Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Дата на влизане в сила: 5 април 2024 г.

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA и техните свързани дружества и други организации в рамките на Групата от компании Mastercard (наречени общо „Mastercard“, „ние“, „нас“ или „нашите“) уважават Вашата поверителност. 

 

Настоящото Глобално известие за поверителност на Priceless („Известие за поверителност“) се прилага за обработването от наша страна на Лична информация в контекста на услугите Priceless, за които действаме като администратор на данни („Услуги Priceless“). Нашите услуги Priceless дават възможност на отговарящите на условията картодържатели да имат достъп до преживявания, да участват в тегленето на награди и да се възползват от други промоционални оферти и съответно съдържание (наречени общо „Оферти“). Те включват нашия уеб сайт B2C Priceless (https://www.priceless.com) и нашите B2B услуги Priceless.  

 

Моля, обърнете внимание, че когато обработваме Лична информация от името на и съгласно указанията на нашите бизнес клиенти в контекста на някои от нашите B2B услуги Priceless, действаме като обработващ данни и обработването на Вашата Лична информация в този контекст не се регулира от настоящото Известие за поверителност. По подобен начин, когато търговец обработва Вашата Лична информация, за да Ви предостави конкретна Оферта, той е администратор на данни за обработването на Вашата Лична информация от негова страна. Моля, направете справка със съответните им политики за защита на данните за повече информация относно обработката на Вашата лична информация в тези контексти. 

 

Това Известие за поверителност описва типовете Лична информация, която обработваме в контекста на Услугите Priceless, целите, за които я събираме, другите страни, с които можем да я споделяме, включително търговци, които предоставят Оферти, и мерките, които предприемаме за защита на нейната сигурност. Това известие описва също така Вашите права и възможности за избор по отношение на Вашата Лична информация и как можете да се свържете с нас за актуализиране на Вашата информация за контакт или за отговаряне на въпроси, които може да имате относно нашите практики за поверителност. 

 

Деца и непълнолетни лица (на възраст под 18 години) не отговарят на изискванията за използване на Услугите Priceless. За повече информация относно практиките за поверителност на Mastercard в други контексти, моля, посетете Глобалното известие за поверителност на Mastercard на https://www.mastercard.bg/bg-bg/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html или други приложими известия за поверителност.  

 

Нашите практики за защита на данните може да са различни в различните държави, в които работим, за да спазваме местните практики и законовите изисквания. Ако пребивавате на територията на Европейското икономическо пространство, Швейцария, Обединеното кралство, Турция или Израел, това Известие за поверителност се предоставя на Вас от Mastercard Europe SA, която действа като администратор на данни за обработването на Вашата Лична информация в контекста на услугите на администратора. Ако пребивавате в Съединените американски щати, „Раздел 11. Допълнение за поверителност в САЩ“ допълва информацията, съдържаща се в настоящото Известие за поверителност за определени държави, както е посочено в този Раздел. “Лични данни” представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано. Могат да се събират следните категории Лични данни:

 

 • Информация, предоставена при регистрация, и данни за контакт.
 • Информация, свързана с разплащания, като номер на кредитната или дебитната Ви карта (16-цифрения номер на картата).
 • Всяко друго съдържание или информация, която предоставяте във връзка с програмата Безценни градове.
 • Информация, свързана с ползването на програмата Безценни градове, събирана чрез бисквитки и други подобни технологии.

Вашите Лични данни могат да бъдат използвани за:

 

 • Осъществяване на връзка с Вас.
 • Осигуряване, подобрение и разработване на Безценни градове.
 • Осигуряване на сигурност и защита.
 • Изпращане на маркетинг материали.
 • Предоставяне на персонализирани услуги и препоръки.
 • За други цели, за които предоставяме информация при събиране на данните или съгласно изискванията на приложимото законодателсво.
 • Генериране на анонимизиране и обобщени данни за подготвяне на препоръки до клиенти и партньори на Mastercard по отношение модели на разходване, измами и други тенденции.
 • Научаване повече за Вас, включително Вашите предпочитания и характеристики. Подобна информация се третира като Лични данни, когато се изисква от приложимото законодателство.
 • Реализиране, оценка и подобрение на работата ни, включително чрез извъшрване на анонимизация и анализи.
 • Извършване на анализи на данни.
 • За други цели, за които предоставяме конкретна информация към момента на събиране на Личните данни.
 • Прилагане на Общите условия на програмата и изпълнение на законовите ни задължения.

 

В случай че се изисква от приложимото законодателство, ще използваме Личните Ви данни след получаване на съгласието Ви, при необходимост за предоставянето на продукти или услуги, за изпълнение на законово задължение или при наличие на законен интерес с преимущество, оправдаващ използването на Личните данни.  


Лични данни могат да бъдат споделяни с:

 

 • Седалището на Mastercard в САЩ, нашите филиали и други компании от групата на Mastercard.
 • Доставчици на услуги, действащи от наше име.
 • Други участници в разплащателната екосистема, включително финансови институции и търговци.
 • Трети лица за мониторинг и предотвратяване на измами или други цели, предвидени от закон.
 • Трети страни, чиито услуги ползвате във връзка с наши продукти или услуги или с Ваше съгласие.
 • Други лица съгласно изискванията на приложимото право или в случай на продажба или прехвърляне на търговското ни предприятие или активи.

В зависимост от държавата Ви разполагате със следните права или възможности:

 

 • Да се откажете от събиране или използване на Личните Ви данни, включително използването на бисквитки и подобни технологии, използването на Личните Ви данни за маркетингови цели, и анонимизирането на Личните Ви данни за анализ на данни.
 • Достъп до Личните Ви данни, коригиране, ограничение на или възражение срещу обработването им, или отправяне на искане за изтриването им или анонимизирането им.
 • Получаване на Личните Ви данни, които сте ни предоставили, и предоставянето им на друга компания.
 • Оттгеляне на преодставено съгласие.
 • Където е приложимо, да отправите жалба до съответния компетентен орган.

 

Горепосочените права могат да бъдат упражнени в портала на Mastercard “My Data Center”. Също така можете да отправите съответно искане на посочените контакти в секцията „Връзка с нас“ по-долу.


Mastercard осъществява дейността си на глобално ниво. Може да трансферираме Лични данни в Съединените щати и други държави, които не разполагат със същите законови изисквания по отношение защита на личните данни, в сравнение с държавата, в която първоначално сте предоставили Личните си данни, но ние опазваме Личните Ви данни в съотвествие с настоящата Политика за защита на личните данни или по друг, посочен Ви, начин.

 

Ако се намирате в държава, част от Европейското икономическо пространство, ще обработваме Личните Ви данни в съответствие с нашите Корпоративни правила и други механизми за трансфер на лични данни.


Поддържаме подходящи мерки за сигурност за опазване на Личните Ви данни, като ги съхраняваме за ограничен период от време.


Нашите уебсайтове може да съдържат линкове към уебсайтове на трети страни, инструменти на социални медии, widgets или plug-ins, позволяващи споделянето на съдържание, включително IP адрес, с трети страни и собственици на социални медии. Тези собственици на социални медии могат да получат информация за Вашето посещение, дори и ако не сте логнат в профила си в съответната социална медия  или нямате създаден акаунт. Доколкото тези уебсайтове или инструменти не са под контрола на Mastercard, Ви препоръчваме да се запознаете със съдържанието на или политиката за защита на лични данни на такива уеб сайтове/инструменти.


Услугите Priceless не са насочени към или предназначени за деца под 16-годишна възраст. Въпреки това, Mastercard може да обработва лична информация за деца под 16-годишна възраст със съгласието на родителя или настойника или въз основа на друго правно основание в съответствие с приложимото законодателство. Ако научите, че Mastercard обработва Лична информация на деца в нарушение на това Известие за поверителност, можете да ни уведомите на privacyanddataprotection@mastercard.com.


Настоящата Политика за защита на лични данни може да бъде актуализирана периодично, отразявайки промени в политиките ни за защита на лични данни.


Можете да изпратите имейл до нас и нашето Длъжностно лице за защита на данните на privacyanddataprotection@mastercard.com. Ако се намирате в Европейското икономическо пространство или Швейцария, Mastercard Europe SA е администраторът на лични данни, като можете да отправяте исканията си за упражняване на правата си по отношение Личните Ви данни на портала на Mastercard My Data Center”.