Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Uvod

 

Dobro došli na globalni vebsajt “priceless™” (“Neprocjenjivi gradovi”). Vebsajt “priceless™” (u daljem tekstu: “Sajt”) je promotivni program u kome kompanija “Mastercard International Incorporated” (u daljem tekstu: “Mastercard”) nudi vlasnicima kartice “Mastercard” razna iskustva, ponude, prednosti i sadržaj kartice. Sajt vam pruža pristup “neprocjenjivom svijetu” (“priceless™ World”) iskustava, promotivnih ponuda, prednosti uz karticu i relevantnog sadržaja. Molim Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja prije korišćenja Sajta, i sačuvajte ih u vašoj evidenciji. Pristupom ovom Sajtu, vi ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja i bilo kojim dodatnim uslovima korišćenja koje Mastercard može objaviti na ovom Sajtu, jer se isti mogu mijenjati i dopunjavati s vremena na vrijeme (sve zajedno u daljem tekstu kao: “Uslovi Korišćenja”). Uslovi korišćenja utvrđuju uslove koji se odnose na Vaše korišćenje ovog Sajta. KORIŠĆENJEM SAJTA VI POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI, I SAGLASNI DA BUDETE ZAKONSKI OBAVEZUJUĆI OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA. AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA U VEZI SA USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA BI TREBALO DA SE KONSULTUJETE SA PRAVNIM SAVJETNIKOM PRIJE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA.

 

Ako nijeste saglasni sa Uslovima Korišćenja, ne pristupajte sajtu niti koristite Sajt.

 

U ovim Uslovima Korišćenja, izrazi “Vi” i “Vaš” označavaju lice koje je pristupilo Sajtu, kao što je definisano u daljem tekstu. Izrazi “mi”, “nas” i “naš” označavaju Mastercard. “Sajt” označava www.priceless.com ili slični takav vebsajt koji možemo uspostaviti za Mastercard “priceless™” program (u daljem tekstu kao: “Program”).

 

Sajt

 

Sajt je prednost za vlasnike kartica Mastercard. Mi Vam donosimo Neprocjenjivi “Svijet” avantura, ponuda, iskustava i drugih prednosti. Prednosti Sajta obuhvataju jedinstvene ponude i iskustva. Imejl podsjetnici se mogu izabrati da uvijek budete obaviješteni o najnovijim ponudama i iskustvima. Određene ponude će isključivo biti ponuđene vlasnicima kartica “World” i “World Elite”. Vašu “World” ili “World Elite” Mastercard možete identifikovati na prednjoj strani ili poleđini Vaše kartice. U svrhe ovog Programa, sljedeći uslovi se primjenjuju na Vaše korišćenje ovog Sajta:

 

(i) Vaša “World” ili “World Elite” Mastercard kartica ili Vaša Mastercard kartica je bonitetna i redovno se koristi; i

 

(ii) morate imati najmanje 18 godina starosti ili 21 u Portoriku. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o tome da li se Mastercard kartica može koristiti na ovom Sajtu, molim Vas da kontaktirate Korisnički servis koji je naveden u daljem tekstu.

 

Prihvatajući Uslove Korišćenja, Vi ste saglasni da:

 

(i) predstavljate jedino sebe ovdje i nijedno drugo lice;

 

(ii) ćete pružiti tačne informacije Mastercard-u;

 

(iii) nećete koristiti Sajt sa ciljem umnožavanja, dupliranja, kopiranja, prodaje, preprodaje, distribuiranja, objavljivanja, ili eksploatisanja u bilo koje komercijalne svrhe softvera, sadržaja, ponuda, iskustava, proizvoda, ili usluga koje je ponudio Mastercard ili su dobijeni preko Sajta bez prethodno dobijene pisane saglasnosti od strane Mastercard-a. Ovo ograničenje uključuje bilo koji pokušaj preuzimanja bilo koje iinformacije sa Sajta u neki drugi direktorijum, proizvod, ili uslugu;

 

(iv) ćete pružiti u cilju vašeg pristupa da koristite Sajt, uključujući, ali bez ograničenja na, dobijanje i održavanje svih telefonskih, računarskih hardver i softver, i ostalih oprema i plaćanje svih naplata u vezi sa tim;

 

(v) nećete koristiti Sajt na bilo koji način koji može negativno uticati na raspoloživost njegovih resursa ili korišćenje ostalih korisnika ili na bilo koji drugi način koji može oštetiti, onesposobiti, opteretiti, ili narušiti Mastercard ili Mastercard servere i mreže servis provajdera; i

 

(vi) nećete koristiti Sajt u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima Korišćenja.

 

Ne smijete korišćenjem Sajta (a) pridobiti ili pokušati da dobijete neovlašćen pristup Mastercard servisima i sistemima; (b) koristiti ili pokušati da koristite Mastercard servise i sisteme na bilo koji način koji nije izričito ovlašćen od strane Mastercard-a; (c) prekinuti, oštetiti ili ometati funkcionisanje Mastercard servisa ili sistema; ili (d) obmanuti ili pokušati da obmanete Mastercard bezbjedonosne mehanizme.

Elektronsko ugovaranje

 

Vaše korišćenje Sajta zahtijeva od Vas da imate sposobnost da sklapate ugovore, i obavljate transakcije, elektronskim putem. VI STE SVJESNI ČINJENICE DA VAŠI ELEKTRONSKI PODNESCI PREDSTAVLJAJU VAŠU SAGLASNOST I NAMJERU DA BUDETE OBAVEZANI ISTIM SAGLASNOSTIMA. POTVRĐUJETE DALJE DA SE VAŠA SAGLASNOST I NAMJERA DA BUDETE OBAVEZANI ELEKTRONSKIM PODNESCIMA PRIMJENJUJE NA SVE EVIDENCIJE U VEZI SA SVIM TRANSAKCIJAMA U KOJE UĐETE NA OVOM SAJTU, UKLJUČUJUĆI OBAVJEŠTENJA O OTKAZIVANJU, USLOVE KORIŠĆENJA, POLISE, UGOVORE I APLIKACIJE, I BILO KOJE IZMJENE I DOPUNE BILO KOG GOREPOMENUTOG DOKUMENTA.

 

Pravo na korišćenje sadržaja sa Sajta

 

Mi Vam pružamo ograničenu, neisključivu, opozivu dozvolu da možete gledati, dijeliti, i štampati i preuzimati bilo koji Sadržaj, kako je navedeno u daljem tekstu, sa Sajta za Vašu ličnu upotrebu. Vi nemate pravo da izdajete dozvole, ponovo objavljujete, distribuirate, kopirate, dodjeljujete, podlicencirate, prenosite, prodajete, pripremate izvedena djela ili da koristite bilo koji Sadržaj sa Sajta u bilo koju drugu svrhu osim za ličnu upotrebu. Nijedan dio bilo kog Sadržaja se ne smije umnožavati u bilo kom obliku ili unositi u bilo koji sistem za pronalaženje informacija, bilo elektronski ili mehanički, osim sa Vašu ličnu upotrebu.

 

Vi ne smijete pristupiti ili koristiti Sajt na bilo koji način koji može ili ima namjeru da ošteti ili poremeti Sajt, ili bilo koji server ili mrežu preko koje Sajt funkcioniše, ili se miješa sa bilo čijim korišćenjem i upotrebom Sajta. Takođe Vam je dato ograničeno, neisključivo, i opozivo pravo da otvorite hiperlink ka Sajtu ili bilo kom njegovom Sadržaju dok god taj link ne prikazuje Mastercard, ili njegove proizvode ili usluge na netačan, obmanljiv, ponižavajući, ili neki drugi uvredljiv način ili podrazumijeva sponzorstvo ili podršku Vašem sajtu, stranici ili sadržaju od strane Mastercard-a.

 

Ne smijete koristiti automatizovane sisteme (npr. roboti, pauci, itd.) da pristupite Sajtu. Saglasni ste da nećete prikupljati informacije lične prirode ostalih korisnika Sajta niti prodavati ili na neki drugi način eksploatisati te informacije. Osim za ograničena prava koja su izričito ovdje data, sva prava, svojina i interes u i na Sajtu i cjelokupni Sadržaj koji se u njemu nalazi su zadržana i u vlasništvu Mastercard-a.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO DA BEZ OBAVJEŠTENJA ZABRANI PRISTUP OVOM SAJTU BILO KOME U POTPUNOJ TAJNOSTI IZ BILO KOG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI ZA KRŠENJE BILO KOJIH OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE KORISNIČKO PRAVO.

 

Izmjene Mastercard Sajta, Programa i Uslova Korišćenja

 

Mastercard zadržava pravo da promijeni ili izmijeni Saržaj, materijale ili informacije koji se pojavljuju na ili u vezi sa ovim Sajtom, uključujući ove Uslove Korišćenja, ili da prekine Program u bilo kom trenutku bez Vašeg znanja.

 

Mastercard može u bilo kom trenutku revidirati ove Uslove Korišćenja ažuriranjem ovog teksta. Vi ste odgovorni za redovno pregledanje Uslova Korišćenja. Bilo koje izmjene ili revizije stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na sajtu. Kontinuirano korišćenje Programa ili pristupanje Sajtu nakon bilo kojih navedenih izmjena označava Vaše prihvatanje navedenih izmjena. Mastercard zadržava pravo da u bilo kom trenutku može naplatiti takse za pristup cjelokupnom ili djelovima Programa uz prethodno Vaše saznanje o naplati.

 

Kupovina

 

Vi možete kupiti Ponude, koje su definisane u daljem tekstu, kroz Program ili preko sajta proizvođača koristeći Mastercard. Sve kupovine su podložne raspoloživosti Ponude. Sve Ponude su podložne primjenljivim porezima i taksama, uključujući bez ograničenja na bilo koje naplate vezano za zamjenu valute, troškove dopreme ili slične takse i poreze. Vi ste odgovorni za sve navedene takse, naplate i poreze u vezi sa kupovinom. Mastercard zadržava pravo da izmijeni cijenu bilo koje i svih Ponuda u bilo kom trenutku. Molim da imate u vidu da se određene Ponude mogu pokloniti drugima. Određene Ponude nijesu prenosive u skladu sa njihovim uslovima. Bilo koje ponude koje su neprenosive ali je Vi prenesete mogu biti povučene od strane Mastercard-a ili prikladnog proizvođača ili partnera.

 

Kupovinom bilo kojih Ponuda ili nekih drugih proizvoda ili usluga koji se nude preko Programa, Vi potvrđujete i saglasni ste da se Vaša Mastercard kartica naplati platnim procesom Mastercard servis provajdera, operatora navedenog proizvoda ili usluge ili navedenog servis provajdera operatora.

 

Povraćaj/otkazivanja/razmjene

Svaka Ponuda će sadržati opis uslova za povraćaj, otkazivanje il razmjenu navedene Ponude. Vi ste odgovorni za razumijevanje ovih informacija prije kupovine. Vaš imejl sa potvrdom nakon što obavite kupovinu Ponude će takođe sadržati utvrđene uslove za povraćaj, otkazivanje i razmjenu navedene Ponude. U slučaju da Ponuda ne sadrži navedene informacije, tada se navedena Ponuda smatra nepovratnom, niti se može otkazati niti zamijeniti i Vaša kupovina je nepovratna.

 

Prava intelektualne svojine

Sadržaj Sajta je zaštićen primjenljivim zakonima intelektualne svojine i sva prava, svojina i interes u Sadržaju je vlasništvo Mastercard-a ili se koristi od strane Mastercard-a po licenci ili sa dozvolom. Cjelokupan tekst, formatiranje (obuhvatajući bez ograničenja izbor, koordinaciju i izgled materijala na Sajtu, i slike, grafike, animacije, alatke, vidžete, aplikacije, reklame, video snimke, muziku, zvukove, članke, kopije, kreativne materijale, fotografije, zaštitne znakove, servisne znakove, trgovačka imena, i logoe, i ostale materijale i informacije na ovom Sajtu su podložni pravima intelektualne svojine Mastercard-a, njegovih podružnica i filijala, i njegovih davalaca licence i korisnika licence (sve zajedno kao „Sadržaj“). Ove materijale Vi ne smijete kopirati, obrnuto prikazivati, rastvarati, rastavljati, izmijeniti, objavljivati na drugim vebsajtovima, uramljivati, povezivati sa, mijenjati, ili na neki drugi način distribuirati, ponovo distribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenositi u bilo kom obliku.

Ništa na Sajtu se ne smije tumačiti kao podrazumijevano, ili na bilo koji način implicirati, poricati ili slično, nijedna licenca ili pravo na upotrebu u komercijalne svrhe bilo kog Mastercard Sadržaja bez prethodne pisane saglasnosti Mastercard-a. Zaštitni znaci, logoi, trgovački znaci i servisni znakovi, bilo registrovani ili neregistrovani (sve zajedno kao „Zaštitni znaci“) koji su prikazani na Mastercard Sajtu su Zaštitni znaci Mastercard-a i njegovih partnera. Ništa što je prikazano na Mastercard Sajtu se ne smije tumačiti kao podrazumijevano ili drugačije, nijedna licenca ni pravo na upotrebu bilo kog Zaštitnog znaka prikazanog na Mastercard Sajtu bez prethodne pisane dozvole Mastercard-a ili navedene treće strane koja može biti vlasnik Zaštitnog znaka.

Bilo koja neovlašćena komercijalna upotreba ovih materijala će kršiti prava intelektualne svojine Mastercard-a i biće podložna punim zakonskim pravima i pravnim ljekovima Mastercard-a.

 

Žalbe na autorska prava

Prilikom funkcionisanja Sajta, Mastercard može djelovati kao „pružalac usluga“ (kako to definiše DMCA) i ponuditi usluge kao onlajn provajder materijala i linkova za vebsajte trećih strana. Kao rezultat toga, materijali trećih strana koji nijesu vlasništvo niti ih kontroliše Mastercard se mogu dijeliti, čuvati, pristupati ili na neki drugi način učiniti dostupnim koristeći Sajt.

Mastercard ima na snazi određene pravno obavezujuće procedure u vezi sa tvrdnjama o kršenju autorskih prava na Sajtu i usvojio je politiku koja obezbjeđuje istovremeno odstranjivanje bilo kog sadržaja ili suspenzije bilo kog korisnika za koga se otkrije da je prekršio prava Mastercard-a ili treće strane, ili je na neki drugi način prekršio bilo koji zakon ili propise o intelektualnoj svojini, ili ovaj Sporazum. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan preko Sajta krši autorska prava, trebalo bi da obavijestite Mastercard koristeći proceduru obavještavanja za potvrđena kršenja prava po DMCA-u (17 SAD Odj. 512(c)(2)).

Mastercard će odmah odgovoriti uklanjanjem ili nedozvoljenim pristupom materijalu za koji se tvrdi da krši prava i pratiće procedure koje se navode u DMCA kako bi riješili zahtjev između strane koja je obavijestila o tome i navodnog kršitelja koji je obezbijedio Sadržaj. Vi možete obavijestiti o kršenju pod stavkom Obavještenja, a o kršenju intelektualne svojine se može obavijestiti na sljedeću imejl adresu: copyrightagent@mastercard.com.

Molimo Vas da pošaljete sljedeće obavještenje:

1. Identifikujte rad sa autorskim pravima ili drugu intelektualnu svojinu za koju tvrdite da krši prava;

2. Identifikujte materijal na Sajtu za koji tvrdite da krši prava, sa dovoljno detalja kako bi Mastercard mogao da ga pronađe na Sajtu;

3. Vašu izjavu da ste čvrstog uvjerenja da sporno korišćenje nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog predstavnika, ili po zakonu;

4. Vašu izjavu u kojoj navodite pod kaznom krivokletstva da (a) gorepomenute informacije u Vašem obavještenju su tačne, i (b) da ste Vi vlasnik interesa obuhvaćenog autorskim pravima ili ste ovlašćeni da djelujete u ime tog vlasnika;

5. Vašu adresu, broj telefona, i imejl adresu; i

6. Vaš fizički ili elektronski potpis

Mastercard može obavijestiti svoje korisnike o bilo kom kršenju prava uz opšte obavještenje na bilo kom od svojih vebsajtova, elektronskom poštom na imejl adresu korisnika u svojim evidencijama, ili pisanom komunikacijom poslatom regularnom poštom na fizičku adresu korisnika u svojim evidencijama. Ako primite navedeno obavještenje o kršenju, Vi možete poslati povratno obavještenje koje treba da sadrži informacije navedene u daljem tekstu u pisanoj formi određenom predstavniku. Da bi bilo efikasno, povratno obavještenje mora biti pisana komunikacija koja sadrži sljedeće:

1. Vaš fizički ili elektronski potpis;

2. Identifikaciju materijala koji je uklonjen ili kome je pristup onemogućen, i lokacija na kojoj je materijal ranije bio prije nego je uklonjen ili mu je pristup bio onemogućen;

3. Vašu izjavu pod kaznom krivokletstva, da ste čvrstog uvjerenja da je materijal uklonjen ili onemogućen kao posljedica greške ili pogrešne identifikacije materijala koji treba da se ukloni ili onemogući; i

4. Vaše ime i prezime, fizička adresa i broj telefona, i izjava da ste saglasni sa sudskom nadležnošću Federalnog okružnog suda za sudski okrug u kome se Vaša fizička adresa nalazi, ili ako je Vaša fizička adresa izvan Sjedinjenih Država, za bilo koji sudski okrug u kome se mi možemo naći, i da ćete prihvatiti uručenje putem pošte od lica koje je poslalo obavještenje o navodnom kršenju materijala ili predstavnika navedenog lica.

 

Interaktivni forumi i grupe i povratne informacije korisnika i njihovo ponašanje

 

Kao korisnik Sajta možete postavljati Vaše komentare, koji mogu sadržati tekstualni sadržaj i moguće fotografije, video snimke, slike, audio fajlove, ostale vrste sadržaja i linkove za navedene sadržaje ako to Sajt dozvoljava (sve zajedno u daljem tekstu kao: “Podnesci Korisnika”). Vi ste isključivo odgovorni za svoje Podneske Korisnika i posljedice njihovog postavljanja i objavljivanja. U vezi sa Podnescima Korisnika, Vi potvrđujete, izjavljujete, i/ili garantujete da: Podnesak Korisnika je Vaše originalno djelo i/ili da Vi posjedujete ili imate neophodne licence, prava, saglasnosti i dozvole da koristite i ovlastite Mastercard da koristi bilo koji i sve Podneske Korisnika u bilo kom i svim medijima koji su sada poznati ili nadalje osmišljeni bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja i bez kompenzacije, i ima sve neophodne saglasnosti da prikupi, koristi ili objelodani bilo koje lične informacije, slike, materijale, informacije ili slično koji su sadržani ili prikazani u bilo kom ili svim Podnescima Korisnika da omogući uključivanje i upotrebu Podnesaka Korisnika na način koji je određen Sajtom i ovim Ugovorom.

 

Saglasni ste da nećete postavljati kao dio bilo kog Podneska Korisnika bilo koji materijal koji ima autorska prava, zaštićen je trgovinskom tajnom ili na drugi način podložan vlasničkim pravima trećih strana, uključujući prava na privatnost i publicitet, osim ako ste vlasnik navedenih prava ili imate dozvolu od njihovog zakonitog vlasnika i neophodne saglasnosti od bilo kojih pojedinaca čije su lične informacije sadržane u navedenom materijalu da postavite materijal i dodijelite Mastercard-u sva prava na licencu koja su mu time data.

 

Pored toga, garantujete i izjavljujete da ćete objelodaniti postojanje bilo koje registracije patenta ili aplikacije na čekanju koje imate a koje su u vezi na bilo koji način sa Vašim Podnescima Korisnika.

 

Potvrđujete i saglasni ste da neće biti uspostavljena povjerljiva veza ili obaveza o tajnosti ili povjerljivosti između Vas i Mastercard-a u vezi sa Podnescima Korisnika, uprkos bilo kojoj izjavi koja je suprotna u Podnesku Korisnika i bilo kojim povezanim materijalom.

 

 

Vlasništvo i korišćenje Podnesaka Korisnika

 

Postavljanjem Podneska Korisnika, razumijete da odobravate Mastercard-u širom svijeta, stalnu, bez naknade, u potpunosti plaćenu, neopozivu, uz mogućnost pod-licence, neekskluzivnu licencu da koristi, mijenja, i/ili distribuira Podnesak Korisnika (uključujući po zakonu o autorskim pravima, patentu i zaštitnom znaku), obuhvatajući pravo na izmjenu, promjenu, i stvaranje izvedenih djela, i bilo kojih koncepata ili ideja koji su sadržani u Podnesku Korisnika, uključujući dokumenta, umjetnička djela, izjave, crteže, nacrte, dokaze, prikaze, fotografije, snimke, isječke, muzičke partiture, audio i video snimke, diskove, bilo u štampanom ili elektronskom obliku, koji ste Vi proizveli ili napravili kao dio Podneska Korisnika.

 

Dozvola koju dajete Mastercard-u obuhvata pravo Mastercard-a i njegovih opunomoćenika da umnožavaju Podnesak Korisnika, pripremaju ostala djela koristeći Podnesak Korisnika, kombinuju Vaš Podnesak Korisnika sa ostalim djelima, i mijenjaju, prevode, distribuiraju primjerke, prikazuju, obavljaju, licenciraju i prijavljuju se za registraciju autorskih prava transformisanog Podneska Korisnika u ime Mastercard-a širom svijeta trajno preko bilo kog medija koji sada postoji ili može postojati u budućnosti. Na primjer, gorepomenuta dozvola dozvoljava Mastercard-u i njegovim opunomoćenicima da koriste samo određene djelove Podneska Korisnika, ponovo snime ili izmijene audio snimke ili slike koje ste obezbijedili, ponovo urade Podnesak Korisnika, i/ili ubace ostale materijale, bilo urađene od strane Mastercard-a ili licencirane od ostalih, uz Vaš Podnesak. Ako mi uradimo druga djela koristeći Podnesak Korisnika, ta djela će biti u našem vlasništvu i mogu se koristiti u skladu sa ovim smjernicama, a neće biti podložne Vašem odobrenju.

 

Postavljanjem Podneska Korisnika, odričete se i saglasni ste da nećete tražiti bilo koja autorska prava ili “moralna” prava ili zahtjeve kao posljedica izmjene Podneska ili bilo koje fotografije, snimka, ilustracije, izjave ili drugog djela koje se nalazi u Podnesku. Takođe ste saglasni da imenujete Mastercard kao svog neopozivog pravnog zastupnika u vezi sa Podneskom Korisnika, sa pravom da sastavlja i podnosi bilo koja dokumenta, za Vas i u Vaše ime, da osigura da Mastercard može koristiti Podnesak Korisnika za koji Vi imate dozvolu na bilo koji način na koji Mastercard utvrdi da bude vlasnik i zaštiti prava bilo kojih izvedenih djela urađenih od Vašeg Podneska Korisnika, i da ukloni Podnesak Korisnika sa bilo kog vebsajta ili foruma.

 

Na zahtjev Mastercard-a, Vi ćete uraditi i podnositi navedeni dodatni isntrument licence, kako jedino može odlučiti Mastercard, a razumno i neophodno da ustanovi sposobnost Mastercard-a da koristi Podnesak Korisnika kako on smatra za shodno i da “Moralna prava autora” od strane korisnika koja se smatraju odgovarajućim i prenosnim “moralna prava autora” su odbijena po ovim Uslovima Mastercard-a. Saglasni ste da naziv medija / autorska prava / povezana prava koja će biti naznačena od strane Mastercard-a koristeći informacije koje je pružio Korisnik su odbačena po ovim Uslovima. Ukoliko Mastercard ne uspije da zahtijeva navedeni licencirani instrument kako se navodi, to se neće smatrati kao odustajanje od prava Mastercard-a i Mastercard može kasnije zahtijevati taj instrument.

 

 

Podnesci ili povratne informacije

 

S vremena na vrijeme, mi Vas možemo pitati za Vaše povratne informacije na Mastercard Sajtu i proizvode i/ili usluge. Bilo koja komunikacija ili materijal koji prenesete ili postavite će (a) biti tretirani bez povjerljivosti i prava vlasništva od strane Mastercard-a uključujući intelektualnu svojinu, (b) postati vlasništvo Mastercard-a i Mastercard će ekskluzivno tada i nadalje biti vlasnik svih prava, svojine i interesa u tome, i (c) se koristiti bez ograničenja od strane Mastercard korisnika licence i podružnica u njihovoj tajnosti bez ikakvih obaveza, kompenzacije ili druge odgovornosti prema Vama. Navedeno korišćenje može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja na, umnožavanje, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje i postavljanje u cjelosti ili djelimično, preko bilo kog medija na bilo koji način, za koje sada znamo ili će kasnije biti razvijeni, na ovom Sajtu ili drugačije. A Mastercard nema obavezu da odgovori na bilo kakvu navedenu komunikaciju.

 

Bez obzira na gorepomenuto, Mastercard održava politiku neprihvatanja ili nerazmatranja bilo kojih kreativnih ideja, prijedloga ili materijala od javnosti u vezi sa svojim proizvodima i uslugama (“Podnesci”), i stoga, ne treba da šaljete bilo kakve Podneske Mastercard-u u bilo kojoj vrsti komunikacije preko ovog Sajta ili drugačije. Međutim, ako nam pošaljete Podnesak, uprkos našem zahtjevu da to ne činite, onda će navedeni Podnesak odmah postati vlasništvo Mastercard-a i Mastercard će ekskluzivno tada i nadalje posjedovati sva prava, svojinu i interes u tome. Pored toga, Mastercard je slobodan da koristi bilo koji Podnesak u bilo koju svrhu, uključujući, i bez ograničenja na, razvoj i marketinške proizvode i usluge. Mastercard nije odgovoran za navedeno korišćenje ili otkrivanje navedenog Podneska ili za bilo koje sličnosti u Podnesku i bilo koje buduće Mastercard proizvode i usluge.

 

Proizvođači i ponude proizvođača

 

Proizvođači i pridruženi partneri (uključujući neprofitne) mogu obezbijediti Mastercard-u određene ponude, iskustva, popuste ili druge prednosti pri kupovini roba i usluga (“Ponude”) koje će biti dostupne na Sajtu ili direktno preko proizvođača ili pridruženog partnera.

 

Navedene Ponude su podložne određenim uslovima za svaku Ponudu i mogu se promijeniti u bilo kom trenutku bez Vašeg znanja. Mastercard neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji se pojave kao posljedica bilo koje interakcije između Vas i proizvođača ili pridruženog partnera u vezi sa navedenim Ponudama. Vi prihvatate da Mastercard ne odobrava niti garantuje za proizvođače ili pridružene partnere koji su dostupni preko Sajta niti Ponudu koju oni nude na Sajtu ili na svom vebsajtu.

 

Takmičenja i nagradne igre

 

S vremena na vrijeme, obavijestićemo Vas o određenim takmičenjima i nagradnim igrama ili ostalim promocijama Mastercard-a ili povezanih trećih strana. Sva navedena takmičenja, nagradne igre i promocije su podložne Zvaničnim Propisima ili Uslovima za navedene nagradne igre, takmičenja i promocije i svi povezanim primjenljivim zakonima, propisima i statutima koji ne predstavljaju kockanje.

 

 

Sadržaj trećih strana i linkovi za druge vebsajtove

 

Sajt može imati sadržaj treće strane i linkove za druge vebsajtove koji su potpuno nezavisni od ovog Sajta. Sadržaj i linkovi trećih strana su isključivo uključeni zbog pogodnosti korisnika i ne čine bilo kakvo odobrenje, potvrdu ili garanciju Mastercard-a. Štaviše, Mastercard nije odgovoran za tačnost, potpunost, ili pouzdanost informacija trećih strana, ili ponuđenih proizvoda ili usluga ili koji se prodaju preko povezanih vebsajtova i Vi preuzimate isključivu odgovornost za korišćenje informacija trećih strana. Bilo kakve sporazume, transakcije, ili druge dogovore između Vas i navedene treće strane preuzimate isključivo na sopstveni rizik. Kada kliknete na link treće strane, napustićete Sajt. Bilo koje lične informacije koje pošaljete na navedenom sajtu neće biti prikupljene niti kontrolisane od strane Mastercard-a već će biti podložni izjavi o privatnosti ili uslovima korišćenja navedenog sajta. Molim da pregledate politiku privatnosti i uslove korišćenja navedenog sajta za više informacija o njegovim politikama privatnosti.

 

Mastercard nije odgovoran za kontrolisanje i ocjenjivanje, i mi ne garantujemo za sadržaje ponuda bilo kojih trećih strana ili Ponude koja je predstavljena na ovom Sajtu. Mastercard ne preuzima bilo kakvu odgovornost ili dužnost za radnje, Ponudu i sadržaj svega navedenog i bilo kojih trećih strana. Pažljivo pregledajte detalje i uslove Ponude prije kupovine.

 

Izjava o privatnosti

 

Mastercard prepoznaje značaj poštovanja privatnosti onih koji posjećuju i biraju da koriste programe i informacije koje su ponuđene na Mastercard Sajtu. Mastercard Globalna Izjava o Privatnosti pruža pregled onoga što možete očekivati kada jednostavno koristite Mastercard Sajt. Kliknite ovdje da pogledate našu Globalnu Izjavu o Privatnosti.

 

Odšteta

 

Saglasni ste da obeštetite, odbranite i čuvate Mastercard i njegove poslovne partnere i povezane službenike, direktore, radnike i partnere bezbjedne od bilo kojih odgovornosti, zahtjeva i troškova, uključujući bez ograničenja, razumne troškove i takse pravnih zastupnika, u vezi sa ili koji su posljedica: (i) Vašeg kršenja ovih Uslova Korišćenja; (ii) Vaše zloupotrebe Sajta; i (iii) Vašeg kršenja autorskih prava ili ostalih prava intelektualne svojine ili ostalih prava trećih strana koji su sadržani u Vašim Podnescima i/ili bilo kog drugog kršenja zakona ili nepoštovanja obaveza po ugovoru u vezi sa Podnescima.

 

Odricanje od garancije

 

Dok će Mastercard učiniti razumne napore da osigura da cjelokupan materijal na ovom Sajtu bude tačan; međutim, tačnost ne može biti zagarantovana i Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije sadržane na ovom Sajtu.

 

SAJT, PONUDE I CJELOKUPAN SADRŽAJ KOJI SE OVDJE NALAZE SU PONUĐENI VAMA “TAKVO KAKVO JE” I “KAKO JE DOSTUPNO”, BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI SVE PRODAJNE GARANCIJE, GARANCIJE ZA NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, KVALITETA INFORMACIJA, ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMJENE. NIJEDNA INFORMACIJA KOJU DOBIJETE OD MASTERCARD-A PREKO SAJTA NE PREDSTAVLJA NIKAKVU GARANCIJU KOJA SE OVDJE IZRIČITO NE NAVODI. BEZ OGRANIČENJA, MASTERCARD SE ODRIČE SVIH GARANCIJA U VEZI SA RASPOLOŽIVOŠĆU SAJTA, DA ĆE SAJT FUNKCIONISATI BEZ GREŠAKA, DA SU USLOVI ILI DETALJI PONUDA TAČNI, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE ILI DA JE SAJT BEZ VIRUSA ILI DRUGIH OPASNIH KOMPONENTI. KORIŠĆENJE SAJTA JE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK, BILO KOJI SADRŽAJ KOJI SE PREUZME ILI DRUGAČIJE DOBIJE PREKO SAJTA JE OBEZBIJEĐEN NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK, I VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU PO VAŠ RAČUNARSKI SISTEM ILI BILO KOJI GUBITAK PODATAKA KOJI MOŽE BITI POSLJEDICA VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, OŠTEĆENJA KOJA SU POSLJEDICA VIRUSA NA RAČUNARU. MOLIM VAS DA IMATE U VIDU DA U NEKIM JURISDIKCIJAMA ISKLJUČENJE PODRAZUMIJEVANIH GARANCIJA MOŽE BITI NEDOZVOLJENO, TAKO DA JE MOGUĆE DA SE NEKA OD GORE NAVEDENIH ISKLJUČENJA NE ODNOSE NA VAS.

 

Odricanje od šteta i ograničenja odgovornosti

 

U BILO KOM SLUČAJU MASTERCARD, NJEGOVI POSLOVNI PARTNERI I PRIDRUŽENI PARTNERI NIJESU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, KAZNENU, UZORNU, POSLJEDIČNU ILI ŠTETU BILO KOJE DRUGE VRSTE, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA, OŠTEĆENJE IMOVINE, GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK POSLOVANJA, EKONOMSKI GUBITAK, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK PROFITA, BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE (UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA UGOVOR, NEMARNOST, ILI DRUGE PROTIVPRAVNE RADNJE) KOJE PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI PRISTUPOM SAJTU, PONUDAMA ILI NJEGOVOM SADRŽAJU, ČAK I AKO SU MASTERCARD ILI NJEGOVI POSLOVNI PARTNERI, ZAPOŠLJENI, PREDSTAVNICI ILI PRIDRUŽENI PARTNERI BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA NAVEDENE ŠTETE ILI GUBITKA. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST MASTERCARD-A PREMA VAMA ZA SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE, I UZROKE RADNJI, BILO PO UGOVORU, KRIVICI (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA, NEMARNOST), ILI DRUGAČIJE, MOŽE PREVAZIĆI SUMU KOJU STE VI PLATILI, AKO JESTE, ILI PET STOTINA AMERIČKIH DOLARA ($500) (KOJE GOD JE MANJE), ZA PRISTUPANJE ILI UČESTVOVANJE U BILO KOJOJ AKTIVNOSTI U VEZI SA SAJTOM. ZAKONOM KOJI SE PRIMJENJUJE MOŽE DA SE NE DOZVOLI OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODREĐENE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH OŠTEĆENJA, TAKO DA JE MOGUĆE DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE NE ODNOSE NA VAS.

 

Bez ograničenja gorepomenutog, mi nijesmo odgovorni za bilo koje greške u detaljima i uslovima Ponude, bilo koje takse ili kazne za bankovnu karticu koje ste dobili na Vašoj “World” ili “World Elite” Mastercard ili Mastercard kartici kao posljedicu Vašeg korišćenja Programa, uključujući takse i kazne koje mogu biti posljedica preinačenja. Bilo koja obaveza plaćanja poreza koja je posljedica Vašeg učestvovanja u Programu je isključivo Vaša odgovornost, i nije naša odgovornost niti odgovornost Proizvođača, Mastercard-a ili finansijske institucije koja je izdala Mastercard karticu. Proizvođači ili Vaša finansijska institucija koja je izdala karticu može poslati informacije u vezi sa Programom i Vašim učešćem u njemu poreskim organima. Proizvođači i Vaša finansijska institucija koja je izdala karticu ne mogu mijenjati ove uslove koji se tiču odnosa između Vas i nas i ne mogu nas obavezati na bilo što.

 

Neprimjenljivost Uslova Korišćenja na bilo koji ugovor vlasnika Mastercard platne kartice

 

Mastercard je vodeća organizacija platnih usluga. Mastercard nije finansijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Vaš odnos sa brendiranom Mastercard platnom karticom je sa bankom koja ju je izdala ili finansijskom institucijom. Bilo koja pitanja ili nedoumice u vezi sa brendiranom Mastercard platnom karticom ili računom vlasnika kartice treba uputiti banci ili finansijskoj instituciji koja je izdala Vašu karticu, a ne Mastercard-u. Iako Mastercard ima vezu sa Vašom bankom koja je izdala karticu ili finansijskom institucijom, ta veza se ne odnosi na pojedinačne vlasnike kartica ili bankovne račune platnih kartica.

 

Ovim Sajtom rukovodi Mastercard.

 

Razno

 

Ovi Uslovi Korišćenja se tumače i obavljaju isključivo u skladu sa zakonima Države Njujork, Sjedinjene Američke Države, bez uticaja bilo kojih principa konflikta zakona. Izričito ste saglasni da bilo koja zakonska radnja ili ulog koji se pojave direktno ili indirektno u vezi sa ovim Uslovima Korišćenja ovog Sajta se jedino dostavljaju federalnim ili državnim sudovima u Njujorku. Ovim ste saglasni i prihvatate ličnu jurisdikciju navedenih sudova u svrhe bilo koje radnje u vezi sa Mastercard Sajtom, Vašim pristupom ili njegovim korišćenjem, ili ovim Uslovima Korišćenja, i van teritorijalnim uručenjem pisma putem pošte.

 

Sadržaj i softver sa Mastercard Sajta može biti podložan izvoznoj jurisdikciji SAD-a i uvoznoj jurisdikciji ostalih zemalja. U vezi sa Vašim korišćenjem ovog Sajta, Vi ste sami odgovorni za poštovanje svih primjenljivih izvoznih, ponovno izvoznih, i uvoznih kontrolnih zakona i propisa svih primjenljivih jurisdikcija, uključujući, ali bez ograničenja na, Ministarstvo trgovine, propise Administracije za izvoz SAD-a, 15 CFR Djelovi 730-774, propise Međunarodnog saobraćaja oružja, posebne programe ekonomskih sankcija za svaku zemlju koje primjenjuje Kancelarija za kontrolu stranog kapitala i izvoznih i uvoznih kontrolnih zakona i propisa bilo koje druge zemlje. Ne smijete, direktno ili indirektno, koristiti, distribuirati, prenositi sadržaj ili softver sa ovog Sajta, bilo u direktnom proizvodu ili navedenim materijalima ili proizvodima, softveru, ili drugim tehničkim informacijama u koje je sadržaj ili softver sa ovog Sajta unešen, osim u skladu sa svim primjenljivim izvoznim i uvoznim zakonima i propisima svih relevantnih jurisdikcija.

 

Vi ne možete dodijeliti ove Uslove Koršćenja. Mastercard može dodijeliti svoja prava i obaveze utvđene ovim Uslovima Korišćenja u bilo kom trenutku. U slučaju da bilo koji dio ili odredba ovih Uslova Korišćenja se bude smatrala nezakonitom, ništavnom, netačnom ili neprimjenljivom, taj dio se smatra odvojivim od ovih Uslova Korišćenja i neće uticati na valjanost i primjenljivost svih ostalih odredbi. Osim kako je ovdje predviđeno, ovi Uslovi Korišćenja čine cjelokupni ugovor između Vas i Mastercard-a koji se odnosi na navedenu temu. Određene odredbe ovih Uslova Korišćenja se mogu zamijeniti ili dodati određenim pravnim obavještenjima ili uslovima koji se nalaze na pojedinačnim stranicama, aplikacijama, alatkama, ili drugim materijalima kojim možete pristupiti u okviru ovog Sajta. Neuspjeh Mastercard-a da primijeni bilo koju odredbu ovih Uslova Korišćenja ili bilo kojih dodatnih uslova se ne smatra odricanjem od navedenih odredbi niti od svog prava da primijeni navedenu odredbu.

 

Ovi Uslovi Koršćenja i bilo koja dokumenta u vezi sa njima se mogu prihvatiti u elektronskom obliku (npr. elektronskim ili drugim načinom dokazivanja pristanka) i Vaše prihvatanje će se smatrati obavezujućim između Vas i Mastercard-a. Vi ste ovim saglasni, bez ograničenja, da nećete osporavati valjanost ili primjenljivost ovih Uslova Korišćenja i bilo kojih dokumenata u vezi sa njima.

 

Briga o klijentima

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem linka Contact us.