения към Mastercard в каквито и да е съобщения чрез Уебсайта или по друг начин. Независимо от това, в случай че изпратите такива Предложения, последните ще се считат незабавно за собственост на Mastercard, като Mastercard ще притежава на изключителна основа всички права, възникнали върху съответния материал. В допълнение Mastercard ще е оправомощено да използва Предложенията за каквито цели намери за добре, включително, без изброяването да е изчерпателно, за разработване и търговско представяне на продукти и услуги. Mastercard се освобождава от отговорност за такова използване или разкриване на Предложения или за каквито и да е прилики с получени Предложения с бъдещи продукти и услуги на Mastercard. Обратно към началото.

 

 

Търговци и Търговски оферти

Търговци (включително организации с нестопанска цел) могат да предоставят на Mastercard определени оферти, преживявания или предимства при закупуване на стоки и услуги („Оферти“), които ще са достъпни директно на Уебсайта или директно при съответния Търговец. Офертите са предмет на определени условия, които могат да подлежат периодично на изменения. Mastercard не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникнали от взаимодействието Ви с Търговец по отношение на такива Оферти. Декларирате, че сте запознати, че Mastercard не поддържа или гарантира за Търговците, които са достъпни чрез Уебсайта на Mastercard, нито за Офертите, предлагани от тях или на техните уебсайтове. Обратно към началото.

 

Състезания и Лотарии

Периодично ще Ви известяваме за състезания, лотарии или други промоции на Mastercard или трети лица. Такива състезания, лотарии и промоции се уреждат от съответни Общи условия и от приложимото законодателство по отношение на тях. Обратно към началото.

 

Съдържание на трети страни и линкове към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа съдържание на трети страни и линкове към трети уебсайтове, напълно незвисими от Уебсайта. Такова съдържание и линкове се посочват единствено за улеснение на потребителите и подобно посочване не представлява одобрение, подкрепа или гаранция от страна на Mastercard. Нещо повече, Mastercard не носи отговорност за точността, целостта и надеждността на информацията и предлаганите продукти и услуги от такива уебсайтове, като поемате самостоятелна отговорност за използването на такава информация. Всякакви договорки, транзакции или други споразумения между Вас и такива трети страни се реализират изцяло на Ваш риск. При натискане на такъв линк, Вие напускате Уебсайта. Моля да прегледате общите условия за ползване на съответния уебсайт за повече информация за неговите политики и правила на работа.  

Mastercard не носи отговорност за изследване или оценка, като по никакъв начин не гарантира предложенията, съдържанието или Офертите, представени в Уебсайта. Mastercard не поема отговорност за каквито и да е действие, Оферти и съдържание на такива и всякакви други трети лица. Внимателно се запознайте с подробностите на Офертата, както и поставените условия, преди извършване на покупка. Обратно към началото.

 

Политика за защита на личните данни

Mastercard разбира важността от защитата на личните данни на лицата, които посещават Уебсайта и съоветно избират да се възползват от програмата или представените Оферти. Политиката за защита на лични данни „Безценни градове“ и Уведомлението за бисквитки предоставят обща информация за това какво можете да очаквате при регистрация и по какъв начин личните Ви данни се използват на Уебсайта. За повече информация моля да се запознаете с Политиката за защита на личните данни и Уведомлението за бисквитки. Обратно към началото.

 

Обезщетение

Съгласявате се да обезщетите, предпазвате и да освобождавате от отговорност Mastercard, неговите бизнес партньори, техните представители, директори, служители и контрагенти за каквито и да е вреди, разноски, искове, включително, без изброяването да е изчерпателно, разумни адвокатски хонорари, свързани с или възникнали от: (i) нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия; (ii) неправилно използване на Уебсайта от Ваша страна; и (iii) нарушение от Ваша страна на авторско право, право на интелектуална собственост или други права на трети лица, съдържащи се в Предложения и/или други нарушения на закона или на договорни задължения, свързани с такива Предложения. Обратно към началото.

 

Ограничение на гаранционната отговорност

Независимо че Mastercard полага всички разумни усилия по осигуряване на точността и верността на всички материали на Уебсайта, Mastercard не гарантира по никакъв начин и не носи отговорност за точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в Уебсайта.

УЕБСАЙТЪТ, ОФЕРТИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ, ДОКОЛКОТО MASTERCARD РАЗПОЛАГА С ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО MASTERCARD НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ГАРАНТИРА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА Й, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Й, КАЧЕСТВОТО ИЛИ ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. MASTERCARD НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРИДОБИТА ИЛИ СЪДЪРЖАЩА СЕ В УЕБСАЙТА, ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е УКАЗАНО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. MASTERCARD НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА НА УЕБСАЙТА, ЗА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ОПЕРИРАНЕ НА УЕБСАЙТА, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И НЕДОСТАТЪЦИ В УЕБСАЙТА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ УВРЕЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ. ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК, ВСЕКИ МАТЕРИАЛ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДОБИТА ИЛИ СВАЛЕНА ОТ УЕБСАЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ВАШ РИСК, КАТО ВИЕ НОСИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ, НАНЕСЕНИ НА КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ВРЕДИ, НАНЕСЕНИ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТ НА MASTERCARD ЗА (1) СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ВИНОВНО, (2) ИЗМАМА ИЛИ ЗАБЛУЖДАВАЩО ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЛИ (3) ВРЕДИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО MASTERCARD НЕ МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТТА СИ ПО ЗАКОН. Обратно към началото.

 

Ограничение на гражданската отговорност

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MASTERCARD ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ДОГОВОРНА ИЛИ ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, КАТО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ФОРМАТА НА ВИНАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И УМИСЪЛ), ПРИЧИНЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ПО ПОВОД ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА НА MASTERCARD, ОФЕРТИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ДОРИ И В СЛУЧАЙ ЧЕ MASTERCARD ИЛИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИТЕ МУ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ФИЛИАЛИ СА РАЗПОЛАГАЛИ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ. РАЗМЕРЪТ НА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD ЗА ВСИЧКИ ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ВИНАТА – УМИСЪЛ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТ, НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА НА MASTERCARD, АКО ИМА ТАКАВА, ИЛИ 100 (СТО) АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА (КОЯТО СУМА Е ПО-НИСКА). НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТ НА MASTERCARD ЗА (1) СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ВИНОВНО, (2) ИЗМАМА ИЛИ ЗАБЛУЖДАВАЩО ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЛИ (3) ВРЕДИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО MASTERCARD НЕ МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТТА СИ ПО ЗАКОН.

В допълнение на горепосоченото и до степента, позволена от закон, не носим отговорност за каквито и да е грешки в Офертите, детайлите и условията по тях, каквито и да е картови такси или неустойки/санкции, заплатени с Ваша карта Mastercard World Elite или карта Mastercard, в резултат  на използването на Програмата, включително такси и неустойки, произтичащи от връщане на суми или обръщане в различни валути. Задълженията за заплащане на данъци, възникнали във връзка с участието Ви в Програмата, се поемат изцяло от Ваша страна, като Търговците, финансовите институции картоиздатели и Mastercard не носят каквато и да е отговорност. Търговците и финансовите институции картоиздатели могат да предоставят информация на данъчните органи за участието Ви в Програмата. Търговците и финансовите институции картоиздатели не могат да изменят настоящите Общи условия за ползване и не могат да поемат ангажименти, които да ни обвързват. Обратно към началото.

 

Неприложимост на Общите условия към сключените договори с картодържатели за разплащане с MasterCard

Mastercard е водеща организация за платежни услуги. Mastercard не е финансова институция и не издава кредитни, дебитни карти, чекове или други платежни карти от какъвто и да е вид. Ако разполагате с платежна карта, брандирана с лого на Mastercard, следва да имате предвид, че между Вас и Mastercard не възникват директни правоотношения, а единствено с банковата институция, издател на картата. Всички въпроси или възникнали проблеми във връзка с платежната карта Mastercard или профила на картодържателя следва да бъдат отправяни до банката или финансовата институция, издател на картата, а не до Mastercard. Отношенията на Mastercard със съответната банкова или финансова институция нямат отношение към индивидуалните картодържатели или платежни профили. Обратно към началото.

 

Разни

Тези Условия за ползване се регулират, тълкуват и прилагат съгласно законодателството на