Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Inleiding

 

Welkom op Priceless.com. Mastercard Europe SA a Mastercard company ("Mastercard") biedt Priceless.com (de "Website") uitsluitend aan voor persoonlijk, informatief, educatief en entertainment gebruik. De Website biedt u toegang tot een wereld van Priceless ervaringen, promotionele aanbiedingen, kaartvoordelen en relevante content. Door de Website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden (hieronder gedefinieerd), zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (gezamenlijk aangeduid als de "Gebruiksvoorwaarden"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.  In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT HIERAAN WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIENT U EEN ADVOCAAT TE RAADPLEGEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, bezoek de Website dan niet en maak dan geen gebruik van de Website.

 

 

Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, bezoek de Website dan niet en maak geen gebruik van de Website. In deze Gebruiksvoorwaarden betekenen de woorden 'u' en 'uw' de persoon die toegang heeft verkregen tot de Website, zoals hieronder gedefinieerd. De woorden 'wij', 'ons' en 'onze' betekenen Mastercard.  In sommige gevallen zijn zowel deze Gebruiksvoorwaarden als aparte richtlijnen, regels of gebruiks- of verkoopvoorwaarden met aanvullende of andere voorwaarden en/of bepalingen van toepassing op uw gebruik van de Website of op een dienst of product dat via de Website wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op ervaringen die op de Website worden verkocht (en die doorgaans via een link op de pagina van een ervaring worden geplaatst) (in elk van deze gevallen en gezamenlijk "Aanvullende voorwaarden"). Voor zover er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang, tenzij in de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Daarnaast kunnen op bepaalde functies en diensten die van tijd tot tijd via de Website beschikbaar worden gesteld, andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Website (zie hier).

 

Inhoudsopgave

 

1.  De Website
2.  Accounts, beveiliging en wachtwoorden
3.  Elektronisch contract
4.  Recht om inhoud van de Website te gebruiken
5.  Wijzigingen aan de Website en Gebruiksvoorwaarden
6.  Beëindiging
7.  Aankopen
8.  Retourneren/annuleren/ruilen
9.  Beschikbaarheid van een Aanbod; Fouten
10.  Voordelen
11.  Intellectuele eigendomsrechten
12.  Mededelingen
13.  Klachten over auteursrecht
14.  Interactieve forums en groepen en feedback Gebruikersinzendingen en gedrag
15.  Inzendingen of feedback
16.  Inhoud van derden en koppelingen naar andere websites
17.  Merchant en Merchant-aanbiedingen
18.  Wedstrijden en sweepstakes
19.  Inhoud van derden en koppelingen naar andere websites
20.  Privacyverklaring
21.  Vrijwaring
22.  Afwijzing van garanties
23.  Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid
24.  Niet-toepasselijkheid van Gebruiksvoorwaarden op Mastercard Betaalkaart Houdersovereenkomst
25.  Overmacht Vertragingen en annuleringen
26.  Site Operator
27.  Geschillenbeslechting
28.  Diverse

 

 

1. De Website
De Website is een voordeel voor Mastercard-kaarthouders. We brengen je een onbetaalbare "wereld" van avonturen, aanbiedingen, ervaringen en andere voordelen. Voordelen van de Website zijn onder andere de mogelijkheid om unieke aanbiedingen en ervaringen te kopen en gepersonaliseerde informatie over je Mastercard betaalkaart en de daaraan verbonden voordelen. Er kunnen e-mailherinneringen worden ingesteld om je op de hoogte te houden van sommige van onze nieuwe aanbiedingen en ervaringen. Bepaalde aanbiedingen zijn exclusief voor bepaalde Mastercard kaarthouders. Je Mastercard kaarttype (bijv. World of World Elite Mastercard) en uitgever kun je vinden op de voor- of achterzijde van je Mastercard kaart. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website: (i) uw Mastercard-kaart is in goede staat en is uitgegeven door een Belgische financiële instelling aan u; en (ii) u moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn; (iii) u moet een wettelijke inwoner van België zijn. Als u vragen of problemen hebt over de vraag of een Mastercard-kaart op deze Site kan worden gebruikt, neem dan contact op met de klantenservice via de onderstaande gegevens.

 

Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden stemt u ermee in dat : (i) u Mastercard correcte, actuele en volledige informatie zult verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die nodig is om u voor de Website te registreren; (ii) u de Website niet zult gebruiken voor het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, publiceren of exploiteren voor commerciële doeleinden van software, content, informatie, gegevens, aanbiedingen, ervaringen, producten of diensten die door Mastercard worden verstrekt of via de Website zijn verkregen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. Deze beperking omvat elke poging om informatie van de Website op te nemen in een andere directory, product of dienst; (iii) u zult zelf zorgen voor toegang tot de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen en onderhouden van alle telefoon-, computerhardware en -software en andere apparatuur en het betalen van alle bijbehorende kosten; (iv) u zult de Website niet gebruiken op een wijze die een nadelige invloed heeft op de beschikbaarheid van de middelen voor, of het genot van, andere gebruikers of op een wijze die de servers of netwerken van Mastercard of haar Site providers zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten; (v) u zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig, onrechtmatig, kwetsend, inbreukmakend op andermans privacy, intimiderend, lasterlijk, beschamend, obsceen, bedreigend, hatelijk of anderszins verboden is volgens de Gebruiksvoorwaarden; (vi) u zult geen informatie, software of ander materiaal uploaden, plaatsen, reproduceren of distribueren dat wordt beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (evenals publiciteits- en privacyrechten) zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van dergelijke rechten; (vii) u zult geen persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan; (viii) u zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Mastercard zijn goedgekeurd; (ix) u zult geen reclame- of promotiemateriaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot 'junkmail', 'enquêtes', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' of enige andere vorm van uitnodiging of onbevoegde communicatie; en (x) u zult geen materiaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden dat virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, beperken of verstoren. Uw toegang tot de Website kan onmiddellijk naar eigen oordeel van Mastercard worden beëindigd, met of zonder kennisgeving, indien u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden, of om enige andere reden, of zonder reden.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat "terrorisme ondersteunt"; en (ii) u niet voorkomt op een "watch list" van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen, waaronder de Specially Designated Nationals List gepubliceerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel. U stemt ermee in dat u geen rechten heeft op deze Site en dat Mastercard niet jegens u aansprakelijk is indien deze Site wordt stopgezet  of uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website wordt beëindigd.

 

2. Accounts, beveiliging en wachtwoorden
Voor bepaalde delen van de Website kan registratie vereist zijn of kan u op een andere manier worden gevraagd informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde functies of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud. Als u ervoor kiest dergelijke informatie niet te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud of kunt u niet deelnemen aan bepaalde functies van de Website.

 

Als de Website vereist dat u zich aanmeldt voor een account of anderszins informatie indient, moet u het gespecificeerde proces voltooien door ons te voorzien van actuele, volledige en nauwkeurige informatie zoals gevraagd in het toepasselijke online registratieformulier. Het is uw verantwoordelijkheid om de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van uw registratiegegevens te handhaven en elk verlies dat wordt veroorzaakt doordat u dit niet doet, is uw verantwoordelijkheid. Nadat je het registratieformulier volledig hebt ingevuld, kan je worden gevraagd om een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en account vertrouwelijk te houden. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in Mastercard onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account. U stemt er verder mee in geen gebruikers-ID, wachtwoord of andere informatie die u toegang geeft tot de Website te e-mailen, te posten of anderszins te verspreiden. Mastercard is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en gedragingen van u of iemand anders via uw account. U stemt ermee in Mastercard onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Mastercard noch haar dienstverleners of agenten zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die kan ontstaan doordat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Mastercard of een andere partij lijdt doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt.

 

3.  Elektronisch contract
Uw gebruik van de Website vereist dat u de mogelijkheid hebt om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en transacties te verrichten. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INZENDINGEN UW INSTEMMING EN INTENTIE VORMEN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN. U ERKENT VERDER DAT UW INSTEMMING EN INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR ELEKTRONISCHE INZENDINGEN VAN TOEPASSING IS OP ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT ALLE TRANSACTIES DIE U AANGAAT OP DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN KENNISGEVINGEN VAN ANNULERING, GEBRUIKSVOORWAARDEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS, CONTRACTEN EN TOEPASSINGEN, EN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN EEN VAN DE VOORGAANDE.

 

4.  Recht om inhoud van de Website te gebruiken
Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om Inhoud, zoals hieronder gedefinieerd, van de Website te bekijken, te delen, af te drukken of te downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. U krijgt niet het recht om een licentie te verlenen voor het opnieuw publiceren, distribueren, kopiëren, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, verkopen, voorbereiden of creëren van afgeleide werken of ander niet-persoonlijk gebruik van Inhoud op de Website. Geen enkel deel van de Inhoud mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiezoeksysteem, elektronisch of mechanisch, anders dan voor persoonlijk gebruik. Je mag de Website niet betreden of gebruiken op een manier die de Website, of een server of netwerk dat aan de Website ten grondslag ligt, zou kunnen of willen beschadigen of aantasten, of die het gebruik en plezier van de Website door anderen belemmert. Tevens wordt u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie verleend om een hyperlink te plaatsen naar de Website of de Content daarvan, zolang de link Mastercard of haar producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afschildert of impliceert dat Mastercard uw site, pagina of content sponsort of goedkeurt.

 

Je mag geen gebruik maken van geautomatiseerde systemen (bijv. robots, spiders, enz.) of een computersysteem om toegang te krijgen tot de Website, inclusief het zoeken naar of schrapen van de Website, om tickets, kortingscodes, promotiecodes, vouchers, credits, cadeaubonnen of andere ervaringen of items die beschikbaar zijn op de Website te reserveren, te kopen of anderszins te verkrijgen. U stemt ermee in geen persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Website te verzamelen of deze informatie op enigerlei wijze te verkopen of anderszins te exploiteren. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, zijn alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en alle Content op de Website voorbehouden aan en eigendom van Mastercard.  Verder stemt u ermee in om niet: (i) handelingen te verrichten die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belasten of kunnen belasten (zulks uitsluitend ter beoordeling van Mastercard); (ii) pagina's voor transacties, evenementen of ticketing te openen, opnieuw te laden of te verversen, of andere verzoeken aan transactieservers te doen, meer dan eenmaal binnen een interval van drie seconden; (iii) meer dan 1.000 pagina's van de Website op te vragen in een periode van vierentwintig (24) uur, alleen of met een groep personen; (iv) tickets of onderliggende algoritmen of barcodes die worden gebruikt op of bij de productie van tickets of de Website te decoderen, ontcijferen, wijzigen of reverse-engineeren; (v) het gebruik van bot-technologie voor het zoeken naar, reserveren of kopen van tickets voor ervaringen via de Website; om twijfel te voorkomen, dit verbiedt u specifiek het gebruik van geautomatiseerde ticket aankoop software op de Website, en verbiedt u het omzeilen van een veiligheidsmaatregel, toegangscontrolesysteem, andere technologische controle of maatregel op de Website die wordt gebruikt om gepubliceerde limieten voor het kopen van ervaringskaartjes af te dwingen of om de integriteit van gepubliceerde regels voor het kopen van online kaartjes te handhaven.

 

U mag bij het gebruik van de Website: (a) geen ongeautoriseerde toegang krijgen of proberen te krijgen tot de diensten of systemen van Mastercard; (b) de diensten of systemen van Mastercard niet gebruiken of proberen te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk door Mastercard is toegestaan; (c) de werking van de diensten of systemen van Mastercard niet verstoren, beschadigen of belemmeren; of (d) de beveiligingsmechanismen van Mastercard niet omzeilen of proberen te omzeilen.

 

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR IEDEREEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN NAAR EIGEN OORDEEL DE TOEGANG TOT DEZE SITE TE ONTZEGGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN GEBRUIKSRECHTEN.


 
5.  Wijzigingen aan de Website en Gebruiksvoorwaarden
Mastercard behoudt zich het recht voor Content, materialen of informatie op of in verband met deze Site, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen of aan te passen of voordelen, ervaringen met aanbiedingen of andere content stop te zetten zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Mastercard kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door de link waar deze Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst bij te werken of door nadere informatie te verstrekken tijdens de registratie of door u een bericht te sturen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van de Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of herzieningen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. Als je de Website blijft gebruiken of bezoeken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

6.  Beëindiging
Mastercard kan uw registratie te allen tijde beëindigen of uw toegang tot de Website om welke reden dan ook beperken.

 

7.  Aankopen
U kunt Aanbiedingen, zoals hieronder gedefinieerd, kopen via de Website of via de Website van een handelaar met behulp van een Mastercard-kaart. Alle aankopen van aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Op alle aanbiedingen zijn de van toepassing zijnde belastingen en kosten van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wisselkosten, verzendkosten of soortgelijke kosten en belastingen. Bovendien kunnen aanbiedingen die worden verwerkt op locaties buiten het land waar uw Mastercard-kaart is uitgegeven, onderworpen zijn aan kosten voor buitenlandse transacties die worden berekend door de uitgever van uw kaart.  U bent verantwoordelijk voor al deze kosten en belastingen met betrekking tot uw aankoop. Voor vragen over buitenlandse transactiekosten en wanneer deze van toepassing kunnen zijn, kunt u contact opnemen met de bank die uw Mastercard heeft uitgegeven. Mastercard behoudt zich het recht voor om de prijs van alle aanbiedingen op elk gewenst moment te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde aanbiedingen aan anderen kunnen worden geschonken. Cadeaubestellingen worden namens u naar de ontvanger gestuurd op het e-mailadres of verzendadres dat u tijdens het afrekenen hebt opgegeven.  Door een cadeaubestelling te voltooien, bevestigt u dat u toestemming hebt gevraagd aan de ontvanger van uw cadeau om zijn/haar contactgegevens met Mastercard te delen en om het cadeau naar hem/haar te sturen op de manier zoals beschreven tijdens het afrekenen. Bepaalde aanbiedingen zijn niet overdraagbaar volgens de voorwaarden van de aanbieding. Aanbiedingen die niet overdraagbaar zijn en door u worden overgedragen, kunnen te allen tijde door Mastercard of de betreffende handelaar of alliantiepartner worden herroepen.  Met betrekking tot op de Website gekochte goederen, gaat het risico van verlies en de eigendom van op de Website gekochte producten op u over bij levering.

 

Door het kopen van aanbiedingen of andere producten of diensten die te koop worden aangeboden op de Website, erkent u en stemt u ermee in dat uw Mastercard-kaart wordt belast door het betalingsproces van Mastercard of haar gelieerde onderneming of dienstverlener, of door de aanbieder van de aanbieding in het geval van aanbiedingen die rechtstreeks van de aanbieder van de aanbieding zijn gekocht.

 

8.  Retourneren/annuleren/omruilen
Elke aanbieding bevat een beschrijving van de retournerings-, annulerings- of omruilvoorwaarden van een dergelijke aanbieding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van deze informatie voordat je tot aankoop overgaat. In de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je een Aanbieding hebt gekocht, worden ook de retour-, annulerings- en omruilvoorwaarden van die aanbieding vermeld. In het geval dat noch de aanbieding noch de bevestigings-mail dergelijke informatie bevat, wordt de aanbieding beschouwd als niet-annuleerbaar, niet onderhevig aan retouren of omruilingen en wordt je aankoop niet gerestitueerd.

 

9.  Beschikbaarheid van een Aanbod; Fouten
Als Mastercard een bestelling van een van onze aanbiedingen bevestigt, betekent dit alleen dat uw bestelaanvraag is ontvangen en niet dat een bestelling is geaccepteerd of dat de beschikbaarheid van een aanbieding is bevestigd. Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de aanbiedingen nauwkeurig te beschrijven en weer te geven op de Website, garanderen wij niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie met betrekking tot een aanbieding, met inbegrip van prijzen, productafbeeldingen, specificaties en beschikbaarheid. Mastercard behoudt zich het recht om informatie te wijzigen, aan te passen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment te corrigeren met of zonder voorafgaande kennisgeving. Indien wij vaststellen dat er onnauwkeurigheden waren in de informatie over de aanbieding of andere Site fouten in verband met uw bestelling, inclusief met betrekking tot prijzen of beschikbaarheid, behouden wij ons het recht om, naar eigen oordeel, uw bestelling te annuleren en u via e-mail op de hoogte te stellen van een dergelijke annulering of om contact met u op te nemen voor verdere instructies.  Bovendien kunnen alle aanbiedingen op elk moment om welke reden dan ook worden stopgezet, met of zonder kennisgeving.

 

10.  Voordelen
De Website kan informatie bevatten over bepaalde voordelen die u worden geboden door of via de financiële instelling die uw Mastercard-betaalkaart heeft uitgegeven.  Voor vragen over deze voordelen kunt u terecht bij de financiële instelling die uw Mastercard-betaalkaart heeft uitgegeven.  De Website kan ook informatie bevatten over bepaalde voordelen die aan u beschikbaar worden gesteld door een gelieerde onderneming van Mastercard. Op deze voordelen kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. De gelieerde partij die wordt genoemd in de Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijk voordeel, is de partij die verantwoordelijk is voor een dergelijk voordeel.  Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige informatie te verstrekken met betrekking tot deze voordelen, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de details, voorwaarden en bepalingen van de voordelen of het feit dat u in aanmerking komt voor een dergelijk voordeel.

 

11.  Intellectuele eigendomsrechten
De Content wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten en alle rechten, aanspraken en belangen in de Content zijn eigendom van Mastercard of worden door Mastercard gebruikt onder een licentie of met toestemming. Alle tekst, opmaak, met inbegrip van maar niet beperkt tot de selectie, coördinatie en rangschikking van materialen op de Website, en de afbeeldingen, graphics, animatie, tools, widgets, applicaties, commercials, video's, muziek, geluiden, artikelen, kopij, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's, en andere materialen en informatie op deze Site (gezamenlijk "Content") zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke licentiegevers en licentiehouders. Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, mag Content niet worden gekopieerd, reverse-engineered, gedecompileerd, gedemonteerd, gewijzigd, opnieuw op andere websites worden geplaatst, in een frame worden opgenomen, aan een deep link worden gekoppeld, worden gewijzigd of anderszins door u worden gedistribueerd, herverdeeld, in licentie worden gegeven, in sublicentie worden gegeven of in enigerlei vorm worden overgedragen. Niets op de Website mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om commercieel gebruik te maken van enige Content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De handelsmerken, logo's, handelsnamen en dienstmerken, al dan niet gedeponeerd (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de Website worden weergegeven, zijn Handelsmerken van Mastercard en haar externe alliantiepartners. Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om een op de Website weergegeven Handelsmerk te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Mastercard of de derde partij die mogelijk de eigenaar is van het Handelsmerk.

 

Elk ongeoorloofd commercieel gebruik van deze materialen maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard en is onderworpen aan de volledige wettelijke rechten en rechtsmiddelen van Mastercard.

 

12.  Communicatie
U erkent en stemt ermee in dat Mastercard u informatie en mededelingen stuurt in verband met de Website. Dergelijke mededelingen kunnen naar uw geregistreerde e-mailadres worden gestuurd of naar andere contactgegevens die u in verband met de Website aan Mastercard hebt verstrekt.

 

13.  Klachten over auteursrecht
Bij de exploitatie van de Website kan Mastercard optreden als "dienstenaanbieder" en diensten aanbieden als online aanbieder van materialen en links naar websites van derden. Als gevolg hiervan kan materiaal van derden dat Mastercard niet in eigendom of beheer heeft, worden verzonden, opgeslagen, geopend of anderszins beschikbaar worden gesteld via de Website. Mastercard hanteert bepaalde wettelijk verplichte procedures met betrekking tot beschuldigingen van inbreuk op auteursrechten op de Website en heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de onmiddellijke verwijdering van inhoud of de schorsing van een gebruiker die inbreuk blijkt te hebben gemaakt op de rechten van Mastercard of van een derde, of die anderszins de wet- en regelgeving inzake intellectueel eigendom of deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Indien u van mening bent dat via de Website beschikbaar materiaal inbreuk maakt op een auteursrecht, dient u Mastercard hiervan op de hoogte te stellen. Mastercard zal zo snel mogelijk reageren en heeft het recht het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt te verwijderen of ontoegankelijk te maken. U dient kennisgevingen van inbreuk te richten aan: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussée de Tervuren, 1410, Waterloo, België Attn: Law Department of aan copyrightagent@mastercard.com.

 

Geef de volgende informatie:
1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u is geschonden;
2. Identificeer het materiaal op de Website waarvan u beweert dat het inbreukmakend is, met voldoende details zodat Mastercard het materiaal op de Website kan lokaliseren;
3. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
4. Een verklaring van u onder ede waarin wordt verklaard dat (a) de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is, en (b) dat u de eigenaar bent van het betrokken auteursrecht of dat u gemachtigd bent namens die eigenaar op te treden;
5. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
6. Uw fysieke of elektronische handtekening.

 

Mastercard kan haar gebruikers op de hoogte stellen van een inbreuk door middel van een algemene kennisgeving op een van haar websites of apps, elektronische post naar het e-mailadres van een gebruiker in haar administratie, of een schriftelijke mededeling per eersteklas post naar het fysieke adres van een gebruiker in haar administratie. Als u een dergelijke kennisgeving van een inbreuk ontvangt, kunt u schriftelijk een tegenbericht sturen naar de aangewezen agent met de onderstaande informatie. Om effectief te zijn, moet de tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

 

1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
3.Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en
4. Uw naam, fysiek adres en telefoonnummer, en een verklaring waarin u instemt met de jurisdictie van een federale districtsrechtbank voor het rechtsgebied waarin uw fysieke adres zich bevindt. Indien uw fysieke adres buiten de Verenigde Staten ligt, stemt u in met de jurisdictie van een districtsrechtbank waar wij mogelijk te vinden zijn. U verklaart tevens dat u de betekening van juridische documenten aanvaardt van de persoon die de kennisgeving heeft gegeven van vermeend inbreukmakend materiaal of van een vertegenwoordiger van deze persoon

 

Zonder Mastercard's andere rechten te beperken, kan Mastercard, in passende omstandigheden, een recidivist de toegang tot de Website en enige andere website of app die eigendom is van Mastercard of door Mastercard wordt beheerd, ontzeggen.

 

14.  Interactieve forums en groepen en feedback Gebruikersinzendingen en gedrag
Als gebruiker van de Website kunt u uw opmerkingen plaatsen, die kunnen bestaan uit tekstuele inhoud en mogelijk uit foto's, video's, afbeeldingen, audiobestanden, andere soorten inhoud en links naar dergelijke inhoud indien toegestaan door de Website (gezamenlijk "Gebruikersbijdragen" genoemd). U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersbijdragen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: de Gebruikersinzending uw originele werk is en/of dat u de eigenaar bent van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om alle Gebruikersinzendingen te gebruiken en Mastercard te machtigen om alle Gebruikersinzendingen te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden zonder territoriale of tijdsbeperkingen en zonder vergoeding, en dat u beschikt over alle noodzakelijke toestemmingen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van alle persoonlijke informatie, afbeeldingen, materialen, informatie of gelijkenissen die zijn opgenomen of weergegeven in alle Gebruikersinzendingen om opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen mogelijk te maken op de wijze zoals beoogd door de Website en deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u geen materiaal zult indienen als onderdeel van een Gebruikersinzending dat auteursrechtelijk is beschermd, door handelsgeheimen is beschermd of anderszins is onderworpen aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publicatierechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar en de noodzakelijke toestemmingen van personen wier persoonlijke informatie in dergelijk materiaal is opgenomen om het materiaal te plaatsen en Mastercard alle licentierechten te verlenen die hierin worden verleend. Bovendien garandeert u en verklaart u dat u het bestaan bekend zult maken van patentregistraties of lopende aanvragen die in uw bezit zijn en die op enigerlei wijze betrekking hebben op uw Gebruikersinzending.

 

Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, erkent u en stemt u ermee in dat er geen vertrouwelijke relatie of verplichting tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ontstaat tussen u en Mastercard met betrekking tot de Gebruikersinzending, ondanks andersluidende verklaringen of legenda op de Gebruikersinzending en eventuele gerelateerde materialen.

 

15.  Eigendom en gebruik van gebruikersbijdragen
Door een Gebruikersinzending te doen, begrijpt u dat u Mastercard een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledig betaalde, onherroepelijke, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleent om de Gebruikersinzending te gebruiken, aan te passen en/of te distribueren (inclusief onder het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht), inclusief het recht om te bewerken, te wijzigen, en afgeleide werken te maken, en alle concepten of ideeën in de Gebruikersinzending, inclusief de documenten, illustraties, verklaringen, tekeningen, schetsen, drukproeven, displays, foto's, beelden, outtakes, muziekpartituren, audio- en videobeelden, schijven, in gedrukte of elektronische vorm, die door u zijn geproduceerd of gemaakt als onderdeel van de Gebruikersinzending. Behoudens de rechten die u, en andere personen die in Gebruikersinzending kunnen worden geïdentificeerd, hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, omvat de licentie die u aan Mastercard verleent het recht van Mastercard en haar aangewezen personen om de Gebruikersinzending te reproduceren, andere werken voor te bereiden met behulp van de Gebruikersinzending, uw Gebruikersinzending te combineren met andere werken, en de getransformeerde Gebruikersinzending in naam van Mastercard over de hele wereld in eeuwigheid te wijzigen, te vertalen, kopieën te distribueren, weer te geven, uit te voeren, er een licentie voor te verlenen en auteursrechtelijke registratie voor aan te vragen in alle media die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan. De hierboven genoemde verlening geeft Mastercard en haar aangewezen vertegenwoordigers bijvoorbeeld het recht om alleen bepaalde gedeelten van uw Gebruikersinzending te gebruiken, audiotracks of visuele beelden die u aanlevert opnieuw op te nemen of te wijzigen, de Gebruikersinzending te herschrijven en/of andere materialen, gemaakt door Mastercard of gelicentieerd van anderen, in uw Inzending op te nemen. Als wij andere werken creëren met behulp van de Gebruikersinzending, zullen deze werken ons eigendom zijn en mogen deze worden gebruikt in overeenstemming met deze richtlijnen, en hoeven deze niet door u te worden goedgekeurd.  Ter verdere effectuering van de rechten en licentie die u Mastercard verleent op uw Gebruikersinzending, verleent u Mastercard, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden, tevens het onvoorwaardelijke, eeuwigdurende, onherroepelijke recht om uw naam, persona en gelijkenis te gebruiken en te exploiteren in verband met een Gebruikersinzending, zonder enige verplichting of vergoeding aan u.

 

Door een Gebruikersinzending te maken, doet u afstand van en stemt u ermee in geen auteursrechten of "morele" rechten of claims te doen gelden als gevolg van onze wijziging van de inzending of enige foto('s), beeldmateriaal, illustraties, verklaringen of ander werk in de inzending. Voor zover hier geen afstand van kan worden gedaan, stemt u er onherroepelijk mee in dergelijke rechten (indien van toepassing) niet uit te oefenen op een manier die de uitoefening van de verleende rechten belemmert.  U begrijpt dat u geen vergoedingen, bedragen, tegenprestatie of beloning zult ontvangen voor de rechten die in dit artikel 15 worden verleend. U stemt er ook mee in Mastercard aan te wijzen als uw onherroepelijke gevolmachtigde met betrekking tot de Gebruikersinzending, met het recht om in uw naam en namens u alle documenten uit te voeren en af te leveren om ervoor te zorgen dat Mastercard de Gebruikersinzending die u in licentie geeft kan gebruiken op elke manier die Mastercard geschikt acht om de rechten op afgeleide werken die van uw Gebruikersinzending worden gemaakt te bezitten en te beschermen, en om de Gebruikersinzending te laten verwijderen van elke andere website of forum.

 

Op verzoek van Mastercard dient u eventueel een aanvullend licentie-instrument te ondertekenen en te leveren, zoals uitsluitend door Mastercard redelijkerwijs nodig wordt geacht om de mogelijkheid van Mastercard om de Gebruikersinzending te gebruiken zoals zij dat nodig acht, vast te stellen. Bovendien worden onder deze Algemene Voorwaarden de 'Morele Rechten van Auteurs' afgezien. Indien Mastercard nalaat het genoemde licentie-instrument zoals vermeld aan te vragen, wordt dit niet beschouwd als een afstand van de rechten van Mastercard, en kan Mastercard op een later tijdstip alsnog het instrument aanvragen.

 

16.  Inzendingen of feedback
Van tijd tot tijd kunnen we u vragen naar uw feedback over de Website en producten en/of diensten. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden, zal alle communicatie of materiaal dat u verzendt of plaatst: (a) door Mastercard worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden, (b) eigendom worden van Mastercard en Mastercard zal nu en in de toekomst exclusief alle rechten, aanspraken en belangen daarin bezitten, en (c) naar eigen inzicht onbeperkt worden gebruikt door licentiehouders en gelieerde ondernemingen van Mastercard zonder enige verplichting, vergoeding of andere aansprakelijkheid jegens u. Behoudens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en eventuele Aanvullende Voorwaarden, kan dergelijk gebruik voor welk doel dan ook plaatsvinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en posting, geheel of gedeeltelijk, in welk medium en op welke wijze dan ook, nu bekend of later ontwikkeld, op deze Site of anderszins en Mastercard is niet verplicht om op dergelijke communicatie te reageren, tenzij dit door toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven. Niettegenstaande het voorgaande hanteert Mastercard een beleid van het niet accepteren of in overweging nemen van creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek met betrekking tot haar producten en diensten (gezamenlijk "inzendingen" genoemd), en daarom dient u geen inzendingen te doen aan Mastercard in communicatie via deze Site of anderszins. Niettemin, als u ons een Inzending stuurt, ondanks dit verzoek dit niet te doen, dan wordt deze Inzending onmiddellijk eigendom van Mastercard, draagt u hierbij deze Inzending over aan Mastercard en zal Mastercard nu en in de toekomst exclusief alle rechten, aanspraken en belangen daarin bezitten. Bovendien staat het Mastercard vrij, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de Aanvullende Voorwaarden, om inzendingen te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten. Mastercard is niet aansprakelijk voor dergelijk gebruik of openbaarmaking van een dergelijke Inzending of voor eventuele overeenkomsten in de Inzending en toekomstige producten en diensten van Mastercard. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden verleent u, indien u een Inzending indient op de Website, Mastercard tevens onherroepelijk het recht om uw naam, gebruikersnaam, Twitter-handgreep, profielfoto, stem, gelijkenis en biografisch materiaal te gebruiken in verband met alle reclame- en promotiecampagnes van Mastercard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Website of in verband met producten en marketingmateriaal van Mastercard.  Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Aanvullende Voorwaarden, erkent u en stemt u ermee in dat er geen vertrouwelijke relatie of verplichting tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ontstaat tussen u en Mastercard met betrekking tot de Inzending, ondanks andersluidende verklaringen of legenda op de Gebruikersinzending en eventuele gerelateerde materialen.

 

Telkens wanneer u een Inzending indient, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en dat u de ouder of wettelijke voogd bent, of alle juiste toestemmingen hebt van de ouder of wettelijke voogd, van een minderjarige die is afgebeeld in of heeft bijgedragen aan een Inzending die u indient, en dat u met betrekking tot die Inzending: (a) u de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Inzending, of dat u een wettelijk recht heeft om de Inzending in te dienen en Mastercard de rechten daarop te verlenen die u verleent op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, alles zonder enige verplichting van Mastercard om toestemming van derden te verkrijgen en zonder dat dit enige verplichting of aansprakelijkheid van Mastercard schept; (b) de Inzending nauwkeurig is; (c) de Inzending geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden en dit ook niet zal doen, voor zover het gaat om het toegestane gebruik en de exploitatie door Mastercard zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; en (d) de Inzending deze Gebruiksvoorwaarden niet schendt en geen letsel of schade toebrengt aan een persoon. Wij zullen u, en personen met ouderlijke of andere wettelijke verantwoordelijkheid over personen die kunnen worden geïdentificeerd in Inzendingen, vragen om schriftelijk toestemming te geven voor bepaald gebruik van persoonlijke informatie indien dit nodig is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

17.  Aanbiedingen van handelaren
Handelaren en alliantiepartners (waaronder non-profitorganisaties) kunnen Mastercard kaarthouders bepaalde aanbiedingen, ervaringen, kortingen of andere voordelen bieden bij de aankoop van goederen en diensten (gezamenlijk "Aanbiedingen") die beschikbaar zijn op de Website of rechtstreeks via de handelaar of de alliantiepartner. Dergelijke aanbiedingen zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en bepalingen voor elke aanbieding en kunnen op elk moment zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd. Hoewel wij de verkoop of beschikbaarheid van dergelijke aanbiedingen op ons platform faciliteren, is de verkoper of alliantiepartner die de aanbieding aanbiedt verantwoordelijk voor de verkoop, uitvoering, verzorging, kwaliteit en levering van de aangeboden goederen en diensten.  In sommige gevallen kun je een factuur ontvangen van de lokale partners die de verkoop van de aanbieding uitvoeren en de toepasselijke belastingen innen en afdragen. Mastercard is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van enige interactie tussen u en een handelaar of de alliantiepartner met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. U erkent dat Mastercard de handelaren of de alliantiepartners die toegankelijk zijn via de Website niet onderschrijft of garandeert, noch de Aanbieding die zij aanbieden op de Website of op hun eigen website. 

 

Aankopen van aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.  Alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, inhoud, informatie, specificaties, producten en prijzen beschreven of afgebeeld in verband met de Aanbiedingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van alle informatie niet garanderen, inclusief prijzen, productafbeeldingen, voordelen, beloningen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, inclusief voor alle items die worden verkocht of beschikbaar worden gesteld als beloning door derden (indien van toepassing).  Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.  Beschrijvende, typografische en fotografische fouten kunnen worden gecorrigeerd en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke fouten.  Wij behouden ons het recht voor om bestellingen voor alle Aanbiedingen om welke reden dan ook te wijzigen of te annuleren, met inbegrip van typografische, prijs- en andere fouten op elk gewenst moment.  PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GETOOND, ZIJN MOGELIJK NIET ALTIJD BESCHIKBAAR EN KUNNEN OP ELK MOMENT WORDEN VERVANGEN OF STOPGEZET.

 

18.  Wedstrijden en sweepstakes
Van tijd tot tijd maken we u attent op bepaalde wedstrijden en sweepstakes of andere promoties van Mastercard of derden. Op al deze wedstrijden, sweepstakes en promoties zijn de Officiële Regels of Voorwaarden voor dergelijke sweepstakes, wedstrijden en promoties en alle gerelateerde toepasselijke wetten, regels en statuten van toepassing.
 

19.  Inhoud van derden en koppelingen naar andere websites
De Website kan inhoud van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van deze Site. Inhoud en links van derden zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van gebruikers en vormen geen goedkeuring, onderschrijving of garantie door Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden, of de producten of diensten die worden aangeboden of verkocht via een gekoppelde website en bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derden. Alle overeenkomsten, transacties of andere afspraken tussen u en een dergelijke derde partij worden uitsluitend op eigen risico gemaakt. Wanneer u op een link van een derde klikt, verlaat u de Website. Alle persoonlijke informatie die u op de resulterende Website indient, wordt niet door Mastercard verzameld of gecontroleerd, maar valt onder de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de resulterende Website. Lees de privacyverklaring, cookievermeldingen en gebruiksvoorwaarden van de resulterende Website voor meer informatie over het privacybeleid.  Mastercard is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij staan niet garant voor het aanbod, van content of aanbiedingen van derden die op deze Site worden gepresenteerd. Mastercard aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, het Aanbod en de inhoud van al deze en andere derden. Bekijk de details en voorwaarden van de aanbieding zorgvuldig voordat je tot aankoop overgaat.

 

20.  Verwerking van persoonlijke gegevens en privacyverklaring
Mastercard erkent het belang van het respecteren van de privacy van degenen die de Website bezoeken en ervoor kiezen gebruik te maken van de programma's en informatie die op de Website worden aangeboden. Klik hier voor onze privacyverklaring met betrekking tot uw gebruik van deze Site. 

 

Houd er daarom rekening mee dat persoonlijke informatie in Gebruikersinzendingen en Inzendingen zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals beschreven in de Privacykennisgeving van de Website. In sommige gevallen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij u vooraf toestemming vragen om de persoonlijke informatie te gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, Aanvullende voorwaarden en/of de Privacykennisgeving van de Website. 

 

21.  Vrijwaring
U gaat ermee akkoord Mastercard, Benevity, elk door donoren geadviseerd fonds en elke andere financiële tussenpersoon die door de Website wordt gebruikt om liefdadigheidsdonaties te helpen faciliteren, en elk van hun respectievelijke moedermaatschappijen en hun respectievelijke agentschappen, zakelijke partners, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen, te verdedigen (naar keuze van Mastercard) en te vrijwaren, Mastercard uitgevende financiële instellingen en leveranciers van goederen en diensten die beschikbaar zijn op of via de Website en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en filialen vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, claims, kosten, schade en onderzoeken, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente en onkosten, inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria en onkosten van advocaten, gerelateerd aan of voortvloeiend uit: (i) uw schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) alle vorderingen, kosten, verwondingen, verliezen en schade in verband met onbevoegd gebruik van de Inhoud; (iii) uw schending of vermeende schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van enige overheids- of semi-overheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Website of uw activiteiten in verband met de Website; (iv) uw gebruik en misbruik van de Website en uw activiteiten in verband met de Website; (v) uw schending van of inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden die zijn opgenomen in uw Inzendingen en/of enige andere schending van de wet of schending van contractuele verplichtingen met betrekking tot de Inzendingen; (vi) een verkeerde voorstelling van zaken door u; en (vii) het gebruik door Mastercard van de informatie die u aan ons verstrekt (met inbegrip van uw Inzendingen en Gebruikersinzendingen). U ZULT ZO VOLLEDIG EN ALS REDELIJKERWIJS VEREIST IS MEEWERKEN AAN DE VERDEDIGING VAN MASTERCARD TEGEN EEN CLAIM. MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, OP EIGEN KOSTEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE ZAAK DIE ANDERSZINS ONDERWORPEN IS AAN SCHADELOOSSTELLING DOOR U, EN U ZULT IN GEEN GEVAL EEN SCHIKKING TREFFEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MASTERCARD.

 

22.  Afwijzing van garanties
Mastercard spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze Site correct is; volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid kunnen echter niet worden gegarandeerd en Mastercard aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze Site. Verwijzing naar een product, liefdadigheidsorganisatie of -proces, publicatie of dienst van een derde door middel van handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, dienstmerk, logo, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling daarvan door Mastercard.

 

Het internet kan onderhevig zijn aan inbreuken op de beveiliging. Mastercard is niet verantwoordelijk voor enige resulterende schade aan het apparaat of de computer van een gebruiker als gevolg van een dergelijke inbreuk op de beveiliging, of als gevolg van een virus, bugs, knoeien, onbevoegde tussenkomst, fraude, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of uitzending, storing in een computerlijn of enige andere technische of andere storing. U dient zich er ook van bewust te zijn dat e-mail en andere inzendingen via internet mogelijk niet veilig zijn en u dient hiermee rekening te houden voordat u informatie naar Mastercard e-mailt of informatie op de Website plaatst. Mastercard geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid, functionaliteit, prestaties, beschikbaarheid of werking van de Website. De Website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storingen aan computerapparatuur.

 

DE WEBSITE, EN ALLE INHOUD OP DE WEBSITE, EN DIENSTEN DIE DOOR, OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD, WORDEN AAN U GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN", EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, TITEL/NIET-INBREUK, KWALITEIT VAN INFORMATIE, OF GESCHIKTHEID VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ENKELE INFORMATIE OF DIENST DIE U VIA DE WEBSITE VERKRIJGT, CREËERT ENIGE GARANTIE DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD. ZONDER BEPERKING WIJST MASTERCARD ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE, DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO, ELKE INHOUD OF DIENST DIE U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA DEZE SITE WORDT OP EIGEN RISICO GELEVERD, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ENIG GEGEVENSVERLIES DAT KAN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN COMPUTERVIRUSSEN. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE VOOR AANGELEGENHEDEN WAARVOOR HET ONWETTIG ZOU ZIJN ALS MASTERCARD HAAR AANSPRAKELIJKHEID ZOU UITSLUITEN OF TRACHTEN UIT TE SLUITEN.

 

23.  Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN MASTERCARD, HAAR INSTANTIES, ZAKENPARTNERS OF HUN RESPECTIEVEVELIJK GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN ZAKEN, ECONOMISCH VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, ZELFS ALS MASTERCARD OF HAAR AGENTSCHAPPEN, ZAKENPARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJK VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL HEBT BETAALD, OF EUR 10 (INDIEN DIT MINDER IS), VOOR TOEGANG TOT OF DEELNAME AAN ENIGE ACTIVITEIT IN VERBAND MET DE WEBSITE. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE: (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HAAR NALATIGHEID, (II) VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OF (III) VOOR ENIGE AANGELEGENHEID WAARVAN HET ONWETTIG ZOU ZIJN VOOR MASTERCARD OM HAAR AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE TRACHTEN UIT TE SLUITEN.

 

Zonder het voorgaande te beperken, zijn wij niet verantwoordelijk voor kosten of boetes die u oploopt op uw Mastercard-kaartrekening als gevolg van uw gebruik van de Website.

 

Mastercard verklaart, garandeert of garandeert niet dat enige of alle donaties die via de Website worden gedaan aftrekbaar of belastingvrij zijn voor inkomens- of andere belastingdoeleinden, of dat een liefdadigheidsorganisatie de status van liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie heeft of zal behouden, of voldoet aan wettelijke vereisten die van toepassing zijn op liefdadigheidsorganisaties in enig rechtsgebied.

 

Zonder het voorgaande te beperken, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de details of voorwaarden van de Aanbieding, eventuele kosten of boetes die je moet betalen op je World of World Elite Mastercard of Mastercard, inclusief kosten en boetes die het gevolg kunnen zijn van terugboekingen. Eventuele belastingverplichtingen als gevolg van je aankoop of gebruik van een Aanbieding zijn uitsluitend jouw verantwoordelijkheid en niet onze verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van een handelaar, Mastercard of de financiële instelling die je Mastercard heeft uitgegeven. Handelaren of de financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven, kunnen informatie over de aanbiedingen en uw gebruik van deze aanbiedingen doorgeven aan de belastingdienst. Handelaren en uw uitgevende financiële instelling mogen niet afwijken van deze voorwaarden zoals toegepast op de relatie tussen u en ons en mogen geen toezeggingen doen die bindend zijn voor ons.

 

24.  Niet-toepasselijkheid van Gebruiksvoorwaarden op Mastercard Betaalkaart Houdersovereenkomst
Mastercard is een toonaangevende organisatie voor betalingsdiensten. Mastercard is geen financiële instelling en geeft geen creditcards, debetkaarten, prepaidkaarten of betaalkaarten van welke aard dan ook uit. Uw Mastercard-betaalkaartrelatie heeft u met een uitgevende bank of financiële instelling. Alle vragen of kwesties met betrekking tot uw Mastercard-betaalkaart of kaarthouderaccount moeten worden gericht aan de bank of financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven en niet aan Mastercard. Hoewel Mastercard een relatie heeft met uw uitgevende bank of financiële instelling, heeft die relatie geen betrekking op individuele kaarthouders of betaalkaartrekeningen.

 

25.  Overmacht Vertragingen en annuleringen
Een Aanbieding kan worden uitgesteld, gewijzigd, opgeschort, verschoven of geannuleerd door Mastercard of de handelaar die de Aanbieding heeft gedaan vanwege: weersomstandigheden of andere natuurelementen of overmacht (inclusief, zonder beperking, brand, aardbevingen, overstromingen, orkanen, tornado's, droogte, ongewoon zwaar weer), burgerlijke of militaire autoriteiten, de openbare vijand of oorlog; rellen; ongelukken; explosies; stroompieken; stakingen of arbeidsgeschillen; vertragingen in transport of levering; epidemieën; pandemieën; quarantaine of embargo; noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van lokaal, nationaal of internationaal belang; terrorisme of dreiging van terrorisme; nationale of regionale noodsituatie; fouten of storingen in belangrijke computerhardware of -netwerken of softwarestoringen; en elke andere gebeurtenis die buiten de redelijke macht van Mastercard of de aanbieder van het Aanbod valt.   

 

26.  Site Operator en Merchant of Record
Deze site wordt beheerd door Mastercard Europe SA. De verkoper is IfOnly Austria GmbH, een Mastercard-onderneming.

 

27.  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Ieder geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Website, Aanbiedingen, de Content, uw Gebruikersinzendingen, Inzendingen, deze Gebruiksvoorwaarden, reclame of marketingcommunicatie met betrekking tot Mastercard of de Website, producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd via de Website (gezamenlijk "Geschil") zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België. 

 

28.  Diverse

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle niet-contractuele verplichtingen of aansprakelijkheden die eruit voortvloeien of ermee verband houden, zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) wordt hierbij volledig uitgesloten van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Website en/of de levering van Inhoud, Aanbod, programma, product, dienst of andere functie die wordt beschreven of beschikbaar is op de Website te beperken voor een persoon, entiteit, geografisch gebied of rechtsgebied, op elk moment en naar eigen goeddunken, en om de hoeveelheden te beperken van Inhoud, Aanbod, programma, product, dienst of andere functie die we leveren.

 

ALS U BEWEERT DAT U VERLIES, SCHADE OF LETSEL HEBT GELEDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DAN ZIJN DE VERLIEZEN, SCHADE EN LETSEL NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE OM U RECHT TE GEVEN OP EEN GERECHTELIJK BEVEL OF ANDERE BILLIJKE MAATREGELEN VAN WELKE AARD DAN OOK. DIT BETEKENT DAT U, IN VERBAND MET UW CLAIM, ERMEE INSTEMT DAT U GEEN GERECHTELIJKE OF ANDERE STAPPEN ZULT ONDERNEMEN OF VERKRIJGEN DIE DE ONTWIKKELING OF EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, WIDGETTOEPASSING, CONTENT, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT, INZENDINGEN, DOOR GEBRUIKERS INGEDIENDE STUKKEN, PRODUCT, DIENST OF INTELLECTUELE EIGENDOM IN EIGENDOM, ONDER LICENTIE, IN GEBRUIK OF ONDER BEHEER VAN MASTERCARD (MET INBEGRIP VAN UW DOOR GEBRUIKERS INGEDIENDE STUKKEN ONDER LICENTIE) OF EEN LICENTIEGEVER VAN MASTERCARD KUNNEN BELEMMEREN OF VERHINDEREN.

 

Inhoud en software van de Website kunnen vallen onder de Amerikaanse exportwetgeving en de importwetgeving van andere landen. In verband met uw gebruik van deze Site bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van export-, herexport- en importcontrole van alle toepasselijke rechtsgebieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van het Amerikaanse Ministerie van Handel, Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774, de International Traffic in Arms Regulations, landspecifieke economische sancties, programma's die worden uitgevoerd door het Office of Foreign Assets Control en wet- en regelgeving op het gebied van export- en importcontrole van andere landen. U mag content of software van deze Site niet, direct of indirect, gebruiken, distribueren, overdragen of verzenden, hetzij door middel van een direct product of van dergelijke materialen of producten, software of andere technische informatie waarin content of software van deze Site is opgenomen, tenzij in overeenstemming met alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften van alle relevante rechtsgebieden.

 

Mastercard behoudt zich het recht voor, zonder enige beperking, om: (i) onderzoek te doen naar vermeende inbreuken op de beveiliging van haar Site of haar informatietechnologie of andere systemen of netwerken, (ii) onderzoek te doen naar vermeende inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, (iii) onderzoek te doen naar alle informatie die Mastercard heeft verkregen in verband met het doornemen van wetshandhavingsdatabases of de naleving van strafwetten, (iv) wetshandhavingsautoriteiten te betrekken en met hen samen te werken bij het onderzoek naar een van de voorgaande zaken, (v) overtreders van deze Gebruiksvoorwaarden vervolgen, en (vi) de Website geheel of gedeeltelijk stopzetten of, tenzij uitdrukkelijk vermeld in aanvullende voorwaarden, uw toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen, met inbegrip van gebruikersaccounts of registraties, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens u of een derde partij. Opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens Mastercard onder deze Gebruiksvoorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Website, of na kennisgeving door Mastercard, zullen alle rechten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, onmiddellijk komen te vervallen en gaat u ermee akkoord dat u het gebruik van de Website onmiddellijk zult staken. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard ook na uw opschorting of beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven van kracht, met inbegrip van de rechten en licenties die u in deze Gebruiksvoorwaarden aan Mastercard verleent, alsmede de schadeloosstellingen, vrijwaringen, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid en de bepalingen met betrekking tot jurisdictie, rechtskeuze en geen class action.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen niet door u worden overgedragen. Mastercard mag haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde overdragen. Indien een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Behoudens het hierin bepaalde, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp ervan. Sommige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door specifieke juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's, applicaties, tools of andere materialen waartoe u binnen deze Site toegang hebt. Indien Mastercard nalaat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepalingen of van haar recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele bijbehorende documenten kunnen in elektronische vorm worden aanvaard (bijvoorbeeld door een elektronische of andere manier om uw instemming te betuigen) en uw aanvaarding zal als bindend worden beschouwd tussen u en Mastercard. 

 

Laatst herzien: 1 december 2023
 
Klantenservice
Ga voor klantenservice naar onze pagina Contact opnemen.

 

Mastercard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo België. 
Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 0314.595.348
BTW: NL826972366B01