Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Дата на влизане в сила: 4 април 2018 г.

Mastercard International Inc. и неговите дъщерни дружества и филиали (общо наричани “Mastercard”) ценят високо защитата на личните Ви данни.

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага по отношение на личните данни, събирани и използвани във връзка с програмата Безценни градове. Настоящата Политика за защита на личните данни не урежда събирането и използването на личните Ви данни от Mastercard по отношение на други програми, в други уеб сайтове, съдържащи бранда Mastercard, от издателя на Mastercard картата Ви (напр. Вашата банка), или по повод каквато и да е комуникация, която може да се отнася до Mastercard извън Програмата Безценни градове. 
Настоящият документ съдържа информация по отношение типа лични данни, които се събират във връзка с Безценни градове, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до събраните лични данни, включително търговци, които предоставят Оферти, както и мерките, които се предприемат за осигуряване сигурността на събраните лични данни. Съдържа информация и за правата и възможностите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни, съответно начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с актуализиране на предоставената от Вас информация за контакт или получаване на отговори на Ваши въпроси по отношение политиките ни за защита на личните данни. 

 

Посещението Ви на сайта на Безценни градове и участието Ви в програмата се уреждат от настоящата Политика за защита на личните данни и от нашите Общи условия. Малолетни и непълнолетни лица (ненавършили 18 години) не са допустими за участие и използване на програмата Безценни градовеПовече обща информация за политиките за защита на лични данни на Mastercard може да намерите в Глобалната политика за защите на лични данни на Mastercard на https://www.mastercard.bg/bg-bg/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html.
 “Лични данни” представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано. Могат да се събират следните категории Лични данни:

 

 • Информация, предоставена при регистрация, и данни за контакт.
 • Информация, свързана с разплащания, като номер на кредитната или дебитната Ви карта (16-цифрения номер на картата).
 • Всяко друго съдържание или информация, която предоставяте във връзка с програмата Безценни градове.
 • Информация, свързана с ползването на програмата Безценни градове, събирана чрез бисквитки и други подобни технологии.

Вашите Лични данни могат да бъдат използвани за:

 

 • Осъществяване на връзка с Вас.
 • Осигуряване, подобрение и разработване на Безценни градове.
 • Осигуряване на сигурност и защита.
 • Изпращане на маркетинг материали.
 • Предоставяне на персонализирани услуги и препоръки.
 • За други цели, за които предоставяме информация при събиране на данните или съгласно изискванията на приложимото законодателсво.
 • Генериране на анонимизиране и обобщени данни за подготвяне на препоръки до клиенти и партньори на Mastercard по отношение модели на разходване, измами и други тенденции.
 • Научаване повече за Вас, включително Вашите предпочитания и характеристики. Подобна информация се третира като Лични данни, когато се изисква от приложимото законодателство.
 • Реализиране, оценка и подобрение на работата ни, включително чрез извъшрване на анонимизация и анализи.
 • Извършване на анализи на данни.
 • За други цели, за които предоставяме конкретна информация към момента на събиране на Личните данни.
 • Прилагане на Общите условия на програмата и изпълнение на законовите ни задължения.

 

В случай че се изисква от приложимото законодателство, ще използваме Личните Ви данни след получаване на съгласието Ви, при необходимост за предоставянето на продукти или услуги, за изпълнение на законово задължение или при наличие на законен интерес с преимущество, оправдаващ използването на Личните данни.  


Лични данни могат да бъдат споделяни с:

 

 • Седалището на Mastercard в САЩ, нашите филиали и други компании от групата на Mastercard.
 • Доставчици на услуги, действащи от наше име.
 • Други участници в разплащателната екосистема, включително финансови институции и търговци.
 • Трети лица за мониторинг и предотвратяване на измами или други цели, предвидени от закон.
 • Трети страни, чиито услуги ползвате във връзка с наши продукти или услуги или с Ваше съгласие.
 • Други лица съгласно изискванията на приложимото право или в случай на продажба или прехвърляне на търговското ни предприятие или активи.

В зависимост от държавата Ви разполагате със следните права или възможности:

 

 • Да се откажете от събиране или използване на Личните Ви данни, включително използването на бисквитки и подобни технологии, използването на Личните Ви данни за маркетингови цели, и анонимизирането на Личните Ви данни за анализ на данни.
 • Достъп до Личните Ви данни, коригиране, ограничение на или възражение срещу обработването им, или отправяне на искане за изтриването им или анонимизирането им.
 • Получаване на Личните Ви данни, които сте ни предоставили, и предоставянето им на друга компания.
 • Оттгеляне на преодставено съгласие.
 • Където е приложимо, да отправите жалба до съответния компетентен орган.

 

Горепосочените права могат да бъдат упражнени в портала на Mastercard “My Data Center”. Също така можете да отправите съответно искане на посочените контакти в секцията „Връзка с нас“ по-долу.


Mastercard осъществява дейността си на глобално ниво. Може да трансферираме Лични данни в Съединените щати и други държави, които не разполагат със същите законови изисквания по отношение защита на личните данни, в сравнение с държавата, в която първоначално сте предоставили Личните си данни, но ние опазваме Личните Ви данни в съотвествие с настоящата Политика за защита на личните данни или по друг, посочен Ви, начин.

 

Ако се намирате в държава, част от Европейското икономическо пространство, ще обработваме Личните Ви данни в съответствие с нашите Корпоративни правила и други механизми за трансфер на лични данни.


Поддържаме подходящи мерки за сигурност за опазване на Личните Ви данни, като ги съхраняваме за ограничен период от време.


Нашите уебсайтове може да съдържат линкове към уебсайтове на трети страни, инструменти на социални медии, widgets или plug-ins, позволяващи споделянето на съдържание, включително IP адрес, с трети страни и собственици на социални медии. Тези собственици на социални медии могат да получат информация за Вашето посещение, дори и ако не сте логнат в профила си в съответната социална медия  или нямате създаден акаунт. Доколкото тези уебсайтове или инструменти не са под контрола на Mastercard, Ви препоръчваме да се запознаете със съдържанието на или политиката за защита на лични данни на такива уеб сайтове/инструменти.


Настоящата Политика за защита на лични данни може да бъде актуализирана периодично, отразявайки промени в политиките ни за защита на лични данни.


Можете да изпратите имейл до нас и нашето Длъжностно лице за защита на данните на privacyanddataprotection@mastercard.com. Ако се намирате в Европейското икономическо пространство или Швейцария, Mastercard Europe SA е администраторът на лични данни, като можете да отправяте исканията си за упражняване на правата си по отношение Личните Ви данни на портала на Mastercard My Data Center”.