Priceless Terms of Use

Inleiding

 

Welkom bij priceless.com. Mastercard Europe SA, een onderneming van Mastercard ("Mastercard"), verstrekt priceless.com (de "Website") uitsluitend voor uw persoonlijke, informatieve, educatieve en entertainment gebruik. De Website biedt u toegang tot een priceless™ wereld aan ervaringen, promotieaanbiedingen, pasvoordelen en relevante content. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de onderhavige gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden (die hieronder worden omschreven), zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna gezamenlijk te noemen: de “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de Website.  In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet die gelden voor uw gebruik van de Website. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE VERKLAART U DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN. MOCHT U VRAGEN HEBBEN OVER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN ADVOCAAT VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DEZE WEBSITE. Bezoek de Website niet en maak geen gebruik van de Website indien u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden.

 

. In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden "u" en "uw" naar degene die zich toegang heeft verschaft tot de Website, zoals hierna gedefinieerd. De woorden "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Mastercard.  In sommige gevallen zijn zowel deze Gebruiksvoorwaarden als afzonderlijke richtlijnen, regels of verkoopvoorwaarden waarin aanvullende of afwijkende voorwaarden en/of bepalingen worden uiteengezet van toepassing op uw gebruik van de Website of op een dienst of product die via de Website wordt aangeboden, waaronder, maar niet beperkt tot, voorwaarden die van toepassing zijn op ervaringen die op de Website worden verkocht (en die doorgaans worden geplaatst via een link op de pagina van een ervaring) (in elk van deze gevallen en gezamenlijk "Aanvullende Voorwaarden"). Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij in de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld. Daarnaast kunnen bepaalde functies en diensten die van tijd tot tijd via de Website beschikbaar worden gesteld, onder verschillende gebruiksvoorwaarden vallen.

 

Door de Website te gebruiken, erkent u dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Website.

Inhoudsopgave

1.              De Website

2.              Accounts, beveiliging en wachtwoorden

3.              Elektronische overeenkomsten

4.              Gebruiksrecht Content Website

5.              Wijzigingen aan de Website en Gebruiksvoorwaarden

6.              Beëindiging

7.              Aankopen

8.              Retouren/Annuleringen/Ruilingen

9.              Beschikbaarheid van een Aanbieding; Fouten

10.           Voordelen

11.           Intellectuele-eigendomsrechten

12.           Communicatie

13.           Klachtenprocedure auteursrecht

14.           Interactieve forums en groepen en Gebruikersinzendingen en -gedrag

15.           Eigendom en gebruik van Gebruikersinzendingen

16.           Suggesties of feedback

17.           Verkopers en aanbiedingen van verkopers

18.           Wedstrijden en sweepstakes

19.           Content van derden en links naar andere websites

20.           Verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring

21.           Vrijwaring

22.           Afwijzing van garanties

23.           Afwijzing van schadevergoeding en aansprakelijkheidsbeperking

24.           Niet-toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden op een Mastercard-kaarthouderovereenkomst

25.           Vertragingen door overmacht en annuleringen

26.           Websitebeheerder en Merchant of Record

27.           Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

28.           Overige bepalingen

 

1.              De Website

De Website dient als een voordeel voor Mastercard-pashouders. Wij brengen u een priceless™ "Wereld" vol avonturen, aanbiedingen, ervaringen en andere voordelen. Voordelen van de Website kunnen bestaan uit de mogelijkheid om unieke aanbiedingen en ervaringen te kopen en gepersonaliseerde informatie over uw Mastercard-betaalkaart en de daaraan verbonden voordelen. Herinneringsmails kunnen worden ingesteld zodat u op de hoogte blijft van enkele van onze nieuwe aanbiedingen en ervaringen. Bepaalde aanbiedingen zijn uitsluitend voor bepaalde Mastercard-pashouders. Uw Mastercard-kaarttype (bijv. World of World Elite Mastercard) en de kaartuitgever kunnen aan de voor- of achterzijde van uw Mastercard-betaalkaart worden geïdentificeerd. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website: (i) uw Mastercard-kaart is in goede staat; en (ii) u dient ten minste achttien (18) jaar oud te zijn, met uitzondering van Puerto Rico, waar u tenminste eenentwintig (21) jaar oud dient te zijn. Indien u vragen of problemen heeft over of een Mastercard-kaart op deze Website kan worden gebruikt, kunt u contact opnemen met de Klantenservice via onderstaande informatie.

 

Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat: (i) u betrouwbare, actuele en volledige informatie aan Mastercard verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vereiste registratie om u te registreren op de Website; (ii) u de Website niet zult gebruiken voor het voor commerciële doeleinden reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, publiceren of exploiteren van de software, content, aanbiedingen, ervaringen, producten of diensten die door Mastercard geleverd worden of via de Website verkregen zijn zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. Deze beperking omvat elke poging om informatie van de Website op te nemen in een andere gids, product of dienst; (iii) u uw eigen toegang tot de Website verschaft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen en onderhouden van alle telefoon-, computerhardware en software, en andere apparatuur, en het betalen van alle bijbehorende kosten; (iv) u de Website niet zult gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de middelen ervan voor, of het genot van andere gebruikers nadelig beïnvloedt of op een manier die de servers of netwerken van Mastercard of haar Websiteproviders zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten; (v) u de Website niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig, onrechtmatig, beledigend, op de privacy van een ander indringend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, beschamend, aanstootgevend, bedreigend, haatdragend of anderszins verboden zijn op grond van de Gebruiksvoorwaarden; (vi) u geen informatie, software of ander materiaal dat beschermd is door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (alsmede rechten van publiciteit en privacy) mag uploaden, plaatsen, reproduceren of distribueren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten; (vii) u geen persoonsgegevens van andere gebruikers zult verzamelen of opslaan; (viii) u de Website niet zult gebruiken voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Mastercard zijn goedgekeurd; (ix) u geen reclame- of promotiemateriaal zult uploaden, posten, mailen of anderszins verzenden, waaronder, maar niet beperkt tot, "ongewenste mails", "onderzoeken", "spam", "kettingbrieven", "piramidesystemen", of enige andere vorm van uitnodiging of ongeoorloofde communicatie; en (x) u geen materiaal zult uploaden, posten, mailen of anderszins verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, beperken of verstoren. Uw toegang tot de Website kan, naar eigen oordeel van Mastercard, met of zonder kennisgeving onmiddellijk worden beëindigd indien u zich niet houdt aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden, of om een andere reden, of om geen enkele reden.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u niet gevestigd bent in een land waarvoor een overheidsembargo van de VS geldt of dat is aangewezen door de overheid van de VS als land dat “ondersteuning biedt aan terroristen"; en (ii) u niet vermeld staat op een “controlelijst” van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen, waaronder de ‘Specially Designated Nationals List (SDN)’, gepubliceerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Department of the Treasury of de ‘Denied Persons List’, gepubliceerd door het Amerikaanse Department of Commerce. U stemt ermee in dat u geen rechten hebt op deze Website en Mastercard  niet aansprakelijk is jegens u indien deze Website wordt verwijderd of uw toegang tot de Website wordt beëindigd.

 

2. Accounts, beveiliging en wachtwoorden

Voor bepaalde delen van de Website kan registratie vereist zijn of kan u anderszins gevraagd worden om informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde functies of toegang te krijgen tot bepaalde content. Indien u ervoor kiest dergelijke informatie niet te verstrekken, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot bepaalde content of bepaalde functies van de Website niet gebruiken.

 

Indien de Website vereist dat u zich aanmeldt voor een account of anderszins informatie verstrekt, dient u de gespecificeerde procedure te doorlopen door ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals verzocht door het toepasselijke online registratieformulier. Het is uw verantwoordelijkheid om de actualiteit, volledigheid en juistheid van uw registratiegegevens te beheren en eventuele verliezen als gevolg van uw nalaten dit te doen, is uw verantwoordelijkheid. Nadat u het registratieformulier volledig heeft ingevuld, kunt u gevraagd worden om een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te waarborgen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. U stemt ermee in Mastercard onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account. U stemt er verder mee in geen gebruikers-ID, wachtwoord of andere informatie die u toegang geeft tot de Website te mailen, te plaatsen of anderszins te verspreiden. Mastercard is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, al dan niet met uw medeweten.

 

U bent volledig verantwoordelijk voor het veilig houden en geheimhouden van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en u bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten en gedragingen die door uzelf of enige andere persoon via uw account verricht worden. U stemt ermee in Mastercard onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Mastercard, dienstverleners of overige vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade dat of die voortvloeit uit de omstandigheid dat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, ongeacht of dit met uw medeweten gebeurt of niet; u kunt echter wel aansprakelijk gesteld worden voor enige door Mastercard of een andere partij opgelopen schade doordat een ander uw account of wachtwoord gebruikt.

 

3.              Elektronische overeenkomsten

Om gebruik te maken van de Website dient u de mogelijkheid te hebben om elektronisch overeenkomsten aan te gaan en transacties uit te voeren. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INZENDINGEN INZENDINGENUW OVEREENKOMST VORMEN EN DAT U VOORNEMENS BENT ZICH AAN DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN TE VERBINDEN. U ERKENT VERDER DAT UW OVEREENKOMST EN DE INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR ELEKTRONISCHE INZENDINGEN INZENDINGENVAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT ALLE TRANSACTIES DIE U OP DEZE WEBSITE AANGAAT, MET INBEGRIP VAN OPZEGGINGEN, GEBRUIKSVOORWAARDEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS, CONTRACTEN EN TOEPASSINGEN, EN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN HET VOORGAANDE.

 

4.              Gebruiksrecht Content Website

Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om enige Content, zoals hierna gedefinieerd, van de Website voor eigen gebruik te bekijken, te delen, af te drukken of te downloaden. U krijgt geen licentie, en daarmee niet het recht, om afgeleide werken van Content op de Website opnieuw te publiceren, te distribueren, te kopiëren, te cederen, in sublicentie te geven, over te dragen, te verkopen of te vervaardigen of de Content voor enig ander niet-persoonlijk doel te gebruiken. Geen enkel deel van de Content mag in welke vorm dan ook gereproduceerd worden of opgenomen worden in een (elektronisch of mechanisch) informatieopslagsysteem, behalve voor persoonlijk gebruik. U mag zich geen toegang tot de Website verschaffen of deze gebruiken op een manier die de Website of een server of netwerk waarop de Website steunt zou kunnen schaden of benadelen of daarvoor bedoeld is, of die andermans gebruik of genot van de Website verstoort. U krijgt ook een beperkt, herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de Website of enige Content daarop te creëren zolang de link Mastercard of haar producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, schadelijke of anderszins aanstootgevende manier neerzet of zolang de link niet de sponsoring of goedkeuring van uw website, pagina of content door Mastercard impliceert.

 

U mag geen gebruik maken van geautomatiseerde systemen (zoals robots, spiders, enz.) of een computersysteem om toegang te krijgen tot de Website, waaronder het zoeken naar of scrapen van de Website, waaronder het reserveren, kopen of op andere wijze verkrijgen van tickets, kortingscodes, promotiecodes, vouchers, credits, cadeaukaarten of andere ervaringen of producten die beschikbaar zijn op de Website. U stemt ermee in geen persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Website te verzamelen of die informatie op enigerlei wijze te verkopen of anderszins te exploiteren. Met uitzondering van de in onderhavig document expliciet verleende beperkte rechten zijn alle rechten, voorrechten en belangen in en op de Website en alle daarop vermelde Content voorbehouden aan en eigendom van Mastercard.  Verder gaat u ermee akkoord om: (i) geen acties te ondernemen die (naar eigen oordeel) een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur veroorzaken of kunnen veroorzaken; (ii) niet meer dan eenmaal binnen een interval van drie seconden de pagina’s met transactionele ervaringen, evenementen of tickets te openen, opnieuw te laden of te vernieuwen, of andere verzoeken te doen aan transactionele servers; (iii) binnen een periode van vierentwintig (24) uur niet meer dan 1.000 pagina’s van de Website op te vragen, alleen of met een groep personen; (iv) geen tickets of onderliggende algoritmes of barcodes die op of in productie van tickets of de Website worden gebruikt te decoderen, te decrypten, te wijzigen of er reverse engineering op toe te passen; of (v) gerobotiseerde technologieën in te zetten om te zoeken, te reserveren of tickets te kopen voor ervaringen via de Website; dit verbiedt u, voor alle duidelijkheid, om specifiek gebruik te maken van geautomatiseerde ticketaankoopsoftware op de Website, en verbiedt u om beveiligingsmaatregelen, het toegangscontrolesysteem of enige andere technische controle of maatregel op de Website te omzeilen die wordt gebruikt om de verkooplimieten voor een geplaatste ervaring te handhaven of om de integriteit van de geplaatste regels omtrent de online aankoop van online tickets te handhaven. 

 

Het is u niet toegestaan de Website te gebruiken om: (a) onbevoegde toegang te verkrijgen of te trachten te verkrijgen tot de diensten of systemen van Mastercard; (b) de diensten of systemen van Mastercard te gebruiken of te trachten te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk door Mastercard is toegestaan; (c) de diensten of systemen van Mastercard te verstoren, te beschadigen of te belemmeren; of (d) de beveiligingsmechanismen van Mastercard te omzeilen of te trachten te omzeilen.

 

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT EENIEDER ZONDER KENNISGEVING TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE WEIGEREN OM WELKE REDEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, WAARONDER ALLE GEBRUIKSRECHTEN.

 

5.              Wijzigingen aan de Website en Gebruiksvoorwaarden

Mastercard behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving aan u wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in Content, materiaal of informatie vermeld op of in verband met deze Website, waaronder deze Gebruiksvoorwaarden, of enig voordeel, ervaring of andere content stop te zetten. Mastercard kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door de link waar deze Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst bij te werken, of door verdere informatie te verstrekken tijdens de registratie of door u een bericht te sturen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig herzien van de Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of herzieningen zijn onmiddellijk na een dergelijke plaatsing van kracht. Indien u na dergelijke wijzigingen de Website blijft gebruiken of zich hier toegang tot blijft verschaffen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

6.              Beëindiging

Mastercard kan te allen tijde, om welke reden dan ook, uw registratie beëindigen of uw toegang tot de Website beperken.

7.              Aankopen

U kunt Aanbiedingen, zoals hierna gedefinieerd, kopen via de Website of via de website van een verkoper met uw Mastercard-kaart. Alle aankopen van Aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Op alle Aanbiedingen zijn de toepasselijke belastingen en vergoedingen van toepassing, waaronder, maar niet beperkt tot, valutawisselkosten, verzendkosten of soortgelijke vergoedingen en belastingen. Daarnaast kunnen Aanbiedingen die worden verwerkt op locaties buiten het land waar uw Mastercard-kaart is uitgegeven onderworpen zijn aan buitenlandse transactiekosten die door uw kaartuitgever worden beoordeeld.  U bent verantwoordelijk voor al deze vergoedingen en belastingen met betrekking tot uw aankoop. Voor vragen over buitenlandse transactiekosten en wanneer deze van toepassing kunnen zijn, kunt u contact opnemen met de bank die uw Mastercard-kaart heeft uitgegeven. Mastercard behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs van alle Aanbiedingen te wijzigen. Wees u zich ervan bewust dat bepaalde Aanbiedingen aan anderen geschonken kunnen worden. Aankopen die als geschenk dienen, worden, indien van toepassing, namens u naar de ontvanger van het geschenk verzonden op het e-mailadres of verzendadres dat u tijdens het afronden van de bestelling heeft opgegeven.  Door een cadeaubestelling te plaatsen, bevestigt u dat u toestemming heeft gevraagd aan de ontvanger van het geschenk om diens contactgegevens met Mastercard te delen en het geschenk te laten afleveren op de wijze zoals beschreven tijdens het afronden van de bestelling.  Bepaalde Aanbiedingen zijn niet overdraagbaar op grond van hun Aanbiedingsvoorwaarden. Alle Aanbiedingen die niet overdraagbaar zijn en door u worden overgedragen, kunnen te allen tijde door Mastercard of de betreffende verkoper of alliantiepartner worden ingetrokken.  Met betrekking tot goederen die op de Website zijn gekocht, gaat het risico van verlies en eigendom van op de Website gekochte producten over op u op het moment van levering. 

 

Door op de Website Aanbiedingen of andere producten of diensten te kopen, erkent u en stemt u ermee in dat uw Mastercard-kaart in rekening wordt gebracht door de betalingsprocedure van Mastercard of een aan haar gelieerde onderneming of dienstverlener, of door de aanbieder van de Aanbieding in geval van Aanbiedingen die rechtstreeks van de aanbieder zijn gekocht. 

 

8.              Retouren/Annuleringen/Ruilingen

Elke Aanbieding bevat een beschrijving van de retour-, annulerings- of ruilvoorwaarden van de betreffende Aanbieding. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van deze informatie voorafgaand aan de aankoop. In uw bevestigingsmail die u ontvangt nadat u een Aanbieding heeft gekocht, worden tevens de retour- annulerings- en ruilvoorwaarden van de betreffende Aanbieding uiteengezet. Indien noch de Aanbieding noch de bevestigingsmail dergelijke informatie bevat, kan een dergelijke Aanbieding niet geannuleerd, geretourneerd of geruild worden en is uw aankoop niet-restitueerbaar.

 

9.              Beschikbaarheid van een Aanbieding; Fouten

De bevestiging van een order door Mastercard voor een van onze Aanbiedingen houdt uitsluitend in dat uw orderaanvraag is ontvangen en houdt niet in dat de bestelling is aanvaard of dat de beschikbaarheid van een Aanbieding is bevestigd. Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de Aanbiedingen nauwkeurig op de Website te beschrijven en weer te geven, garanderen wij niet de juistheid of volledigheid van enige informatie met betrekking tot een Aanbieding, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties en beschikbaarheid. Mastercard behoudt zich het recht voor om informatie te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken en fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren. Indien wij vaststellen dat er onjuistheden waren in de informatie over de Aanbieding of andere fouten op de Website in verband met uw bestelling, waaronder met betrekking tot prijsstelling of beschikbaarheid, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen inzicht, uw bestelling te annuleren en u op de hoogte te stellen van een dergelijke annulering via e-mail of om contact met u op te nemen voor verdere instructies.  Daarnaast kunnen alle Aanbiedingen te allen tijde met of zonder kennisgeving om welke reden dan ook worden ingetrokken.

 

10.           Voordelen

De Website kan informatie bevatten over bepaalde voordelen die aan u worden verstrekt door of via de financiële instelling die uw Mastercard-betaalkaart heeft uitgegeven.  Voor vragen met betrekking tot deze voordelen kunt u contact opnemen met de financiële instelling die uw Mastercard-betaalkaart heeft uitgegeven.  De Website kan ook informatie bevatten over bepaalde voordelen die aan u ter beschikking worden gesteld door een aan Mastercard gelieerde onderneming. Op voordelen kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. De in de Aanvullende Voorwaarden genoemde gelieerde onderneming die op dit voordeel van toepassing is, is de verantwoordelijke partij voor dit voordeel.  Hoewel wij ernaar streven om nauwkeurige informatie te verstrekken met betrekking tot deze voordelen, zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten of onjuistheden in de informatie over dit voordeel, algemene voorwaarden of of u in aanmerking komt voor een dergelijk voordeel. 

 

11.           Intellectuele-eigendomsrechten

De Content wordt beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving en alle rechten, aanspraken en belangen in de Content zijn eigendom van Mastercard of worden gebruikt door Mastercard ingevolge een licentie of met toestemming. Alle tekst, formatting, waaronder, maar niet beperkt tot, de selectie, afstemming en rangschikking van materiaal op de Website, alsmede de afbeeldingen, grafische voorstellingen, animaties, tools, widgets, applicaties, reclameboodschappen, video’s, muziek, geluid, artikelen, copy, creatief materiaal, foto’s, merken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s, en ander materiaal en andere informatie op deze Website (gezamenlijk: “Content”) vallen onder de intellectuele-eigendomsrechten van Mastercard, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectieve licentienemers en -gevers. Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, is het niet toegestaan de Content te kopiëren, er reverse engineering op toe te passen, deze te decompileren, opnieuw op andere websites te plaatsen, er framing op toe te passen, hierin deep links aan te brengen, deze aan te passen, of anderszins te distribueren, opnieuw te distribueren, in licentie of sublicentie te geven of in welke vorm dan ook over te dragen. Niets op de Website zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard worden uitgelegd als het verlenen (impliciet, bij uitsluiting of anderszins) van enige licentie of enig recht tot commercieel gebruik van enige Content. De op de Website van Mastercard getoonde merken, logo's, handelsnamen en dienstmerken, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk: de “Merken”), zijn Merken van Mastercard en haar externe alliantiepartners. Niets op de Website zal zonder de schriftelijke toestemming van Mastercard of een dergelijke externe partij die het Merk bezit worden uitgelegd als een verlening (impliciet of anderszins) van een licentie of recht om een op de Website getoond Merk te gebruiken.

 

Onbevoegd commercieel gebruik van dit materiaal vormt een schending van de intellectuele-eigendomsrechten van Mastercard en daarop zijn de volledige wettelijke rechten en rechtsmiddelen van Mastercard van toepassing.

 

12.           Communicatie

U erkent en stemt ermee in dat Mastercard u informatie en mededelingen zal sturen in verband met de Website. Dergelijke berichten kunnen worden verzonden naar uw geregistreerde e-mailadres of naar andere contactgegevens die u aan Mastercard heeft verstrekt in verband met de Website.

 

13.           Klachtenprocedure auteursrecht

Bij het exploiteren van de Website kan Mastercard optreden als een "dienstverlener” (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse auteurswet Digital Millennium Copyright Act (DMCA)) en diensten aanbieden als online provider van materiaal en links naar websites van derden. Daardoor is het mogelijk dat materiaal van derden dat geen eigendom is van Mastercard en waar Mastercard geen controle over heeft, verzonden, opgeslagen, gebruikt of anderszins beschikbaar gemaakt wordt door middel van de Website. Mastercard hanteert bepaalde wettelijk verplichte procedures met betrekking tot beweringen van auteursrechtelijke inbreuk die voorkomt op de Website en heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de onmiddellijke verwijdering van content of de schorsing van een gebruiker waarvan ontdekt is dat hij inbreuk heeft gepleegd op de rechten van Mastercard of een derde of dat hij eigendomsrechtelijke wetgeving of regelgeving of deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Indien u van mening bent dat via de Website beschikbaar gesteld materiaal inbreuk maakt op een auteursrecht, neem dan contact op met Mastercard via de kennisgevingsprocedure voor beweerde inbreuk ingevolge de DMCA (17 U.S.C. Sectie 512(c)(2)). Mastercard zal spoedig reageren en heeft het recht om de toegang tot het beweerdelijk inbreukmakend materiaal te verwijderen of uit te schakelen en zal de in de DMCA vermelde procedures volgen om de vordering tussen de kennisgever en de vermeende inbreukmaker die de Content heeft verstrekt, op te lossen. U dient een kennisgeving van inbreuk ingevolge de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) te richten aan: Copyright Agent, Mastercard, 2000, Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department of naar copyrightagent@mastercard.com.

 

De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

1. Specificeer het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat er inbreuk op is gepleegd;

2. Noem het materiaal op de Website waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, met voldoende details zodat Mastercard het kan vinden op de Website;

3. Een verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, diens gevolmachtigde of de wet;

4. Een verklaring waarin u onder ede verklaart dat (a) de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en (b) dat u de eigenaar van het betreffende auteursrechtelijk belang bent of dat u gemachtigd bent namens die eigenaar op te treden;

5. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en

6. Uw fysieke of digitale handtekening.

 

Mastercard kan haar gebruikers in kennis stellen van een kennisgeving van inbreuk door middel van een algemene kennisgeving op een van haar websites of apps, een e-mail naar een in haar administratie voorkomend e-mailadres van een gebruiker, of door middel van een schriftelijk bericht per eersteklas post naar een fysiek adres van de gebruiker dat opgenomen is in haar administratie. Indien u een dergelijke kennisgeving van inbreuk ontvangt, kunt u een schriftelijk tegenbericht doen toekomen aan de daartoe aangewezen gevolmachtigde, waarin de onderstaande informatie is opgenomen. Om doeltreffend te zijn dient het tegenbericht een schriftelijke mededeling te zijn met de volgende informatie:

 

1. Uw fysieke of digitale handtekening;

2. Specificeer het materiaal dat verwijderd is of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de locatie waar het materiaal stond voordat het was verwijderd of de toegang ertoe was geblokkeerd;

3. Een onder ede door u gedane verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal verwijderd of geblokkeerd is als gevolg van een fout of foutieve vaststelling van het te verwijderen of te blokkeren materiaal; en

4. Uw naam, fysiek adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van een Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waar uw fysieke adres zich bevindt, of indien uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijke arrondissement waarin wij actief zijn, en dat u de betekening van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van vermeend inbreukmakend materiaal of een vertegenwoordiger van die persoon zult aanvaarden.

 

Zonder de overige rechten van Mastercard te beperken, kan Mastercard in bepaalde omstandigheden de toegang ontzeggen tot de Website en enige andere website of app die eigendom is van of wordt beheerd door Mastercard.

 

14.         Interactieve forums en groepen en Gebruikersinzendingen en -gedrag

Als gebruiker van de Website kunt u opmerkingen plaatsen, die kunnen bestaan uit tekstuele inhoud en mogelijk foto’s, video’s, afbeeldingen, audiobestanden, andere vormen van content en, indien toegestaan door de Website, links naar die content (gezamenlijk te noemen: “Gebruikersinzendingen”). U bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. In verband met Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: de Gebruikersinzending uw oorspronkelijke werk is en/of dat u eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om Mastercard te gebruiken en toestemming te geven om alle Gebruikersinzendingen te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden zonder territoriale of tijdsbeperkingen en zonder vergoeding, en alle noodzakelijke toestemmingen te hebben voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens, afbeeldingen, materialen, informatie of gelijkenis die in alle Gebruikersinzendingen zijn opgenomen of weergegeven, zodat de Gebruikersinzendingen kunnen worden opgenomen en gebruikt op de door de Website en deze Overeenkomst overwogen wijze. U stemt ermee in dat u in het kader van een Gebruikersinzending geen materiaal verstrekt dat auteursrechtelijk beschermd is, beschermd is door bedrijfsgeheimen of anderszins onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar en de nodige toestemmingen heeft van personen wier persoonsgegevens in dergelijk materiaal zijn opgenomen om het materiaal te plaatsen en om Mastercard alle in deze Overeenkomst verleende licentierechten te verlenen. Verder garandeert en verklaart u dat u het bestaan van octrooiregistraties of lopende aanvragen die in uw bezit zijn bekend zult maken die op enigerlei wijze verband houden met uw Gebruikersinzending.

 

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming erkent u en stemt u ermee in dat er geen vertrouwelijke relatie of geheimhoudingsplicht tussen u en Mastercard met betrekking tot de Gebruikersinzending tot stand komt, ondanks enige verklaring of bijschrift in strijd met de Gebruikersinzending en alle gerelateerde materialen.

 

15.           Eigendom en gebruik van Gebruikersinzendingen

Door een Gebruikersinzending te creëren, bent u zich ervan bewust dat u Mastercard een wereldwijde, eeuwigdurende, rechtenvrije, volledig betaalde, onherroepelijke, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleent om de Gebruikersinzending te gebruiken, aan te passen en/of te verspreiden (met inbegrip van auteurs-, octrooi- en merkenrecht), waaronder het recht om afgeleide werken te bewerken, te wijzigen en te creëren, en alle concepten of ideeën die zijn opgenomen in de Gebruikersinzending, waaronder begrepen de documenten, beeldmaterialen, verklaringen, tekeningen, schema’s, bewijsmaterialen, displays, foto’s, beelden, opnames, bladmuziek, audio- en videobeelden, schijven, al dan niet in gedrukte of elektronische vorm, geproduceerd of gecreëerd door u als onderdeel van de Gebruikersinzending. Onder voorbehoud van rechten die u, en andere personen die kunnen worden geïdentificeerd in Gebruikersinzendingen, onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft, omvat de licentie die u aan Mastercard verleent het recht van Mastercard en de door haar aangewezen vertegenwoordigers om de Gebruikersinzending te reproduceren, andere werken voor te bereiden met de Gebruikersinzending, uw Gebruikersinzending te combineren met andere werken en deze te wijzigen, te vertalen, te kopiëren, te tonen, uit te voeren, licenties te verlenen en een auteursrechtelijke registratie aan te vragen van de gewijzigde Gebruikersinzending om deze in naam van Mastercard wereldwijd in alle media te gebruiken die nu bestaan of in de toekomst ontwikkeld worden. Zo staat de bovenstaande goedkeuring Mastercard en haar aangewezen vertegenwoordigers toe om uitsluitend bepaalde delen van uw Gebruikersinzending te gebruiken, door u verstrekte audiofragmenten of visuele beelden opnieuw op te nemen of te wijzigen, de Gebruikersinzending te herschrijven en/of materialen op te nemen die door Mastercard zijn aangemaakt of door anderen in licentie zijn gegeven. Indien wij andere werken maken aan de hand van de Gebruikersinzending, zijn deze werken eigendom van ons, kunnen wij deze in overeenstemming met deze richtlijnen gebruiken en zijn de betreffende werken niet

Mastercard verleent, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden, verder ten uitvoer te brengen, verleent u Mastercard het onvoorwaardelijke, eeuwigdurende, onherroepelijke recht om uw naam, persona en beeltenis te gebruiken in verband met een Gebruikersinzending, zonder enige verplichting of vergoeding aan u.

 

Door een Gebruikersinzending aan te maken garandeert u en stemt u ermee in geen beroep op auteursrechten of “morele” rechten te doen of vorderingen in te dienen als gevolg van onze wijziging van de Gebruikersinzending of enige foto(‘s), beelden, afbeeldingen, uitingen of ander werk vervat in de Gebruikersinzending. Voor zover hier niet van kan worden afgezien, stemt u er onherroepelijk mee in dergelijke rechten (indien van toepassing) niet uit te oefenen op een wijze die de uitoefening van de verleende rechten belemmert. U bent zich ervan bewust dat u geen vergoedingen, bedragen of beloningen zult ontvangen voor de in dit artikel 15 verleende rechten. Daarnaast stemt u ermee in om Mastercard te benoemen als uw onherroepelijke gevolmachtigde met betrekking tot de Gebruikersinzending, met het recht om documenten uit te voeren en te leveren, in uw naam en namens u, om ervoor te zorgen dat Mastercard gebruik kan maken van de Gebruikersinzending die u op enigerlei wijze in licentie geeft om het eigendom van de afgeleide werken van uw Gebruikersinzending te bezitten en te beschermen en de Gebruikersinzending te laten verwijderen van een andere website of een ander forum.

 

Op verzoek van Mastercard dient u de aanvullende akte van overdracht te ondertekenen en te leveren, zoals uitsluitend door Mastercard kan worden geacht, die redelijkerwijs noodzakelijk is om vast te stellen of Mastercard de Gebruikersinzending naar eigen inzicht kan gebruiken en dat afstand wordt gedaan van “Morele Rechten van Makers ” ingevolge deze Algemene Voorwaarden. Indien Mastercard nalaat om de genoemde akte van overdracht op te vragen, zal dat niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van de rechten van Mastercard en kan Mastercard op een later moment om het document verzoeken.

 

16. Suggesties of feedback

Wij mogen u van tijd tot tijd vragen om feedback met betrekking tot de Website en producten en/of diensten. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden zal enig bericht of materiaal dat u verzendt of plaatst: (a) door Mastercard als niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd worden behandeld, (b) eigendom van Mastercard worden en daardoor zal Mastercard nu voor alsdan de exclusieve eigenaar zijn van alle rechten, voorrechten en belangen hierop en hierin, en (c) geheel naar eigen inzicht van Mastercard onbeperkt gebruikt worden door licentienemers en gelieerde ondernemingen van Mastercard zonder enige verplichting, vergoeding of andere aansprakelijkheid jegens u. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden kan dergelijk gebruik voor welk doeleinde dan ook gebruikt worden, waaronder, maar niet beperkt tot, gehele of gedeeltelijke reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing op enig medium en op enige (nu bekend of later ontwikkelde) wijze op deze Website of anderszins, zonder dat Mastercard verplicht is op een dergelijke mededeling te reageren, tenzij de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft. Niettegenstaande het voorgaande volgt Mastercard een beleid waarbij zij geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek met betrekking tot haar producen en diensten (“Suggesties”) aanneemt of overweegt en derhalve dient u geen Suggesties aan Mastercard te doen in berichten via deze Website of anderszins. Als

u desalniettemin toch een Suggestie aan ons stuurt, ondanks ons verzoek dit niet te doen, dan wordt een dergelijke Suggestie onmiddellijk eigendom van Mastercard, draagt u deze hiermee aan Mastercard over en zal Mastercard nu voor alsdan exclusief eigenaar zijn van alle rechten, voorrechten en belangen daarin en daarop. Bovendien staat het Mastercard, behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden, vrij eventuele Suggesties voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en marketing van producten en diensten. Mastercard is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van een dergelijke Suggestie of voor eventuele gelijkenissen in de Suggestie en toekomstige producten en diensten van Mastercard. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden verleent u, indien u een Suggestie op de Website doet, tevens onherroepelijk het recht op het gebruik van uw naam, gebruikersnaam, Twitter-gebruikersnaam, profielfoto, stem, beeltenis en biografisch materiaal in verband met alle reclame- en promotiecampagnes van Mastercard, waaronder, maar niet beperkt tot, op de Website of in verband met producten en marketingmateriaal van Mastercard. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden erkent u en stemt u ermee in dat er met betrekking tot de Suggestie geen vertrouwelijke relatie of geheimhoudingsplicht tussen u en Mastercard tot stand komt, ondanks enige verklaring of enig bijschrift die of dat strijdig is met de Gebruikersinzending en alle gerelateerde materialen.

 

Iedere keer dat u een Suggestie instuurt, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en/of de ouder of wettelijke voogd bent, of dat u alle juiste toestemmingen hebt van de ouder of wettelijke voogd, van een minderjarige die is afgebeeld in of bijdraagt aan een Suggestie die u indient, en dat u met betrekking tot die Suggestie: (a) de enige maker en eigenaar bent van het intellectuele eigendom en andere rechten op de Suggestie, of u een wettelijk recht heeft om de Suggestie in te dienen en Mastercard de rechten te verlenen die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleent, een en ander zonder enige verplichting van Mastercard om toestemming van derden te verkrijgen en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van Mastercard te creëren; (b) de Suggestie correct is; (c) de Suggestie, met betrekking tot het toegestane gebruik en de exploitatie van Mastercard zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, geen inbreuk maakt of zal maken op intellectueel eigendom of andere rechten van derden; en (d) de Suggestie niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, noch schade toebrengt aan enig persoon. Wij zullen u en personen met ouderlijke of andere wettelijke verantwoordelijkheden vragen ten aanzien van personen die in Suggesties kunnen worden geïdentificeerd, om waar nodig schriftelijk toestemming te geven voor bepaald gebruik van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

17. Verkopers en Aanbiedingen van verkopers

Verkopers en alliantiepartners (met inbegrip van non-profitorganisaties) kunnen bepaalde aanbiedingen, ervaringen, kortingen of andere voordelen bij de aankoop van goederen en diensten (gezamenlijk: “Aanbiedingen”) aan Mastercard-pashouders verstrekken die beschikbaar zijn op de Website of rechtstreeks via de verkoper of de alliantiepartner. Dergelijke Aanbiedingen zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden die gelden voor elke Aanbieding en kunnen te allen tijde gewijzigd worden, zonder dat u hiervan in kennis gesteld wordt. Hoewel wij de verkoop of beschikbaarheid van dergelijke Aanbiedingen op ons platform faciliteren, is de verkoper of alliantiepartner die de Aanbieding levert verantwoordelijk voor de verkoop, uitvoering, zorgvuldigheid, kwaliteit en levering van de aangeboden

goederen en diensten. In sommige gevallen kunt u een factuur ontvangen van de lokale partners die de verkoop van de Aanbieding uitvoeren en de van toepassing zijnde belastingen innen en afdragen. Mastercard is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van een interactie tussen u en een verkoper of de alliantiepartner met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. U erkent dat Mastercard de verkopers of de alliantiepartners die via de Website toegankelijk zijn of de Aanbiedingen die zij op de Website of hun eigen websites verstrekken niet ondersteunt of daarvoor instaat.

 

Aankopen van Aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Alle beschrijvingen, afbeeldingen, verwijzingen, kenmerken, inhoud, informatie, specificaties, producten en prijzen die in verband met de Aanbiedingen worden beschreven of weergegeven, kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid van enige informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, voordelen, beloningen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, met inbegrip van producten die worden verkocht of ter beschikking worden gesteld als beloning door derden (indien van toepassing). Wij behouden ons het recht voor om informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken en fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren. Fouten in de beschrijving, schrijffouten en onjuiste afbeeldingen zijn onderhevig aan correctie en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke fouten. Wij behouden ons het recht voor om orders voor Aanbiedingen te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen of te annuleren, met inbegrip van typefouten, foutieve prijzen en andere fouten. PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GETOOND, ZIJN MOGELIJK NIET ALTIJD BESCHIKBAAR EN KUNNEN TE ALLEN TIJDE WORDEN VERVANGEN OF VERWIJDERD.

 

18. Wedstrijden en sweepstakes

Van tijd tot tijd kunnen wij u attenderen op bepaalde door Mastercard of derden georganiseerde wedstrijden en sweepstakes of andere promoties. Op deze wedstrijden, sweepstakes en promoties zijn de Officiële Regelgeving of Voorwaarden voor dergelijke sweepstakes, wedstrijden en promoties en alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing.

 

19. Content van derden en links naar andere websites

De Website kan content van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van deze Website. Content van derden en links worden uitsluitend voor het gemak van gebruikers opgenomen en vormen geen goedkeuring, bevestiging of garantie van Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden of de producten of diensten die via een gelinkte website aangeboden of verkocht worden, en aanvaardt u exclusieve verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie van derden. Alle tussen u en deze derde gesloten overeenkomsten, transacties of andere afspraken worden uitsluitend voor uw eigen risico gesloten. Wanneer u op een link van een derde klikt, verlaat u de Website. Persoonlijke informatie die u op de betreffende website verstrekt, wordt niet verzameld of beheerd door Mastercard, maar zal onderworpen zijn aan de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de betreffende website. Wij raden u aan het privacybeleid, de cookie-gegevens en de gebruiksvoorwaarden van de betreffende website te bekijken voor verdere informatie over de privacyprocedures van die website. Mastercard is niet verantwoordelijk voor het bekijken of evalueren van, en biedt geen garanties ten aanzien van, de aanbiedingen van content van derden of een op deze Website gepresenteerde Aanbieding. Mastercard

aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, de Aanbiedingen en content van al deze en eventuele andere derden. Bekijk de bijzonderheden en voorwaarden van de Aanbieding nauwkeurig alvorens u overgaat tot uw aankoop.

 

20. Verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring

 

Mastercard erkent het belang dat de privacy wordt beschermd van hen die de Website bezoeken en ervoor kiezen te profiteren van de op de Website aangeboden programma's en informatie. Klik hier om onze privacyverklaring met betrekking tot deze Website te bekijken.

 

Wij wijzen u er derhalve op dat persoonsgegevens in Gebruikersinzendingen en Suggesties worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals beschreven in de Privacyverklaring van de Website. In sommige gevallen zullen wij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw voorafgaande toestemming vragen om de persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en/of de Privacyverklaring van de Website.

 

21. Vrijwaring

U stemt ermee in om Mastercard, Benevity, enige donateur en elke andere financiële bemiddelaar die door de Website wordt gebruikt om goede doelen te ondersteunen te vrijwaren en te verdedigen (naar eigen inzicht van Mastercard), en daarbij elk van hun respectieve moedermaatschappijen en hun respectieve agentschappen, zakenpartners, waaronder goede doelen, financiële instellingen en aanbieders van goederen en diensten die aan Mastercard verbonden zijn en die beschikbaar zijn op of via de Website en elk van hun respectieve bestuurders, werknemers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, vorderingen, kosten, schade en onderzoeken, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente en onkosten, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en onkosten, gerelateerd aan of voortvloeiend uit: (i) uw schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) eventuele vorderingen, kosten, letsel, verliezen en schade in verband met onbevoegd gebruik van de Content; (iii) uw schending of vermeende schending van wetten, regels, regelgeving, codes, statuten, verordeningen of beschikkingen van (semi-)overheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Website of uw activiteiten in verband met de Website; (iv) uw gebruik en misbruik van de Website en uw activiteiten in verband met de Website; (v) uw schending of niet-nakoming van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden die zijn vervat in uw Suggesties en/of enige andere schending van de wet of schending van contractverplichtingen met betrekking tot de Suggesties; (vi) enige onjuiste voorstelling van zaken door u; en (vii) het gebruik door Mastercard van de informatie die u aan ons verstrekt (waaronder uw Suggesties en Gebruikersinzendingen). U ZULT ALLE MEDEWERKING VERLENEN ZOALS REDELIJKERWIJS VEREIST BIJ HET VERWEER VAN MASTERCARD TEGEN EEN VORDERING. MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VOOR EIGEN REKENING EXCLUSIEF HET VERWEER EN DE ZEGGENSCHAP OP ZICH TE NEMEN VOOR IEDERE ZAAK DIE ANDERS ONDERWORPEN ZOU ZIJN AAN VRIJWARING DOOR U, EN U ZULT IN GEEN GEVAL EEN ZAAK SCHIKKEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MASTERCARD.

 

22. Afwijzing van garanties

 

Mastercard zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze Website correct is; de volledigheid, juistheid, actualiteit of adequaatheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden en Mastercard aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van enige op deze Website vermelde informatie. Verwijzing naar een product, liefdadigheidsorganisatie of -programma, publicatie of dienst van een derde met handelsnaam, domeinnaam, merk, dienstmerk, logo, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van Mastercard.

 

Het internet kan onderhevig zijn aan inbreuken op de beveiliging. Mastercard is niet verantwoordelijk voor schade aan een apparaat of computer van een gebruiker als gevolg van een dergelijke inbreuk op de beveiliging, of als gevolg van een virus, bug, vervalsing, onbevoegde interventie, fraude, fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computerstoring of andere (technische) storing. U dient zich er ook van bewust te zijn dat e-mail en andere inzendingen via het internet mogelijk niet veilig zijn, en u dient dit in overweging te nemen voordat u Mastercard informatie mailt of informatie op de Website plaatst. Mastercard geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de geschiktheid, functionaliteit, prestaties, beschikbaarheid of werking van de Website. De Website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van onderhoud of een storing van computerapparatuur.

 

DE WEBSITE EN ALLE DAAROP AANWEZIGE CONTENT, EN DE DIENSTEN DIE DOOR, OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD, WORDEN U AANGEBODEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”, EN WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, EIGENDOMSRECHT/NIET-INBREUK, KWALITEIT VAN INFORMATIE, OF GESCHIKTHEID VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ENKELE INFORMATIE OF DIENST DIE DOOR U VIA DE WEBSITE VERKREGEN IS, VORMT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN GENOEMD IS. ZONDER ENIGE BEPERKING WIJST MASTERCARD ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE, DAT DE WEBSITE ZONDER FOUTEN ZAL WERKEN, DAT GEBREKEN HERSTELD ZULLEN WORDEN OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOOR UW EIGEN RISICO, ALLE VIA DEZE WEBSITE GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS VERKREGEN CONTENT OF DIENST WORDT VOOR UW EIGEN RISICO GELEVERD, EN U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, SCHADE DOOR COMPUTERVIRUSSEN. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE VOOR ENIGE KWESTIE WAARVOOR HET ONWETTIG ZOU ZIJN VOOR MASTERCARD OM HAAR AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF DIT TE PROBEREN.

 

23. Afwijzing van schadevergoeding en aansprakelijkheidsbeperking

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN MASTERCARD, HAAR AGENTSCHAPPEN, ZAKENPARTNERS OF HUN RESPECTIEVE AAN HEN GELIEERDE (RECHTS)PERSONEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING, MORELE SCHADE, OF WELKE GEVOLGSCHADE DAN OOK, MET INGEBRIP VAN, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, GEBRUIKSSCHADE, OMZETDERVING, ECONOMISCH VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE VORM VAN VORDERING (WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, VORDERINGEN OP GROND VAN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN), WELKE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE WEBSITE OF HAAR CONTENT, OOK INDIEN MASTERCARD OF HAAR AGENTSCHAPPEN, ZAKENPARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE (RECHTS)PERSONEN IN KENNIS ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJK VERLIES. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ IN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS ZAL IN GEEN GEVAL HET DOOR U BETAALDE BEDRAG (INDIEN VAN TOEPASSING) OF, INDIEN LAGER, TIEN DOLLAR ($ 10), OVERSCHRIJDEN VOOR HET ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT OF DEELNEMEN AAN ENIGE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN VORMT EEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD VOOR: (I) FATAAL OF LICHAMELIJK LETSEL DAT DOOR HAAR NALATIGHEID VERZOORZAAKT IS, (II) FRAUDE OF BEDROG, OF (III) ENIGE KWESTIE WAARIN HET ONWETTIG VOOR MASTERCARD ZOU ZIJN HAAR AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF DIT TE PROBEREN.

 

Onverminderd het voorgaande zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen of boetes voor de card accounts die u met uw Mastercard-pas dient te betalen als gevolg van uw gebruik van de Website.

 

Mastercard verklaart en garandeert niet dat enige of alle donaties die via de Website worden gedaan aftrekbaar of onbelast zijn voor inkomsten of andere fiscale doeleinden, of dat een liefdadigheidsorganisatie de status van een goed doel of een non-profitorganisatie heeft of zal behouden, of voldoet aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op liefdadigheidsorganisaties in enig rechtsgebied.

 

Onverminderd het voorgaande zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de bijzonderheden of voorwaarden van een Aanbieding, eventuele vergoedingen of boetes voor de card accounts die u dient te betalen met uw World of World Elite Mastercard of Mastercard-pas, waaronder vergoedingen en boetes die voortvloeien uit terugboeking. Enige belastingverplichting die voortvloeit uit uw aankoop of gebruik van een Aanbieding is uitsluitend uw verantwoordelijkheid, en niet onze verantwoordelijkheid of die van een verkoper, Mastercard of de financiële instelling die uw Mastercard-pas heeft uitgegeven. Verkopers of uw uitgevende financiële instelling kunnen informatie over de Aanbiedingen en uw gebruik van dergelijke Aanbiedingen aan de belastingdienst melden. Het is verkopers en uw uitgevende financiële instelling niet toegestaan deze voorwaarden zoals toegepast op de relatie tussen u en ons te wijzigen en verplichtingen aan te gaan die bindend voor ons zijn.

 

24. Niet-toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden op een Mastercard-kaarthouderovereenkomst

 

Mastercard is een toonaangevende organisatie voor betaaldiensten. Mastercard is geen financiële instelling en geeft geen creditcards, debitcards, prepaid cards of betaalpassen van welke aard dan ook uit. De relatie die u via uw Mastercard-betaalpas hebt, onderhoudt u met een uitgevende bank of financiële instelling. Alle vragen of problemen met betrekking tot uw Mastercard-betaalpas of pashouderaccount dienen gericht te worden aan de bank of de financiële instelling die uw pas heeft uitgegeven en niet aan Mastercard. Mastercard heeft een relatie met uw uitgevende bank of financiële instelling, maar die relatie heeft geen betrekking op individuele pashouders of betaalpasaccounts.

 

25. Vertragingen door overmacht en annuleringen

Een Aanbieding kan worden vertraagd, aangepast, opgeschort, verzet of geannuleerd door Mastercard of de verkoper die de Aanbieding heeft verstrekt als gevolg van: weersomstandigheden of andere natuurfenomenen of -rampen (waaronder, maar niet beperkt tot, brand, aardbevingen, overstromingen, orkanen, tornado’s, droogte, noodweer), burgerlijke autoriteiten of militair gezag, de publieke vijand, of oorlog, oproer, ongelukken, explosies, stroomstoringen, stakingen of arbeidsgeschillen, vertragingen in vervoer of levering, epidemieën, pandemieën, quarantaine of embargo, noodsituatie op het gebied van volksgezondheid van lokale, nationale of internationale aard, terrorisme of dreigingen van terrorisme, nationale of regionale noodsituaties, fouten of verstoringen van belangrijke computerapparatuur of -netwerken of softwarestoringen, en elke andere gebeurtenis die buiten de redelijke macht van Mastercard of de aanbieder van de Aanbieding valt.

 

26. Websitebeheerder en Merchant of Record

Deze Website wordt geëxploiteerd door Mastercard Europe SA. De Merchant of Record is IfOnly Austria GmbH., een Mastercard-bedrijf.

 

27. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Website, Aanbiedingen, de Content, uw Gebruikersinzending, Suggesties, deze Gebruiksvoorwaarden, reclame- of marketingcommunicatie met betrekking tot Mastercard of de Website, alle producten of diensten die via de Website worden verkocht of gedistribueerd (gezamenlijk: “Geschil”) worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

28. Overige bepalingen

 

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van niet-contractuele verplichtingen of aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend uitgelegd, geïnterpreteerd en uitgevoerd naar Nederlands recht, zonder inachtneming van enige beginselen inzake wetsconflicten. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG) van 1980 is hierbij volledig uitgesloten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van de Website en/of de

terbeschikkingstelling van enige Content, Aanbieding, programma, product, dienst of andere functionaliteit die op de Website wordt beschreven of aangeboden te allen tijde en naar eigen inzicht te beperken tot een persoon, entiteit, geografisch gebied of rechtsgebied, en om de hoeveelheden van enige Content, Aanbieding, programma, product, dienst of andere functionaliteit die wij leveren te beperken.

 

ALS U BEWEERT DAT U VERLIES, SCHADE OF LETSEL HEEFT GELEDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DAN ZULLEN DE VERLIEZEN, SCHADE EN HET LETSEL NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE ZIJN OM U RECHT TE GEVEN OP EEN BEVEL OF ANDERE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING VAN WELKE AARD DAN OOK. DIT BETEKENT DAT U, IN VERBAND MET UW VORDERING, ERMEE INSTEMT DAT U GEEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF ANDERE ACTIE ZULT STARTEN DIE DE ONTWIKKELING OF EXPLOITATIE KAN VERSTOREN OF VERHINDEREN VAN ENIGE WEBSITE, WIDGET, APPLICATIE, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT OF INTELLECTUEEL EIGENDOM DIE OF DAT DOOR MASTERCARD IN LICENTIE WORDT GEGEVEN, WORDT GEBRUIKT OF BEHEERD (MET INBEGRIP VAN UW GELICENTIEERDE GEBRUIKERSINZENDINGEN) OF EEN LICENTIEGEVER VAN MASTERCARD.

 

Content en software van de Website kunnen vallen onder de Amerikaanse jurisdictie inzake export en de rechtsbevoegdheid inzake import van andere landen. In verband met uw gebruik van deze Website bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de beheersing van uitvoer, wederuitvoer en invoer in alle toepasselijke rechtsgebieden, waaronder, maar niet beperkt tot het Amerikaanse Department of Commerce, de Export Administration Regulations (EAR, 15 CFR stukken 730-774), de International Traffic in Arms Regulations (ITAR), landspecifieke economische sancties, programma’s van het Office of Foreign Assets Control (OFAC), en de wet- en regelgeving van andere landen inzake export- en importcontrole. Het is u niet toegestaan direct of indirect content of software van deze Website te gebruiken, te distribueren, over te dragen of te verzenden, ongeacht of dit gebeurt door middel van een rechtstreeks product of door middel van zodanige materialen of producten, software of andere technische informatie als waarin content of software van deze Website is opgenomen, behoudens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van import en export in alle betreffende rechtsgebieden.

 

Mastercard behoudt zich het recht voor om, zonder enige beperking: (i) een vermoedelijke schending van haar beveiliging van de Website of haar informatietechnologie of andere systemen of netwerken te onderzoeken, (ii) eventuele vermoedelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden te onderzoeken, (iii) alle door Mastercard verkregen informatie in verband met het beoordelen van databanken voor rechtshandhaving of de naleving van strafrechtelijke wetgeving te onderzoeken, (iv) samen te werken met wetshandhavingsdiensten of hen te betrekken bij het onderzoeken van een van de voorgaande zaken, (v) overtreders van deze Gebruiksvoorwaarden te vervolgen, en (vi) te allen tijde, zonder kennisgeving, en om welke reden dan ook zonder enige verplichting jegens u of een derde de Website volledig of gedeeltelijk op te zeggen, of, tenzij uitdrukkelijk in eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet, uw toegang daartoe volledig of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van gebruikersaccounts of registraties. Een opschorting of beëindiging laat uw verplichtingen jegens Mastercard uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Website, of na kennisgeving van

Mastercard, eindigen alle rechten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend onmiddellijk en u stemt ermee in dat u het gebruik van de Website onmiddellijk zult staken. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die naar hun aard van kracht moeten blijven na opschorting of beëindiging, blijven van kracht, met inbegrip van de rechten en licenties die u aan Mastercard verleent in deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede de vrijwaringen, vrijgaven, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid en de bepalingen met betrekking tot jurisdictie, rechtskeuze en geen massaclaim.

 

Het is u niet toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden te cederen. Mastercard mag te allen tijde haar in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette rechten en verplichtingen cederen. Mocht een deel of een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijken, dan wordt dat deel scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn en is dat niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Behoudens als hierin voorzien vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp daarvan. Een aantal bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door specifieke wettelijke kennisgevingen of termijnen die voorkomen op bepaalde pagina's, applicaties, tools of ander materiaal waartoe u zich binnen deze Website toegang verschaft. Indien Mastercard een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden niet nakomt, wordt dit niet geacht een afstandsverklaring te zijn van een dergelijke bepaling of van haar recht om een dergelijke bepaling te handhaven. Deze Gebruiksvoorwaarden en daarmee verbonden documenten kunnen in digitale vorm worden aanvaard (bijv. via digitale of andere middelen waarmee goedkeuring kan worden aangetoond) en uw aanvaarding wordt bindend geacht tussen u en Mastercard.

 

Laatste herziening: 28 Oktober 2022

 

Klantenservice Voor de klantenservice kunt u terecht op onze Contactpagina.

 

Mastercard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo België.

Registratienummer bij de Belgische Kamer van Koophandel: 0314.595.348

Btw-nummer: NL826972366B01


There is an issue with your connection. Please try again

Thank you