Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Inleiding

Welkom bij de priceless™ website. Deze Website bevat het promotieprogramma waarmee Mastercard Europe NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0448.038.446 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Chaussée de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, (hierna aangeduid als Mastercard) belevingen, aanbiedingen en content onder de aandacht van Mastercard-kaarthouders brengt. Wij verzoeken u voordat u van de Website gebruikmaakt deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen en daarvan een exemplaar te bewaren. Door de Website te bezoeken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en met eventueel door Mastercard op de Website gepubliceerde aanvullende voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden (hierna gezamenlijk aangeduid als de Gebruiksvoorwaarden). De Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden die op uw gebruik van de Website van toepassing zijn.

 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE VERKLAART U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U TWIJFELS HEBT OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, RADEN WIJ U AAN JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT U VAN DEZE WEBSITE GEBRUIKMAAKT.

 

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u de Website te verlaten.

 

Elke verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden naar “u” en “uw” is een verwijzing naar de persoon die deze Website bezoekt, zoals hierna nader omschreven, en/of die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Programma. Verwijzingen naar “wij,” “ons” en “onze” zijn verwijzingen naar Mastercard. “Website” betekent www.priceless.com of een andere website die is opgezet voor het priceless™ Belgium programma, een promotieprogramma waarmee Mastercard belevingen, aanbiedingen en content (hierna aangeduid als het Programma) onder de aandacht van kaarthouders van Mastercard brengt.

 

De website

De Website is specifiek bestemd voor Belgische Mastercard houders. Op de Website treft u unieke aanbiedingen en belevingen aan. Voor de toepassing van dit Programma zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Website: (I) u moet ten minste 18 jaar oud zijn; (II) u moet in het bezit zijn van een Belgische Mastercard die is uitgegeven door een Belgische kaartuitgevende instantie, (III) u moet ingezetene zijn van België.]. Bij vragen over of problemen met het gebruik van een Mastercard kaart op deze Website kunt u op de hierna omschreven wijze contact opnemen met onze klantenservice.

 

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u [: (I) dat u uitsluitend namens uzelf en niet namens derden handelt; (II) dat de door u aan Mastercard verstrekte informatie juist is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de gegevens die zijn bestemd voor inschrijving op het Programma; (III) dat u de Website niet zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Mastercard zult gebruiken voor het voor enig commercieel doel verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, uitgeven of exploiteren van de door Mastercard aangeboden of via de Website verkregen software, content, aanbiedingen, belevingen, producten of diensten. Deze beperking omvat tevens elke poging tot het verwerken van op deze Website opgenomen informatie in andere adresgidsen, producten of diensten; (IV) dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het toegang verkrijgen tot en het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het installeren en in stand houden van de benodigde verbindingen, computer hardware en software en andere apparatuur en het voldoen van de daarmee verband houdende kosten; (V) dat u de Website niet zult gebruiken op een wijze die de beschikbaarheid van de content of het genot van andere gebruikers nadelig kan beïnvloeden of die de servers of netwerken van Mastercard of haar dienstverleners op enige andere wijze kan beschadigen, verstoren, overbelasten of buiten werking kan stellen en (VI) dat u de Website niet zult gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of doeleinden die niet zijn toegestaan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Recht om gebruik te maken van de content op de Website  

U verkrijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie waarmee u de Content (zoals hierna omschreven) op de Mastercard Website voor eigen, persoonlijk gebruik kunt bekijken, delen, afdrukken of downloaden. U verkrijgt geen recht om de op de Mastercard Website opgenomen Content in (sub)licentie te geven, opnieuw uit te geven, distribueren, kopiëren, cederen, over te dragen, verkopen, prepareren of daarvan afgeleide werken te maken of voor enig ander commercieel doeleinde te gebruiken. Het is niet toegestaan enig deel van de Content op enigerlei wijze te reproduceren of op te nemen in een elektronisch of mechanisch informatie-ontsluitingssysteem voor niet-persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan de Mastercard Website te bezoeken of te gebruiken met als doel deze of een server of netwerk waarop de Website draait te beschadigen of te verstoren of die dat tot gevolg kan hebben, of het gebruik of genot van de Website door anderen te hinderen. U verkrijgt daarnaast een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht een hyperlink te creëren naar de Website of de daarin opgenomen Content, mits deze hyperlink Mastercard of haar producten of diensten niet op bedrieglijke, misleidende, negatieve of anderszins aanstootgevende wijze presenteert, noch suggereert dat uw website, webpagina of content door Mastercard wordt gesponsord of is goedgekeurd.

 

Het is niet toegestaan toegang te verkrijgen tot de Website door middel van geautomatiseerde systemen (zoals robots, spiders, etc.). Het is niet toegestaan tot personen herleidbare gegevens te verzamelen van andere gebruikers van de Website of deze informatie te verkopen of anderszins te exploiteren. Behoudens de in deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk toegekende rechten blijven alle (eigendoms)rechten op en belangen in de Mastercard Website en de daarop aanwezige Content voorbehouden aan en berusten bij Mastercard.

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT EN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN EN NADERE KENNISGEVING, DE TOEGANG TOT DE SITE TE WEIGEREN AAN DIEGENEN DIE INBREUK MAKEN OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE GEBRUIKSRECHTEN.

 

Wijzigingen in de Mastercard Website en gebruiksvoorwaarden en het Programma

Mastercard behoudt zich het recht voor op de Website opgenomen of daarmee verband houdende Content, materiaal of informatie, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen of aan te passen of het Programma te beëindigen. Mastercard is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te herzien door dit bericht aan te passen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen. Elke wijziging of herziening treedt onmiddellijk na publicatie daarvan in werking. Door het Programma na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken of de Website te blijven bezoeken verklaart u zich met deze wijzigingen akkoord. Mastercard behoudt zich te allen tijde het recht voor een vergoeding in rekening te brengen voor de toegang tot het Programma of bepaalde onderdelen daarvan. U wordt daarvan vooraf in kennis gesteld.

 

Beëindiging

Mastercard is gerechtigd uw toegang tot de Website en/of het Programma te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen of beperken. 

 

Intellectuele-eigendomsrechten

De Content van de Website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Alle Content is het eigendom van Mastercard of wordt door Mastercard onder licentie of met toestemming gebruikt. Op alle teksten, opmaak (inclusief maar niet beperkt tot het selecteren, coördineren en presenteren van materiaal op de Mastercard Website en afbeeldingen, grafische weergaven, animaties, tools, widgets, applicaties, advertenties, video’s, muziek, audio, artikelen, kopieën, creatieve materialen, foto’s, merken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s en overige materialen en informatie op deze Website) (hierna gezamenlijk aangeduid als Content) rust het intellectuele eigendomsrecht van Mastercard, diens dochtermaatschappijen of aan haar verbonden ondernemingen en hun respectievelijke licentiegevers en licentiehouders. Het is niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reverse engineeren, decompileren, demonteren, aan te passen, over te brengen naar andere websites, framen, deeplinken, wijzigen of anderszins te (her)distribueren, in (sub)licentie te geven of over te dragen. Niets dat is opgenomen op de Mastercard Website zal worden beschouwd als het verlenen – impliciet, door uitsluiting of anderszins – van een licentie of recht tot het op commerciële wijze gebruikmaken van de handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten of auteursrechtelijk beschermde materialen van Mastercard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De op de Mastercard Website weergegeven – al dan niet geregistreerde – merken, logo’s, handelsnamen en dienstmerken (hierna gezamenlijk aangeduid als merken) zijn de merken van Mastercard en haar alliantiepartners. Niets in de Mastercard Website zal worden beschouwd als het verlenen – impliciet of anderszins – van een licentie of recht tot het gebruik van een van de op de Mastercard Website weergegeven merken zonder de schriftelijke toestemming van Mastercard of de betreffende partner die houder is van het merk.

 

Elk onbevoegd gebruik van dit materiaal vormt een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard. Mastercard behoudt zich ten aanzien daarvan alle rechten en rechtsmiddelen voor.

 

Klachten over auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten

Bij de exploitatie van de Website kan Mastercard optreden als dienstverlener en diensten aanbieden als online aanbieder van materiaal en links naar websites van derden. Dit houdt in dat door gebruik te maken van de Website mogelijk materiaal van derden, dat niet het eigendom is van Mastercard en waarover zij geen controle uitoefent, wordt verzonden, bewaard, ingezien of anderszins ter beschikking gesteld. Mastercard heeft bepaalde wettelijk toegestane procedures ingesteld ten aanzien van beschuldigingen van schending van auteursrechten op de Website alsmede een beleid dat voorziet in het onmiddellijk verwijderen van content waarvan, of het ontzeggen van toegang aan een gebruiker van wie, wordt vastgesteld dat deze inbreuk maakt op de rechten van Mastercard of van derden, of die anderszins de wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendommen of deze overeenkomst schendt. Indien u van mening bent dat op of via de Website aangeboden materiaal inbreuk maakt op een auteursrecht, dient u Mastercard daarvan in kennis te stellen, waarna Mastercard onverwijld het veronderstelde inbreukmakende materiaal verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. U kunt een schending melden aan: Mastercard Europe NV, 198/A Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, België, t.a.v. Juridische Zaken.

 

Deze kennisgeving dient het navolgende te bevatten:

 

  • Een omschrijving van het veronderstelde geschonden auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom;
  • Een voldoende gedetailleerde omschrijving van het op de Website aanwezige beweerdelijk inbreukmakende materiaal, zodat Mastercard dit op de Website kan achterhalen;
  • Een verklaring dat u in goed vertrouwen meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
  • Een verklaring, op straffe van valsheid in geschrifte, dat (a) de in uw kennisgeving opgenomen informatie juist is en (b) dat u de eigenaar bent van het betreffende auteursrechtelijk belang of dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar ervan;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, en
  • Uw fysieke  of elektronische handtekening 

 

Bijdragen of feedback

U kunt van tijd tot tijd worden verzocht feedback over de Mastercard Website en de producten en/of diensten te geven. Elke reactie die of al het materiaal dat u verstrekt of publiceert (a) wordt door Mastercard beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, (b) wordt het eigendom van Mastercard en Mastercard is vanaf dat moment en voor altijd de eigenaar van alle (eigendoms)rechten daarop en belangen daarin en (c) kan door licentiehouders van Mastercard en aan haar gelieerde ondernemingen zonder enige beperking en geheel naar eigen inzicht worden gebruikt, zonder enige verplichting, vergoeding of andere aansprakelijkheid jegens u, en voor elke mogelijke toepassing, met inbegrip van maar niet beperkt tot volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging, openbaarmaking, doorzending, publicatie, uitzending en posting, op elk mogelijk medium en op elke mogelijke reeds bekende of nog te ontwikkelen wijze, zowel op de Website als anderszins. Er rust op Mastercard geen enkele verplichting om op dergelijke reacties te reageren. Onverminderd het voorgaande is het beleid van Mastercard om geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek met betrekking tot haar producten en diensten (hierna aangeduid als Bijdragen) te accepteren of in overweging te nemen. U wordt derhalve verzocht op geen enkele wijze, via de Website of anderszins, Bijdragen te leveren aan Mastercard. Mocht u ons, ondanks het verzoek dit niet te doen, toch een Bijdrage leveren, dan wordt deze Bijdrage onmiddellijk het eigendom van Mastercard en bezit Mastercard alsdan en voor altijd alle (eigendoms)rechten daarop en belangen daarin. Mastercard is alsdan gerechtigd de Bijdragen voor elk mogelijk doeleinde te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten. Er rust alsdan geen enkele aansprakelijkheid op Mastercard ten aanzien van het gebruik of de openbaarmaking van een dergelijke Bijdrage of voor gelijkenissen tussen de Bijdrage en mogelijke toekomstige producten en diensten van Mastercard.

 

Handelaren en aanbiedingen van handelaren

Handelaren (inclusief handelaren zonder winstoogmerk) kunnen Mastercard bepaalde aanbiedingen, belevingen of andere voordelen met betrekking tot de aankoop van producten of diensten aanbieden (hierna aangeduid als Aanbiedingen), die op de Website of rechtstreeks bij de handelaar beschikbaar zijn. Op deze Aanbiedingen zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing, die te allen tijde, zonder nadere aankondiging, gewijzigd kunnen worden. Mastercard is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een transactie tussen u en een handelaar met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. U erkent dat Mastercard niet haar goedkeuring heeft gegeven aan deze handelaren of de Aanbiedingen die zij op de Website of op hun eigen website doen, noch deze garandeert.

 

 

Prijsvragen

Wij kunnen u van tijd tot tijd op de hoogte stellen van door Mastercard of derden georganiseerde prijsvragen of andere promoties. Op deze prijsvragen en promoties zijn de officiële regels of voorwaarden van dieprijsvragen en promoties, alsmede alle in verband daarmee toepasselijke wet- en regelgeving, van toepassing.

 

Content van derden en links naar andere Websites

De Website kan content van derden bevatten alsmede links naar andere, onafhankelijk van deze Website geëxploiteerde websites. Deze content van derden en links worden uitsluitend opgenomen ten behoeve van de gebruiker en houden geen goedkeuring of garantie van Mastercard in.

 

Mastercard is bovendien niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden, of van de producten of diensten die op gekoppelde websites worden aangeboden of verkocht. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie van derden berust uitsluitend bij uzelf. U gaat elke overeenkomst, transactie of andere regeling met de betreffende derde geheel voor eigen risico aan. Als u klikt op een link naar een website van derden verlaat u de Website. Persoonsgegevens die u op de andere website verstrekt worden niet verzameld door en staan niet onder controle van Mastercard; hierop zijn de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de betreffende website van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de betreffende website door te lezen over het daarop toepasselijke privacybeleid.

 

Mastercard is niet verantwoordelijk voor de beoordeling of evaluatie, en verstrekt geen garantie ten aanzien van content van derden of van aanbiedingen die via deze Website worden gedaan. Mastercard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen, aanbiedingen en content van deze en andere derden. U wordt aangeraden de bijzonderheden en voorwaarden van de aanbiedingen aandachtig door te lezen alvorens te besluiten daarvan gebruik te maken.

 

Privacyverklaring

Mastercard is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van degenen die de Mastercard Website bezoeken en gebruikmaken van de daarop aangeboden informatie. De priceless™ Privacyverklaring vermeldt wat u kunt verwachten als u zich inschrijft op een Mastercard Website of deze bezoekt. Zie onze Privacyverklaring.

 

 

Vrijwaring

U verbindt zich Mastercard, haar zakelijke relaties en hun respectievelijke bestuurders, directeuren, werknemers en aan hun verbonden ondernemingen te vrijwaren, schadeloos te stellen en verdedigen voor en tegen elke en alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vorderingen en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten en uitgaven, verband houdend met of voortvloeiend uit: (I) een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden; (II) misbruik door u van de Website, en (III) schending of inbreuk door u van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden die zijn opgenomen in uw Bijdragen en/of overige schendingen van de wet of met de Bijdragen verband houdende contractuele verplichtingen.

 

Geen garantie
Hoewel Mastercard in redelijkheid tracht ervoor te zorgen dat al het materiaal op de Website juist is, kan dit niet worden gegarandeerd. Mastercard aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of oorspronkelijkheid van de op deze Website opgenomen informatie.
 

DE WEBSITE, AANBIEDINGEN EN ALLE DAARIN OPGENOMEN CONTENT WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS,” EN “AS AVAILABLE”, EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN, INCLUSIEF GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID, EIGENDOM/NIET-INBREUKMAKEND, KWALITEIT VAN DE INFORMATIE, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BEHOUDENS VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHEPT DE VIA DE WEBSITE VAN MASTERCARD ONTVANGEN INFORMATIE GEEN ENKELE GARANTIE. ELKE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID EN HET PROBLEEMLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE, DE JUISTHEID VAN OP DE AANBIEDINGEN TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN OF GEGEVENS, HET HERSTEL VAN GEBREKEN OF HET VRIJHOUDEN VAN DE WEBSITE VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN WORDT ZONDER ENIGE BEPERKING DOOR MASTERCARD AFGEWEZEN. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO EN ALLE CONTENT DIE U VIA DEZE WEBSITE DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT WORDT AANGEBODEN OP EIGEN RISICO EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE DIE WORDT TOEGEBRACHT AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN COMPUTERVIRUSSEN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE (I) VOOR OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HET DOEN OF NALATEN VAN HAAR KANT, (II) VOOR OPZET OF GROVE SCHULD OF VOOR DIE VAN HAAR AANGESTELDEN OF LASTHEBBERS,  OF (III) VOOR AL HETGEEN WAARVAN HET MASTERCARD OP GROND VAN DE WET NIET IS TOEGESTAAN HAAR AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

 

Geen schadevergoeding en beperking aansprakelijkheid

MASTERCARD, HAAR ZAKELIJKE RELATIES EN DE AAN HEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ZAAKSCHADE, GENOTSDERVING, OMZETVERLIES, COMMERCIËLE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE RECHTSGROND (INCLUSIEF, MAAR DAARTOE NIET BEPERKT, OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING), VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW BEZOEK AAN OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, AANBIEDINGEN OF CONTENT, OOK INDIEN MASTERCARD OF HAAR ZAKELIJKE RELATIES, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AAN HEN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD VOOR ALLE DOOR U GELEDEN SCHADE OF VERLIES OF TEGEN U INGESTELDE VORDERINGEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), OF ANDERSZINS ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT EVENTUEEL DOOR U IN VERBAND MET HET BEZOEK VAN DE WEBSITE OF HET DEELNEMEN AAN EEN MET DE WEBSITE VERBAND HOUDENDE ACTIVITEIT IS VOLDAAN, OF HONDERD EURO (€100) (AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG LAGER IS) VOOR ZOVER DIT VOLGENS DE WET IS TOEGESTAAN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE (I) VOOR OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HET DOEN OF NALATEN VAN HAAR KANT, (II) VOOR OPZET OF GROVE SCHULD OF VOOR DIE VAN HAAR AANGESTELDEN OF LASTHEBBERS OF (III) VOOR AL HETGEEN WAARVAN HET MASTERCARD OP GROND VAN DE WET NIET IS TOEGESTAAN HAAR AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

 

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de omschrijving of de voorwaarden van Aanbiedingen, of voor door u verschuldigde kosten of boetes die in rekening worden gebracht op uw World Elite Mastercard of Mastercard-kaart als gevolg van uw gebruik van het Programma, inclusief kosten en boetes voor terugboekingen, voor zover dit volgens de wet is toegestaan. Eventuele belastingverplichtingen voortvloeiend uit uw deelname aan het Programma zijn volledig voor uw rekening en niet voor die van ons of van een handelaar, Mastercard of de financiële instelling die de Mastercard-kaart uitgeeft. Handelaren of uitgevende financiële instellingen kunnen aan de belastingdienst informatie over het Programma en uw deelname daaraan verstrekken. Het is handelaren en uitgevende financiële instellingen niet toegestaan van deze op uw relatie met ons toepasselijke voorwaarden af te wijken of verplichtingen aan te gaan die bindend voor ons zijn.

 

Overige bepalingen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regels van het conflictenrecht.  

Het is u niet toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen. Het is Mastercard toegestaan de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen rechten en verplichtingen te allen tijde over te dragen, tenzij hierdoor enige garanties zonder uw instemming geringer zouden kunnen worden. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, dan wordt die bepaling of dat deel ervan gescheiden van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt hierdoor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden vormen deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp ervan. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door middel van daartoe bestemde kennisgevingen of voorwaarden die zijn opgenomen op bepaalde pagina’s, applicaties, tools of andere materialen waartoe u binnen deze Website toegang hebt. Het niet afdwingen van naleving door Mastercard van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van aanvullende voorwaarden houdt niet in dat daarmee afstand wordt gedaan van haar recht alsnog naleving van de betreffende bepaling af te dwingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en daarmee verband houdende documenten kunnen ook worden aanvaard in elektronische vorm (bijv. door middel van het op elektronische of andere wijze uitdrukken van akkoord) en uw aanvaarding daarvan wordt geacht bindend te zijn tussen u en Mastercard.

 

Contact met klantenservice

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via “Contact” of schrijf naar:

 

Mastercard Europe NV

Tervuursesteenweg  198 A 

1410 Waterloo

België

priceless™ Belgium Website

Editor of the web site:

Mastercard Europe NV

Tervuursesteenweg  198 A

4100, Waterloo

 Belgium

 

Phone: +32 2 352 5111

 

Director of publication: Henri Dewaerheijd, Country Manager Belux

Web site hosted by: MasterCard International, Inc