Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Priceless - ANVÄNDARVILLKOR

Priceless Webbplats

Introduktion

Redaktör för webbplatsen: MasterCard Europe SA Chaussée de Tervuren 198A B-1410, Waterloo, Belgium Tfn: +46-8-545 01 860 Publiceringschef: Bart Willaert, General Manager Nordic & Baltic Region Webbplatsen tillhandahålls av: MasterCard International, Inc.

 

Välkommen till webbplatsen priceless™. Webbplatsen priceless™ http://www.priceless.com ("Webbplatsen") är ett reklamprogram genom vilket MasterCard Europe ("MasterCard"), förmedlar upplevelser, erbjudanden och innehåll till innehavare av MasterCard-kort (”priceless™”). Webbplatsen ger dig tillgång till en värld av obetalbara upplevelser, kampanjerbjudanden, korterbjudanden och tillhörande innehåll. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du signar upp dig på Webbplatsen eller använder Webbplatsen och spara dem till senare. Vid besök på www.priceless.com ("Webbplatsen") och deltagande i priceless™ gäller dessa Användarvillkor, vår personuppgiftspolicy och vår Information om cookies. Användarvillkoren beskrivs i de villkor som gäller för din användning av Webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNT ATT DU FÖRBINDER DIG TILL ANVÄNDARVILLKOREN. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM ANVÄNDARVILLKOREN SKA DU RÅDGÖRA MED EN ADVOKAT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Om du inte godkänner Användarvillkoren ska du inte gå in på eller använda Webbplatsen. I dessa Användarvillkor syftar orden "du" och "din/ditt" på den person enligt definitionen nedan som har gått in på Webbplatsen, och/eller har signat upp sig för deltagande i Programmet. Orden "vi," "oss" och "vår/vårt" syftar på MasterCard. "Webbplatsen" syftar på http://www.priceless.com eller annan sådan webbplats som vi kan komma att skapa för priceless™-programmet ("Program").

 

Webbplatsen

Webbplatsen är en förmån för innehavare av MasterCard-kort. Vi ger dig möjlighet att ta del av en "obetalbar värld" av äventyr, erbjudanden, upplevelser och andra förmåner. Webbplatsen innehåller bland annat unika erbjudanden och upplevelser. Du kan välja att få e-post med påminnelser om de senaste erbjudandena och upplevelserna. Vissa erbjudanden är förbehållna för innehavare av World Elite, World och Platinum-kort. För att utnyttja dessa exklusiva erbjudanden måste du i detta Program signa upp dig med ett passande Premium MasterCard som har utfärdats i ditt namn och som du har betalningsansvar för. Ett Premium MasterCard kan identifieras på kortets fram- eller baksida. Följande villkor gäller för användning av Webbplatsen inom detta Program: (i) ditt Premium MasterCard-kort eller ditt MasterCard-kort har utfärdats av en svensk finansinstitution till dig; (ii) du måste ha fyllt minst 18 år; (iii) du måste vara legalt bosatt i Sverige; och (iv) all auktorisation, betalning och clearing utförs genom MasterCards världstäckande clearing- och behandlingssystem. Om du har några frågor eller spörsmål om ett MasterCard-kort kan användas på Webbplatsen, kontakta Kundtjänst, mer information finns nedan. Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker du till att: (i) du i detta sammanhang bara representerar dig själv och ingen annan; (ii) du uppger korrekt information till MasterCard, inklusive, men inte begränsat till, information som krävs för att signa upp dig för Programmet; (iii) du kommer inte att använda Webbplatsen för att reproducera, mångfaldiga, kopiera, sälja, återsälja, distribuera, publicera eller för några kommersiella syften utnyttja programvaran, innehållet, erbjudanden, upplevelser, produkter eller tjänster som tillhandahålls av MasterCard eller som har erhållits genom Webbplatsen utan att i förväg erhålla ett uttryckligt, skriftligt tillstånd från MasterCard. Denna restriktion innefattar alla eventuella försök att innefatta eventuell information från Webbplatsen i någon annan katalog, produkt, eller tjänst; (iv) det är ditt ansvar att sörja för åtkomst till Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, att ha och bibehålla maskin- och programvara för telefon och dator, och annan utrustning och betala alla avgifter för detta; (vi) du kommer inte använda Webbplatsen på något sätt som påverkar tillgängligheten till dess resurser till eller andra användares utnyttjande av tjänsten eller på något annat sätt som kan skada, begränsa, överbelasta eller försämra MasterCards eller tjänsteleverantörens servrar eller nätverk; samt (vii) du kommer inte använda Webbplatsen för något syfte som är olagligt eller otillåtet enligt Användarvillkoren. Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord hemligt och säkert, och du är ansvarig

för alla aktiviteter och handlingar som du utför via ditt konto, samt de handlingar som andra utför på grund av att du inte har upprätthållit säkerheten och sekretessen på ditt konto. Du åtar dig att omedelbart informera MasterCard vid all slags obehörig användning av ditt konto eller alla andra säkerhetsproblem. MasterCard eller dess representanter har inget ansvar för några eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto på grund av att du inte har upprätthållit säkerheten och sekretessen på kontot, oavsett om det sker med eller utan din vetskap. Du kan emellertid hållas ansvarig för eventuella förluster som åsamkats MasterCard eller någon annan part grund av att någon annan har använt ditt konto eller lösenord på grund av att du inte har upprätthållit säkerheten och sekretessen på kontot. Till toppen

 

Ditt Konto

Genom att signa upp dig på webbplatsen skapar du ett MasterCard ID-konto ("Konto"). Använd och förvara din kontoinformation med omsorg och på ett säkert sätt. Lämna aldrig ut din kod till någon annan person. Förvara kontoinformation på ett säkert ställe och undvik platser som är tillgängliga för andra såsom t.ex. en olåst skrivbordslåda eller ett öppet dokument på din dator. Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord hemligt och säkert, och du är ansvarig för alla aktiviteter och handlingar som du utför via ditt konto, samt de handlingar som andra utför på grund av att du inte har upprätthållit säkerheten och sekretessen på ditt konto. Du åtar dig att omedelbart informera MasterCard vid all slags obehörig användning av ditt konto eller alla andra säkerhetsproblem till MasterCardID_Inquiries@mastercard.com. MasterCard har inget ansvar för några eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto. När du signar upp dig på webbplatsen måste du ange ditt MasterCard-ID och lösenord för att verifiera ditt konto. När du har verifierat ditt konto kommer du inte att behöva verifiera detta igen förrän det gått 30 minuter. Vi kan också komma att kräva att du på nytt verifierar ditt konto på vissa sidor eller inför vissa transaktioner, till exempel på utländska sajter inom MasterCard. Till toppen

 

Information när du signar upp

När du signar upp dig på webbplatsen eller ger information om ditt MasterCard-ID, samtycker du till: (a) att ge korrekt, aktuell och fullständig information ("Sign up uppgifter"), och (b)

omedelbart uppdatera informationen som du uppgett när du signat upp dig så att den alltid är korrekt, aktuell och fullständig. Du är ansvarig för att behandla lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning och de aktiviteter som sker i samband med ditt Konto. Du samtycker till att inte låta andra komma åt ditt konto eller använda ditt lösenord. Du får inte (a) skaffa eller försöka få obehörig åtkomst till MasterCards tjänster eller system, (b) använda eller försöka använda MasterCards tjänster eller system på något sätt som inte uttryckligen godkänts av MasterCard (c) Inte heller missbruka, skada eller hindra verksamhet MasterCards tjänster eller system, (d) signa up dig eller försöka signa upp dig på webbplatsen genom bedrägliga eller olagliga medel, (e) kringgå eller försöka att kringgå MasterCards säkerhetsmekanismer, eller (f) signa upp dig med automatiska metoder. Om du lämnar information som är felaktig, inaktuell eller ofullständig eller om MasterCard har rimliga skäl att misstänka att informationen är felaktig, inaktuell eller ofullständig har MasterCard möjlighet att stänga av eller avsluta ditt konto utan att på förhand meddelande dig. Till toppen

 

Elektroniska avtal

Din användning av MasterCard-ID och webbplatsen kräver att du har rättshandlingsförmåga att ingå avtal och att göra affärer elektroniskt. Du ska vara medveten om att du blir bunden av de elektroniska avtal, användarvillkor och de transaktioner som du ingår genom tjänsterna på denna webbplats. Till toppen

 

Rättighet att använda material på Webbplatsen

Vi beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallningsbar licens för att du ska kunna visa, dela, skriva ut eller ladda ned något innehåll, enligt definitionen nedan, från MasterCards Webbplats för personligt bruk. Du har inte rätt att licensiera, publicera, distribuera, kopiera, överlåta, underlicensiera, överföra, sälja, förbereda härledda verk eller på något annat sätt använda materialet på MasterCards Webbplats för ändamål som inte är för personligt bruk. Om inte uttryckligen tillåtet enligt lag, får ingen del av innehållet reproduceras i någon form eller införlivas i ett elektroniskt eller mekaniskt informationssökningssystem, annat än för personligt

bruk. Du får inte tillgå eller använda MasterCards Webbplats på något sätt som kan eller är avsett att skada eller försämra MasterCards Webbplats, eller en server eller ett nätverk som stöder MasterCards Webbplats. Du får heller inte störa någon annans användning av Webbplatsen. Du beviljas också en begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Webbplatsen eller dess innehåll, så länge länken inte framställer MasterCard eller dess produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sätt, eller antyder sponsring eller stöd från MasterCard av din webbplats, webbsida eller innehåll. Du får inte använda automatiska system (robotar, spindlar osv.) för att få tillgång till Webbplatsen. Du samtycker till att inte samla in personligt identifierbar information om andra användare av Webbplatsen samt att inte sälja eller på annat sätt utnyttja sådan information. Med undantag för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas häri, är alla rättigheter, titlar och intressen på MasterCards Webbplats, samt allt innehåll, reserverade och ägda av MasterCard. MASTERCARD FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH ENLIGT SITT TOTALA GOTTFINNANDE AV VILKEN SOM HELST ANLEDNING, INKLUSIVE BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR. Till toppen

 

Ändringar på MasterCards Webbplats och i MasterCards Användarvillkor

MasterCard förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehåll, material eller information som visas på eller i samband med denna Webbplats, inklusive dessa Användarvillkor, eller att avbryta Programmet när som helst och utan information. MasterCard kan när som helst revidera dessa Användarvillkor genom att uppdatera detta meddelande. Du är ansvarig för att regelbundet läsa igenom Användarvillkoren på nytt. Alla ändringar eller revideringar träder ikraft omedelbart efter publiceringen. Du godtar dessa ändringar genom att fortsätta använda detta Program eller koppla upp dig mot Webbplatsen efter genomförandet av ändringarna. I händelse av betydande ändringar i Användarvillkoren kommer vi emellertid att lägga upp ett meddelande på hemsidan och ändringarna börjar då gälla 30 dagar efter offentliggörandet. Om du inte inom 14 dagar från det att någon av ändringarna genomförts, skickar ett skriftligt meddelande i vilket du vägrar acceptera dem kommer det att betyda att du har godkänt ändringarna av Användarvillkoren. Om du vägrar att acceptera ändringarna innebär det att ditt deltagande i Programmet upphör 30 dagar efter en sådan vägran. Till toppen

 

Uppsägning

MasterCard kan när som helst och efter eget godtycke säga upp din registrering eller begränsa din åtkomst till Webbplatsen. Till toppen

 

Immateriella rättigheter

Innehållet på MasterCards Webbplats är skyddat av immaterialrättsliga lagar och allt innehåll ägs av MasterCard eller används av MasterCard under en licens eller med tillstånd. All text, formatering (inklusive utan begränsning, urval, samordning och arrangemang av material på MasterCards Webbplats), bilder, grafik, animationer, verktyg, widgetar, applikationer, reklam, videor, musik, ljud, artiklar, copywritematerial, kreativa material, foton, varumärken, servicemärken, varunamn och logotyper samt annat material och annan information på denna Webbplats omfattas av immateriella rättigheter som ägs av MasterCard, dess dotterbolag och partner och deras respektive licensgivare och licenstagare (med samlingsnamn "Innehåll"). Dessa material får inte kopieras, bakåtkompileras, dekompileras, demonteras, modifieras, överföras till andra webbplatser, inramas, djuplänkas till, ändras eller på annat sätt distribueras, omfördelas, licensieras, underlicensieras eller överföras i någon form av dig. Ingenting på MasterCards Webbplats ska tolkas som beviljande, underförstått, via estoppel eller på något annat sätt, av en licens eller rätt att använda MasterCards varumärke, immateriella rättigheter eller upphovsrättsskyddade material på ett kommersiellt sätt, utan MasterCards skriftliga tillstånd. De varumärken, logotyper, varunamn och servicemärken, både registrerade och oregistrerade (gemensamt benämnda "Varumärkena") som visas på MasterCards Webbplats tillhör MasterCard och dess allianspartner. Ingenting på MasterCards Webbplats ska tolkas som beviljande, implicit eller på annat sätt, av en licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på MasterCards Webbplats utan skriftligt tillstånd från MasterCard eller en tredje part som eventuellt äger varumärket. All obehörig kommersiell användning av dessa material bryter mot MasterCards immateriella rättigheter och kommer att bli föremål för MasterCards fullständiga juridiska rättigheter och rättsliga medel. Till toppen

 

Upphovsrättsanmärkningar

Vid drift av Webbplatsen kan MasterCard komma att agera som en "tjänsteleverantör" och erbjuda tjänster som en online-leverantör av material och länkar till webbplatser som tillhandahålls av en tredje part. Som ett resultat av detta kan material från tredje part som MasterCard inte äger eller kontrollerar överföras, lagras, användas eller på annat sätt göras tillgängligt med hjälp av Webbplatsen. MasterCard har infört vissa rättsliga förfaranden för påståenden om upphovsrättsintrång som sker på Webbplatsen och har antagit en policy som föreskriver omedelbart borttagande av innehåll eller avstängning av användare, som åsidosatt MasterCards eller en tredje parts rättigheter, eller som på något annat sätt har brutit mot några immateriella lagar eller förordningar, eller detta avtal. Om du misstänker att material som finns tillgängligt på den här sidan strider mot upphovsrätten, vänligen kontakta MasterCard. MasterCard kommer snabbt att ta bort, eller inaktivera tillgång till materialet som påstås strida mot upphovsrätten. Skicka eventuella meddelanden angående brott mot upphovsrätten till: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium Attn: Legal Department. Till toppen

 

Vänligen tillhandahåll följande:

1. Identifiera överträdelserna av det upphovsrättsskyddade materialet eller andra immateriella rättigheter; 2. Identifiera materialet som du anser kränker upphovsrätten på sidan så att MasterCard kan hitta materialet på Webbplatsen; 3. En deklaration från dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; 4. En deklaration från dig att (a) ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och (b) att du är ägare av den berörda upphovsrätten, eller att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren; 5. Din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och 6. Din fysiska eller elektroniska signatur Till toppen

 

Bidrag och feedback

Med jämna mellanrum kan det hända att vi ber om feedback angående MasterCards Webbplats, produkter och/eller tjänster. All kommunikation eller material som du överför eller skickar (a) behandlas som icke-konfidentiell och anses av MasterCard inte vara din egendom, (b) tillfaller MasterCard och MasterCard ska uteslutande nu och härefter äga alla rättigheter, titlar och intressen däri, och (c) användas utan begränsning av MasterCards licenstagare och partner efter eget gottfinnande, utan någon skyldighet, ersättning eller annat ansvar till dig, förutom att namnge dig som skapare av kommunikationen om du så önskar. Sådan användning kan vara för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till, reproduktion, offentliggörande, överföring, publicering, utsändning och publicering i sin helhet eller till viss del, i alla slags medium (nu kända eller senare utvecklade) och på alla tänkbara sätt, på denna Webbplats eller någon annanstans. MasterCard har inte någon som helst skyldighet att svara på sådan kommunikation. Trots det föregående bibehåller MasterCard som policy att inte acceptera eller överväga några kreativa idéer, förslag eller material från allmänheten som har att göra med dess produkter och tjänster ("Bidrag"), och därför bör du inte skicka någon kommunikation till MasterCard genom denna Webbplats eller på något annat sätt. Om du skickar oss ett Bidrag, trots vår begäran att inte göra det, ska ett sådant Bidrag omedelbart tillfalla MasterCard och MasterCard ska uteslutande nu och härefter äga alla rättigheter, titlar och intressen i detta Bidrag. Vidare ska MasterCard kunna använda alla Bidrag för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till, utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster. MasterCard ansvarar inte för sådan användning, för offentliggörande av sådana Bidrag, eller för likheter mellan Bidrag och eventuella framtida produkter och tjänster från MasterCard. Till toppen

 

Försäljare och erbjudanden för försäljare

Försäljare (inklusive ideella organisationer) kan tillhandahålla MasterCard vissa rabatter, avdrag eller andra förmåner på inköp av varor och tjänster ("Erbjudanden") som kommer att finnas tillgängliga på MasterCards Webbplats eller direkt via försäljaren. Sådana erbjudanden är föremål för vissa villkor för varje enskilt Erbjudande och de kan ändras när som helst. MasterCard ansvarar inte för förlust eller skada som uppstått som en följd av en interaktion mellan dig och en försäljare med avseende på sådana Erbjudanden. Du bekräftar att MasterCard varken rekommenderar eller garanterar försäljarna eller de Erbjudanden som de tillhandahåller via

MasterCards Webbplats eller deras egna webbplats. Till toppen

 

Tävlingar och vinstdragningar

Då och då kan vi komma att meddela dig, antingen i tryckt eller digitalt format, om MasterCard-relaterade vinstdragningar eller andra kampanjer. Alla sådana tävlingar och kampanjer omfattas av officiella regler, samt tillhörande tillämpliga lagar, förordningar och stadgar. Till toppen

 

Innehåll som tillhandahålls av en tredje part och länkar till andra webbplatser

MasterCards Webbplats kan innehålla material som tillhandahållits av en tredje part, samt länkar till andra webbplatser som är helt oberoende från denna Webbplats. Innehåll och länkar som tillhandahålls av en tredje part inkluderas enbart för att underlätta för användaren och ska inte ses som ett godkännande, en rekommendation eller en garanti från MasterCard. Dessutom ansvarar inte MasterCard för riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos information från en tredje part, eller de produkter eller tjänster som erbjuds eller säljs via länkade webbplatser, och du är ensamt ansvarig för användningen av information från en tredje part. Alla avtal, transaktioner eller andra arrangemang mellan dig och sådan tredje part sker helt på egen risk. När du klickar på en länk till en tredje part lämnar du Webbplatsen. Läs igenom användarvillkoren på den länkade webbplatsen för mer information om dess förfaranden. MasterCard är inte ansvarigt för undersökning eller utvärdering, och vi lämnar inga garantier när det handlar om tredje parts innehåll eller Erbjudanden som presenteras på denna Webbplats. MasterCard tar inget ansvar för åtgärderna, Erbjudanden och innehåll för alla dessa och några andra tredje parter. Läs noggrant igenom informationen och villkoren om Erbjudandena innan köpet genomförs. Till toppen

 

Personuppgiftspolicy

MasterCard förstår vikten av att respektera integriteten hos de personer som besöker och väljer att dra nytta av de program och den information som erbjuds på MasterCards Webbplats. personuppgiftspolicyn och Information om cookies för priceless™ ger information om vad du kan förvänta dig när du signar upp dig och hur dina personuppgifter används på denna Webbplats. Se vår personuppgiftspolicy och Information om cookies. Till toppen

 

Skadeslöshet

Du samtycker till att skydda, försvara och hålla MasterCard och dess affärspartners, samt deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda och närstående skadeslösa från ansvar, förlust, anspråk och kostnader, inklusive utan begränsning rimliga advokatarvoden och kostnader, relaterade till eller uppkommande av: (i) din överträdelse mot Användarvillkoren; (ii) ditt missbruk av Webbsidan; och (iii) din överträdelse eller brott mot upphovsrätten eller annat upphovsrättsskyddat material eller andra rättigheter tillhörande tredje part som finns i dina Bidrag och/eller andra lagöverträdelser eller brott mot kontraktsförpliktelser med hänsyn till Bidragen. Till toppen

 

Garantifriskrivning

MasterCard kommer att arbeta för, och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att allt material på denna Webbplats är korrekt. Korrektheten kan dock inte garanteras och MasterCard tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av någon information på denna Webbplats. WEBBPLATSEN OCH ALLT INNEHÅLL HÄRI TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FRÅNSÄGES HÄRMED, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL/UPPHOVSRÄTT, INFORMATIONENS KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGEN INFORMATION SOM DU ERHÅLLIT FRÅN MASTERCARD GENOM WEBBPLATSEN SKAPAR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR. I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, AVSÄGER SIG MASTERCARD UTAN BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER ANGÅENDE WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET, ATT WEBBPLATSEN SKA FUNGERA FELFRITT, ATT ERBJUDANDETS VILLKOR ELLER DETALJER ÄR KORREKTA, ATT FEL 

ÅTGÄRDAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA FARLIGA KOMPONENTER. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK, ALLT INNEHÅLL DU LADDAR NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLER GENOM WEBBPLATSEN LEVERERAS PÅ DIN EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATASYSTEM ELLER DATAFÖRLUSTER SOM KAN ORSAKAS AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR PÅ GRUND AV DATAVIRUS. INGENTING I DESSA VILLKOR EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR MASTERCARDS ANSVAR (I) FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV FÖRSUMLIGHET, (II) FÖR BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FRAMSTÄLLNING, ELLER (III) FÖR NÅGRA FÖRHÅLLANDEN FÖR VILKET DET SKULLE VARA OLAGLIGT FÖR MASTERCARD ATT EXKLUDERA ELLER FÖRSÖKA EXKLUDERA SITT ANSVAR. Till toppen

 

Friskrivning från skadestånd och begränsning av ansvar

UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÄR MASTERCARD, DESS AFFÄRSPARTNER ELLER DERAS RESPEKTIVE FILIALER ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA, SPECIELLA, STRAFFRÄTTSLIGA, TYPISKA, ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EGENDOMSSKADA, FÖRLORAD ANVÄNDNING, UTEBLIVNA AFFÄRSINTÄKTER, EKONOMISK FÖRLUST, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, UTAN HÄNSYN TILL RÄTTSGRUND (INKLUSIVE MED INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTRAKTSRÄTT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADESTÅNDSRÄTTSLIG GRUND) SOM KAN HÄRLEDAS TILL ELLER HAR SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN, ÄVEN OM MASTERCARD ELLER DESS AFFÄRSPARTNER HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, KAN MASTERCARDS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR SKADESTÅND, FÖRLUSTER OCH RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, VARE SIG DE GRUNDAS PÅ KONTRAKT- ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE MED INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT, ELLER ETT HUNDRA PUND (100 GBP) (BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR LÄGST) FÖR ATT TÅ TILLGÅNG TILL ELLER DELTA I AKTIVITET SOM ÄR RELATERAD TILL WEBBPLATSEN. INGENTING I DESSA VILLKOR EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR MASTERCARDS ANSVAR (I) FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV DESS FÖRSUMLIGHET, (II) FÖR BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FRAMSTÄLLNING, ELLER (III) FÖR NÅGRA FÖRHÅLLANDEN FÖR VILKET DET SKULLE VARA OLAGLIGT FÖR MASTERCARD ATT EXKLUDERA ELLER FÖRSÖKA EXKLUDERA SITT ANSVAR. Utan att begränsa det ovannämnda, och i den mån lagen tillåter, är vi inte ansvariga för några fel i Erbjudandets villkor eller detaljer, kortkontoavgifter eller påföljder som du ådrar dig med ditt

World Elite MasterCard eller MasterCard-kort till följd av din användning av Programmet, inklusive avgifter och påföljder som kan resultera av upphävning. Allt skatteansvar till följd av ditt deltagande i Programmet tillfaller dig, och ansvaret tillfaller inte oss eller någon försäljare, MasterCard eller det finansinstitut som utfärdat ditt MasterCard-kort. Försäljaren eller ditt finansinstitut som har utfärdat kortet kan upplysa och överföra information med hänsyn till Programmet och ditt deltagande till skattemyndigheten. Försäljaren och ditt finansinstitut som utfärdat kortet kan inte ändra dessa villkor som reglerar relationen mellan dig och oss, och de kan inte ingå överenskommelser som är bindande för oss. Till toppen

 

Användarvillkor ej tillämpliga för några av MasterCards betalningsvillkor för kortinnehavare

MasterCard är ett branschledande företag som tillhandahåller betalningstjänster. MasterCard är inte ett finansinstitut och vi utfärdar inte kredit-, bank- eller betalkort av något slag. Du har en relation med banken eller det finansinstitut som utfärdade ditt MasterCard-kort. Alla frågor eller ärenden som har att göra med ditt MasterCard eller kortinnehavarens konto ska riktas till banken eller det finansinstitut som utfärdade ditt kort, inte till MasterCard. MasterCard har en relation med banken eller det finansinstitut som utfärdade kortet, men den relationen gäller inte enskilda kortinnehavare eller betalkortskonton. Till toppen

 

Övrigt

Dessa användarvillkor ska endast betraktas, tolkas och genomföras enligt svensk lag, utan hänsyn till eventuella principer för lagkonflikter. Du samtycker uttryckligen till att alla juridiska åtgärder eller eventuella rättmätiga krav som uppstår direkt eller indirekt ur dessa användarvillkor eller denna Webbplats ska inlämnas endast till svenska domstolar. Du godkänner och underställer dig personlig jurisdiktion vid sådana domstolar vid tillämpningen av alla åtgärder som rör MasterCards Webbplats, din åtkomst eller användning av Webbplatsen, eller dessa Användarvillkor, samt extraterritoriell delgivning.

Användarvillkoren får inte överlåtas av dig.MasterCard kan när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter som anges i dessa användarvillkor, förutsatt att sådan överlåtelse inte äventyrar dina rättigheter under användarvillkoren. Om någon del eller bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa ska denna del avskiljas från dessa användarvillkor och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Förutom vad som anges häri, utgör dessa användarvillkor hela avtalet mellan dig och MasterCard avseende ämnet. Vissa bestämmelser i dessa användarvillkor kan komma att ersättas eller kompletteras av juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor, applikationer, verktyg eller annat material som du kan komma åt på den här Webbplatsen. MasterCards underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller några ytterligare villkor ska inte tolkas som ett upphävande av sådana bestämmelser eller av MasterCards rätt att tillämpa sådana bestämmelser. Dessa användarvillkor och eventuella tillhörande dokument kan accepteras i elektronisk form (t.ex. genom ett elektroniskt godkännande eller en annan typ av samtycke) och ditt godkännande anses bindande mellan dig och MasterCard. Till toppen

 

Hur du kontaktar kundtjänst

Om du har några frågor, kommentarer eller spörsmål kring priceless™, kontakta oss genom att e-posta oss på Stockholm@priceless.com eller genom att adressera ditt meddelande till MasterCard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo Belgium