Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Wprowadzenie

Witamy w witrynie internetowej priceless™. Witryna internetowa priceless™ („Witryna”) stanowi część programu promocyjnego realizowanego przez Mastercard Europe („Mastercard”), którego celem jest dostarczanie posiadaczom kart Mastercard bezcennych doświadczeń, ofert i treści. Witryna zapewnia dostęp do programu priceless™ World, czyli do specjalnych ofert, korzyści dla użytkowników kart płatniczych i powiązanych treści.

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi zasadami korzystania z programu przed rejestracją w Witrynie lub rozpoczęciem korzystania z niej oraz o zapisanie treści tych zasad do przyszłego wglądu. Odwiedzanie Witryny przez użytkownika oraz uczestnictwo w programie priceless™ podlega Zasadom korzystania, Zasadom ochrony prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie. Zasady korzystania określają warunki korzystania z Witryny przez użytkownika.

KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I AKCEPTUJE NINIEJSZE ZASADY KORZYSTANIA. W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SWOIM RADCĄ PRAWNYM.

Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Zasad korzystania, powinien zaprzestać korzystania z Witryny i ją opuścić.

W niniejszych Zasadach korzystania określenia „Ty” i „Twój” oznaczają osobę korzystającą z Witryny, zgodnie z poniższą definicją, i/lub zarejestrowanego użytkownika biorącego udział w Programie. Określenia „my”, „nas” i „nasze” dotyczą firmy Mastercard. Termin „Witryna” oznacza witrynę www.priceless.com lub inną witrynę internetową, która może zostać utworzona w ramach programu priceless™ („Program”).

 

Witryna

Celem Witryna jest zapewnianie korzyści posiadaczom kart płatniczych Mastercard. Świat Mastercard priceless™ to dostęp do wyjątkowych przeżyć, ofert, doświadczeń i innych korzyści. Korzyści oferowane w Witrynie to jedyne w swoim rodzaju oferty i doświadczenia. Aby być na bieżąco z najnowszymi ekscytującymi ofertami, można ustawić stosowne przypomnienia e-mail.. Niektóre oferty będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy karty Mastercard World Elite. Aby skorzystać z tych ekskluzywnych ofert, posiadacz karty Mastercard World Elite, wydanej na jego nazwisko i za którą bierze odpowiedzialność, musi ją zarejestrować w ramach naszego Programu. Posiadany rodzaj karty Premium Mastercard można określić na podstawie informacji na przedniej lub tylnej stronie karty. W celu realizacji niniejszego Programu obowiązują następujące warunki korzystania z Witryny: (i) karta płatnicza Premium Mastercard lub karta Mastercard musi być wydana Użytkownikowi przez polską instytucję finansową; (ii) uczestnik musi mieć ukończone 18 lat; (iii) uczestnik musi być legalnym rezydentem Polski; (iv) wszystkie autoryzacje, rozliczenia i przeliczenia („switching”) muszą być przeprowadzane za pośrednictwem Globalnego Systemu Rozliczeń i Rozrachunków Mastercard. W razie pytań lub problemów dotyczących rejestracji karty Mastercard w tej Witrynie prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta (informacje kontaktowe poniżej).

Akceptując Zasady korzystania, użytkownik oświadcza, że: (i) reprezentuje w Programie wyłącznie siebie; (ii) przekazuje firmie Mastercard dokładne informacje, w tym między innymi informacje wymagane do zarejestrowania się w Programie; (iii) nie będzie wykorzystywać Witryny do odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania, rozpowszechniania, publikowania ani wykorzystywania w celach komercyjnych oprogramowania, treści, ofert, doświadczeń, produktów lub usług dostarczanych przez Mastercard lub uzyskanych za pośrednictwem Witryny bez uzyskania wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody Mastercard. Zakaz ten obejmuje także wszelkie próby włączenia informacji z Witryny do jakiegokolwiek innego katalogu, produktu lub usługi; (iv) we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do Witryny, na przykład zapewni sobie i będzie utrzymywać urządzenie telefoniczne, komputer i oprogramowanie oraz inne urządzenia oraz będzie uiszczać wszelkie powiązane z tym opłaty; (v) nie będzie korzystać z Witryny w sposób, który negatywnie wpłynie na zasoby udostępnione tam innym użytkownikom, ani korzystać z niej w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić serwery albo sieci Mastercard lub Usługodawcy; (vi) nie będzie korzystać z Witryny w celach uznawanych za niezgodne z prawem lub zakazane przez Zasady korzystania.

Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności swojego konta i hasła, a także za wszystkie swoje transakcje i działania, a także transakcje i działania każdej innej osoby działającej z poziomu jego konta w przypadku dopuszczenia się zaniedbania bezpieczeństwa i poufności swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę Mastercard o każdym nieautoryzowanym dostępie do jego konta lub każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa konta. Firma Mastercard ani jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody jakiegokolwiek rodzaju, jakie mogą powstać w wyniku nieautoryzowanego użycia hasła lub konta użytkownika, który nie zachował właściwych środków bezpieczeństwa lub nie zapewnił poufności danych do konta. Użytkownik może też zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Mastercard lub inną stronę trzecią ze względu na nieautoryzowane użycie jego konta lub hasła użytkownika, jeżeli nie zachował właściwych środków bezpieczeństwa lub nie zapewnił poufności danych logowania do konta. Powrót na górę

 

Konto użytkownika

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie w Witrynie, może założyć konto Mastercard ID („Konto”). Rezygnacja z założenia Konta uniemożliwia rejestrację użytkownika w Witrynie. Danych dotyczących Konta nie można przekazywać innym osobom. Zalecamy, aby nie przechowywać ani nie zapisywać informacji dotyczących Konta w miejscach dostępnych dla innych osób, takich jak niezamykana szuflada biurka, ani w formie danych teleadresowych na komputerze. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na jego Koncie lub za jego pośrednictwem. Zobowiązuje się również niezwłocznie powiadomić firmę Mastercard o każdym faktycznym lub podejrzewanym nieautoryzowanym użyciu identyfikatora lub hasła Mastercard, a także o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym jego Konta. Mastercard nie odpowiada za żadne straty ani inne szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta prosimy o kontakt: MastercardID_Inquiries@Mastercard.com. Podczas logowania się do Witryny należy podać swój identyfikator Mastercard i hasło, aby uwierzytelnić dostęp do swojego Konta. Po zalogowaniu się do swojego Konta nie trzeba uwierzytelniać się ponownie przez 30 minut. Możemy również wymagać od użytkownika ponownego uwierzytelnienia konta na niektórych stronach lub przed rozpoczęciem niektórych transakcji, na przykład w zagranicznych witrynach Mastercard. Powrót na górę

 

Dane do rejestracji

Rejestrując się w Witrynie lub przekazując informacje przez konto Mastercard ID, użytkownik zobowiązuje się: (a) dostarczać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje („Dane do Rejestracji”) oraz (b) dbać o prawidłowość tych informacji i niezwłocznie aktualizować Informacje do Rejestracji, aby były one prawidłowe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik lub jego firma, w zależności od sytuacji, jest w pełni odpowiedzialny za dotrzymanie poufności wszelkich haseł, działań i aktywności powiązanych z kontem. Użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać innym na dostęp do swojego konta i nie używać jego hasła. Użytkownikowi nie wolno (a) uzyskiwać ani próbować uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do usług lub systemów Mastercard; (b) korzystać lub próbować korzystać z usług lub systemów Mastercard w sposób, który nie został wyraźnie autoryzowany przez Mastercard, (c) zakłócać, uszkadzać lub destabilizować działania usług lub systemów Mastercard; (d) rejestrować się ani próbować rejestrować się w Witrynie internetowej w celu dokonania oszustwa lub podjęcia nielegalnych działań; (e) obchodzić lub próbować obchodzić mechanizmy bezpieczeństwa Mastercard lub (f) rejestrować kont użytkowników w sposób zautomatyzowany. Jeżeli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne albo gdy Mastercard będzie mieć uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Mastercard, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, może zawiesić lub zamknąć Konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego dostępu lub korzystania z Witryny i/lub Treści. Powrót na górę

 

Zawieranie umów drogą elektroniczną

Korzystanie z Mastercard ID i Witryny wymaga od użytkownika posiadania możliwości zawierania umów i dokonywania transakcji drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE PRZESŁANE PRZEZ NIEGO ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ I ZAMIAREM ZAWARCIA UMOWY ORAZ PRZESTRZEGANIA JEJ WARUNKÓW. PONADTO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEGO AKCEPTACJA I ZAMIAR ZAWARCIA UMOWY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH KAŻDEGO DZIAŁANIA PODEJMOWANEGO POPRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ, W TYM ZAWIADOMIEŃ O ANULOWANIU, ZASAD KORZYSTANIA, POLITYK, UMÓW I WNIOSKÓW, A TAKŻE WSZELKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH. Powrót na górę

 

Prawo do korzystania z zawartości strony

Mastercard udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na przeglądanie, współdzielenie, drukowanie i pobieranie treści, zgodnie z definicją poniżej, z Witryny Mastercard na użytek własny. Poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez prawo, Mastercard nie udziela prawa do licencjonowania, ponownego publikowania, rozprowadzania, kopiowania, przenoszenia, sublicencjonowania, przekazywania, sprzedaży, przygotowywania treści zależnych ani wykorzystywania do celów innych niż na użytek własny żadnych treści zamieszczonych w Witrynie Mastercard. Żadna z treści nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani stawać się częścią jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego, innego niż przeznaczony na użytek własny użytkownika. Niedozwolone jest korzystanie z Witryny Mastercard w sposób, który mógłby lub prowadziłby do uszkodzenia lub destabilizacji Witryny Mastercard, serwera lub sieci będących podstawą funkcjonowania Witryny Mastercard, jak też ingerowanie w sposób korzystania z Witryny przez inne osoby. Udzielamy użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do generowania łączy odsyłających do Witryny lub Treści na niej zamieszczonych, pod warunkiem że łącza te nie będą przedstawiać spółki Mastercard, jej produktów i usług w nieprawdziwym, wprowadzającym w błąd, negatywnym lub w inny sposób obraźliwym świetle lub sugerowały, że witryna, strona lub treść należąca do użytkownika jest sponsorowana lub wspierana przez Mastercard.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z automatycznych systemów informatycznych (np. robotów, pająków itp.) w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik nie ma prawa gromadzić danych osobowych innych użytkowników Witryny ani ich sprzedawać lub wykorzystywać w żaden inny sposób. Z wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Witrynie Mastercard i wszelkie umieszczone tam treści są zastrzeżone i stanowią własność Mastercard.

MASTERCARD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY KAŻDEMU BEZ UPRZEDZENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, W TYM Z POWODU NARUSZENIA KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH ZASAD KORZYSTANIA, W TYM WSZELKICH PRAW UŻYTKOWANIA. Powrót na górę

 

Zmiany w Zasadach korzystania i treściach w Witrynie Mastercard

Mastercard zastrzega sobie prawo do zmiany lub edycji Treści, materiałów i informacji publikowanych w Witrynie lub z nią powiązanych, włącznie z treścią niniejszych Zasad korzystania, a także do przerwania Programu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Mastercard zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad korzystania w każdej chwili poprzez aktualizację treści na tej stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie treści Zasad korzystania. Wszelkie zmiany i poprawki wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Dalsze uczestnictwo w Programie lub korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację tych zmian. Jednak w przypadku istotnych zmian w Zasadach korzystania zobowiązujemy się zamieścić stosowne ogłoszenie na stronie głównej, a zmiany wejdą w życie 30 dni po ich publikacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od wprowadzenia dowolnej zmiany Użytkownik nie przekaże nam swojej pisemnej odmowy ich akceptacji, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione warunki Zasad korzystania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wykluczeniem z uczestnictwa w Programie po upływie 30 dni od przekazania takiej odmowy. Powrót na górę

 

Wypowiedzenie

Mastercard ma prawo zamknąć Konto użytkownika lub ograniczyć dostęp do Witryny z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Powrót na górę

 

Prawa własności intelektualnej

Zawartość Witryny jest chroniona przez właściwe prawo własności intelektualnej, a cała treść Witryny stanowi własność Mastercard lub jest wykorzystywana przez Mastercard na podstawie licencji lub otrzymanej zgody. Tekst, formatowanie (w tym wybór, koordynacja i układ materiałów w Witrynie Mastercard, obrazy, grafiki, animacje, narzędzia, widżety, aplikacje, reklamy, materiały wideo, muzyka, dźwięk, artykuły, kopie, twórczość, zdjęcia, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo oraz inne materiały) i informacje dostępne w niniejszej Witrynie (dalej łącznie zwane „Treścią”) podlegają prawom własności intelektualnej Mastercard, jej spółek zależnych i powiązanych oraz poszczególnych licencjodawców i licencjobiorców. Niedozwolone jest kopiowanie tych materiałów, odtwarzanie ich kodu źródłowego,

dekompilacja, demontaż, modyfikacja, ponowne umieszczanie w innych witrynach, klatkowanie, głębokie linkowanie, zmiana lub rozprowadzanie w żaden inny sposób, redystrybucja, licencjonowanie, sublicencjonowanie lub przenoszenie w jakiejkolwiek formie. Żadnej z informacji zawartych w Witrynie Mastercard nie można interpretować jako udzielenia, w sposób dorozumiany, w drodze powoływania się na fakty lub okoliczności sprzeczne z poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami lub innej, jakiejkolwiek licencji bądź prawa do komercyjnego wykorzystania znaku towarowego Mastercard, prawa własności intelektualnej lub materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody Mastercard. Znaki towarowe, logo, nazwy handlowe i znaki usługowe, zarejestrowane bądź niezarejestrowane (dalej łącznie zwane „Znakami Towarowymi”), prezentowane w Witrynie Mastercard są Znakami Towarowymi Mastercard oraz zrzeszonych partnerów zewnętrznych. Żadnej z informacji zawartych w Witrynie Mastercard nie można interpretować jako udzielenia, w sposób dorozumiany lub inny, jakiejkolwiek licencji bądź prawa do komercyjnego wykorzystywania Znaku Towarowego Mastercard wyświetlanego w Witrynie Mastercard bez pisemnej zgody Mastercard lub strony trzeciej, która jest właścicielem tego Znaku Towarowego.

Wszelkie nieautoryzowane komercyjne wykorzystanie takich treści stanowi naruszenie praw własności intelektualnej firmy Mastercard, która w takich przypadkach będzie uprawniona do skorzystania z pełni przysługujących jej praw i środków prawnych. Powrót na górę

 

Skargi dotyczące praw autorskich

W ramach prowadzenia Witryny firma Mastercard może działać jako „dostawca usług” i oferować usługi jako dostawca materiałów online oraz odsyłaczy do witryn internetowych stron trzecich. W rezultacie materiały stron trzecich, których Mastercard nie jest właścicielem lub nad którymi nie sprawuje kontroli, mogą być przesyłane, przechowywane, uzyskiwane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Witryny. Firma Mastercard wdrożyła pewne procedury postępowania w przypadku pojawienia się zarzutów naruszenia prawa autorskiego w Witrynie Mastercard i wdrożyła politykę natychmiastowego usuwania treści z Witryny Mastercard lub zawieszania dostępu do Witryny Mastercard użytkownikom, względem których stwierdzono dopuszczenie się naruszenia prawa przysługującego Mastercard lub stronom trzecim lub którzy w inny sposób naruszyli prawa własności intelektualnej albo inne przepisy prawne lub przepisy dotyczące własności intelektualnej bądź warunki niniejszej Umowy. Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że jakikolwiek materiał opublikowany w Witrynie narusza prawa autorskie strony trzeciej, powinien powiadomić o tym firmę Mastercard. Mastercard podejmie natychmiastowe działania celem usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiału, który został uznany za naruszający prawo. Zawiadomienia o naruszeniu prawa należy zgłaszać na adres: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgia. Attn: Legal Department.

W zawiadomieniu należy podać następujące informacje:

1. Wskazanie treści chronionej prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, prawa do której, zdaniem użytkownika, zostały naruszone

2. Wskazanie materiału w Witrynie Mastercard, który zdaniem Użytkownika narusza prawo, z podaniem szczegółów, które umożliwią zlokalizowanie tego materiału w Witrynie Mastercard

3. Oświadczenie użytkownika, który jest przeświadczony o swoim działaniu wyłącznie w dobrej wierze, że zakwestionowane wykorzystanie materiału nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani prawo

4. Oświadczenie użytkownika, że (a) powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz (b) jest on właścicielem wspomnianych praw autorskich lub został upoważniony do działania w imieniu ich właściciela

5. Adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika

6. Własnoręczny lub elektroniczny podpis Powrót na górę

 

Zgłoszenia i informacje zwrotne

Co pewien czas możemy prosić użytkownika o opinię na temat Witryny internetowej Mastercard oraz oferowanych produktów i/lub usług. Wszelka komunikacja i treści przesyłane lub publikowane przez Użytkownika będą (a) traktowane jako jawne i nie będą traktowane przez Mastercard jako jego własność, (b) staną się własnością Mastercard, a Mastercard będzie wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w nich zawartych oraz (c) będą wykorzystywane bez ograniczeń przez licencjobiorców Mastercard i podmioty stowarzyszone według własnego uznania bez żadnych zobowiązań, odszkodowań lub innej odpowiedzialności wobec Użytkownika, z wyjątkiem wskazania Użytkownika, na jego żądanie, jako autora tej komunikacji lub treści. Takie treści mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, między innymi do reprodukcji, ujawnienia, przesyłania, publikacji, transmitowania i umieszczania w całości lub w części, w dowolnym medium i w dowolny sposób, znany obecnie lub opracowany w przyszłości, w tej Witrynie lub w każdym innym miejscu. Mastercard nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na żadną tego typu komunikację. Niezależnie od powyższego, zgodnie z wdrożoną polityką firma Mastercard nie przyjmuje ani nie analizuje żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii lub materiałów pochodzących od osób postronnych, dotyczących ich produktów lub usług („Przesyłane materiały”). W związku z powyższym nie należy przesyłać do Mastercard żadnych Materiałów w żadnej komunikacji za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób. Niemniej jednak, każdy Materiał przesłany nam wbrew naszemu wyraźnemu życzeniu, natychmiast staje się własnością Mastercard, a Mastercard staje się od tej chwili właścicielem wszelkich praw, tytułów własności i udziałów w Przesłanym materiale. Ponadto Mastercard ma prawo wykorzystywać wszelkie Przesyłane materiały do dowolnych celów, między innymi do opracowywania i wprowadzania do obrotu produktów i usług. Mastercard nie odpowiada za wykorzystanie ani ujawnienie takiego Przesłanego materiału, ani za jakiekolwiek podobieństwa Przesłanego materiału do jakiegokolwiek przyszłego produktu lub usługi Mastercard. Powrót na górę

 

Sprzedawcy i oferty handlowe

Sprzedawcy (w tym organizacje non-profit) mogą oferować firmie Mastercard rabaty, świadczenia lub inne korzyści dotyczące zakupu towarów lub usług („Oferty handlowe”), które zostaną udostępnione poprzez Witrynę Mastercard lub bezpośrednio u Sprzedawcy. Takie oferty będą podlegać odrębnym warunkom oddzielnie dla każdej z nich i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Mastercard nie odpowiada za straty ani szkody poniesione w wyniku interakcji Użytkownika ze Sprzedawcą w związku z wyżej wymienionymi Ofertami handlowymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Mastercard nie rekomenduje ani nie poręcza za Sprzedawców, których oferty są dostępne w Witrynie Mastercard, ani też za Oferty w witrynach Sprzedawców. Powrót na górę

 

Konkursy i loterie

Co pewien czas informujemy Użytkowników o konkursach, loteriach lub innych promocjach organizowanych przez Mastercard lub strony trzecie. Wszystkie takie loterie i promocje organizowane są zgodnie z Oficjalnymi zasadami lub Regulaminami takich loterii i promocji oraz zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i ustawami. Powrót na górę

 

 

Treści stron trzecich i łącza do innych witryn internetowych

W Witrynie mogą być publikowane treści stron trzecich oraz łącza do innych witryn internetowych całkowicie niezależnych od Witryny Mastercard. Treści i łącza do stron osób trzecich są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią akceptacji, rekomendacji ani poręczenia Mastercard. Ponadto Mastercard nie odpowiada za dokładność, kompletność ani rzetelność informacji od stron trzecich, ani też za produkty i usługi sprzedawane za pośrednictwem witryn, do których łącza umieszczono w Witrynie Mastercard. Wszelkie umowy, transakcje lub inne ustalenia między Użytkownikiem a taką Stroną trzecią są zawierane wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika. Po kliknięciu łącza do witryny Strony trzeciej użytkownik opuszcza Witrynę Mastercard. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z witryny Strony trzeciej, aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nią praktyk.

Mastercard nie odpowiada za sprawdzanie, ocenę ani udzielanie gwarancji na treści należące do Stron trzecich ani ich Ofert opublikowanych w tej Witrynie. Firma Mastercard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, Oferty ani treści wszystkich tych i innych Stron trzecich. Przed każdym zakupem należy dokładnie zapoznać się ze szczegółami i warunkami oferty. Powrót na górę

 

Polityka prywatności

Mastercard szanuje prywatność odwiedzających Witrynę Mastercard i decydujących się na korzystanie z programów i informacji tam zamieszczanych. Polityka Prywatności programu priceless™ oraz Polityka dotycząca plików cookie zawierają informacje na temat tego, czego Użytkownik może spodziewać się po rejestracji w Programie i w jaki sposób będą wykorzystywane jego dane osobowe w tej Witrynie. Prosimy zapoznać się z Zasadami ochrony prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie. Powrót na górę

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić i chronić firmę Mastercard oraz jej partnerów biznesowych i członków zarządu, dyrektorów, pracowników i podmioty stowarzyszone od odpowiedzialności prawnej za wszelkie szkody, straty, roszczenia i wydatki, w tym, bez ograniczeń, od kosztów obsługi prawnej i innych kosztów prawnych, związanych z lub wynikających z: (i) naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad korzystania; (ii) nadużyć Użytkownika w związku z Witryną oraz (iii) naruszeń przez Użytkownika praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej oraz innych praw stron trzecich zawartych w Przesłanych materiałach i/lub jakichkolwiek innych naruszeń prawa lub niedotrzymania zobowiązań umownych powiązanych z Przesyłanymi materiałami. Powrót na górę

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Mastercard dokłada wszelkich starań, aby wszystkie materiały publikowane w Witrynie były rzetelne, jednak nie może jednak zagwarantować ich dokładności. W związku z powyższym firma Mastercard nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani prawdziwość jakichkolwiek informacji publikowanych w Witrynie.

WITRYNA, OFERTY I WSZYSTKIE PUBLIKOWANE TUTAJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” I „TAKIE, JAK ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE”. WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. DOTYCZY TO MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO / NIENARUSZALNOŚCI PRAW, JAKOŚCI INFORMACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE INFORMACJE POZYSKANE OD MASTERCARD PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY NIE STANOWIĄ PODSTAWY ŻADNEJ GWARANCJI, JEŻELI NIE ZOSTAŁA ONA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MASTERCARD WYŁĄCZA, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI WITRYNY, JEJ BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA, DOKŁADNOŚCI REGULAMINÓW OFERT I POWIĄZANYCH INFORMACJI, KONIECZNOŚCI NAPRAWIENIA UJAWNIONYCH WAD, ZAPEWNIEŃ, ŻE STRONA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY SĄ UDOSTĘPNIANE NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU

KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY KOMPUTEROWE. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY MASTERCARD (I) ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE, (II) ZA OSZUSTWO LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI ANI W (III) DOWOLNEJ INNEJ SPRAWIE, W KTÓREJ WYŁĄCZENIE LUB PRÓBA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ MASTERCARD BYŁABY BEZPRAWNA. Powrót na górę

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MASTERCARD, JEJ PARTNERZY BIZNESOWI ANI PODMIOTY Z NIĄ STOWARZYSZONE NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SZKÓD MAJĄTKOWYCH, UTRATY UŻYTKOWANIA, UTRATY CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI, STRAT GOSPODARCZYCH, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ (WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, UMOWY, ZANIEDBANIA I INNE DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE) WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB DOSTĘPEM DO WITRYNY, OFERT LUB JEJ TREŚCI, NAWET JEŚLI MASTERCARD LUB JEJ PARTNERZY BIZNESOWI, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MASTERCARD WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY ROSZCZENIA, CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM, ALE NIE TYLKO, ZANIEDBANIA), LUB W INNY SPOSÓB, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI ZOSTAŁA ZAPŁACONA, LUB KWOTY STU FUNTÓW SZTERLINGÓW (100 GBP) (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST NIŻSZA), ZA DOSTĘP LUB UDZIAŁ W JAKIMKOLWIEK DZIAŁANIU ZWIĄZANYM Z WITRYNĄ. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY MASTERCARD (I) ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE, (II) ZA OSZUSTWO LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI ANI W (III) DOWOLNEJ INNEJ SPRAWIE, W KTÓREJ WYŁĄCZENIE LUB PRÓBA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ MASTERCARD BYŁABY BEZPRAWNA.

Bez ograniczania powyższych zapisów i w zakresie dozwolonym przez prawo, nie odpowiadamy za żadne błędy w informacjach dotyczących Ofert ani w regulaminie, za opłaty lub kary naliczane na koncie powiązanym z kartą Mastercard World Elite lub Mastercard w wyniku uczestnictwa w Programie, w tym za opłaty i kary, które mogą wynikać z obciążenia zwrotnego. Odpowiedzialność podatkowa wynikająca z uczestnictwa w Programie spoczywa wyłącznie na Użytkowniku, a nie na nas ani żadnym innym Sprzedawcy, firmie Mastercard lub instytucji finansowej, która wydała Użytkownikowi kartę Mastercard. Sprzedawcy i instytucja finansowa wydająca kartę mają prawo zgłaszać informacje dotyczące Programu i uczestnictwa Użytkownika w Programie do urzędów skarbowych. Sprzedawcy i instytucja finansowa wydająca kartę nie mają prawa zmieniać niniejszych warunków w zakresie relacji między Użytkownikiem a nami i nie mogą podejmować żadnych decyzji, które byłyby dla nas wiążące. Powrót na górę

 

Brak możliwości zastosowania Zasad korzystania do Umów Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard

Firma Mastercard to czołowa organizacja świadcząca usługi płatnicze. Mastercard nie jest instytucją finansową i nie wydaje żadnych kart kredytowych, debetowych, książeczek czekowych ani żadnych innych kart płatniczych. Relacje Użytkownika wynikające z posiadania karty płatniczej Mastercard są relacjami wyłącznie z bankiem lub instytucją finansową wydającą kartę. Wszelkie pytania i kwestie związane z posiadaniem karty płatniczej Mastercard lub rachunkiem bankowym powiązanym z taką kartą płatniczą należy kierować do banku lub instytucji finansowej, która wydała kartę, a nie do firmy Mastercard. Mimo że Mastercard współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi wydającymi karty płatnicze, zakres tej współpracy nie dotyczy indywidualnych posiadaczy kart ani powiązanych z nimi rachunków bankowych. Powrót na górę

 

Różne

Niniejsze Zasady korzystania należy rozumieć, interpretować i realizować w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium Polski, bez stosowania zasad prowadzących do kolizji przepisów prawnych. Użytkownik w sposób wyraźny zgadza się na to, że wszelkie działania na gruncie prawa lub na zasadzie słuszności wynikające z lub bezpośrednio lub pośrednio z powiązania z niniejszymi Zasadami korzystania lub Witryną będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w Polsce. Użytkownik niniejszym akceptuje wyłączność jurysdykcji tych sądów odnośnie do wszelkich działań związanych z Witryną Mastercard, dostępem do niej lub jej wykorzystaniem albo niniejszymi Zasadami korzystania, a także zgadza się na eksterytorialne prowadzenie procesu.

Użytkownik nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszych Zasad korzystania. Pod warunkiem że taka cesja nie zagrozi utratą praw Użytkownika wynikających z niniejszych Zasad korzystania, firma Mastercard może w każdej chwili dokonać cesji swoich praw i obowiązków określonych w niniejszych Zasadach korzystania. Jeżeli jakakolwiek część lub zapis w niniejszych Zasadach korzystania zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, należy tę część uważać za rozdzielną względem całości Zasad bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zapisów. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej niniejsze Zasady korzystania stanowią pełną treść umowy między Użytkownikiem a firmą Mastercard w odniesieniu do przedmiotu tej umowy. Niektóre postanowienia niniejszych Zasad korzystania mogą zostać zastąpione lub dodane do określonych informacji prawnych lub warunków umieszczonych na poszczególnych stronach, aplikacjach, narzędziach lub innych materiałach, do których Użytkownik może mieć dostęp w tej Witrynie. Niedopełnienie przez

Mastercard któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad korzystania lub jakichkolwiek dodatkowych warunków nie może być uznane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawa do jego egzekwowania. Treść Zasad korzystania i wszelkich powiązanych z nimi dokumentów Użytkownik może zaakceptowane w formie elektronicznej (np. za pomocą elektronicznego podpisu lub innego sposobu akceptacji), a akceptacja tych Zasad przez Użytkownika zostanie uznana za wiążącą dla Mastercard. Powrót na górę

 

Dane kontaktowe Działu obsługi klienta

 

Mastercard Europe SA,

198/A Chaussee de Tervuren,

1410, Waterloo, Belgia.

Telefon: +32 2 352 5111