Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Các Điều Khoản Sử Dụng [English Version]

Giới thiệu

MasterCard International Incorporated ("MasterCard" hoặc "Chúng tôi") cung cấp cho quý khách trang web www.priceless.com/vietnam ("Trang Web MasterCard") để quý khách sử dụng cho mục đích cá nhân của mình về thông tin, giáo dục và giải trí. Xin quý khách cứ tự nhiên lướt qua, tải xuống từ và theo cách khác sử dụng Trang Web MasterCard. Bằng việc truy cập vào và sử dụng Trang Web MasterCard, quý khách chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây (các "Điều Khoản Sử Dụng") mà không có giới hạn hay hạn chế nào. Nếu quý khách không đồng ý với những Điều Khoản Sử Dụng này, thì vui lòng không sử dụng Trang Web MasterCard.

 

Quyền sử dụng Nội Dung Trang Web

Chúng tôi cấp quyền sử dụng giới hạn, khôngđộc quyền, có thể hủy ngang cho quý khách để xem, chia sẻ, in hoặc tải về bất kỳ Nội Dung nào, như được định nghĩa dưới đây, từ Trang Web MasterCard cho mục đích sử dụng riêng của quý khách. Quý khách không được cấp quyền để thực hiện cấp quyền sử dụng, tái bản, phân phối, sao chép, chuyển nhượng, cấp lại quyền sử dụng, chuyển giao, bán, tạo lập các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng cho các mục đích khác không phải của cá nhân bất kỳ Nội Dung nào trên Trang Web MasterCard. Không có phần nào trong bất kỳ Nội Dung nào có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được đưa vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, dù là điện tử hoặc cơ, mà không phải cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách. Quý khách không được truy cập hoặc sử dụng Trang Web MasterCard theo bất kỳ cách thức nào mà có thể hoặc dự kiến làm tổn hại hoặc hư hại Trang Web MasterCard, hoặc bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống mạng nào hỗ trợ Trang Web MasterCard, hoặc làm cản trở việc bất kỳ người nào khác sử dụng và hưởng dụng Trang Web. Quý khách cũng được cấp quyền giới hạn, có thể hủy ngang và không độc quyền để tạo ra một siêu liên kết đến Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào trong Trang Web với điều kiện là đường dẫn không mô tả sai trái, gây hiểu nhầm, làm suy giảm danh tiếng hoặc theo cách khác công kích MasterCard, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của MasterCard, cũng như không được có ngụ ý là MasterCard bảo trợ hoặc tán thành trang web, trang mạng hoặc nội dung của quý khách.

Quý khách không được sử dụng các hệ thống tự động (ví dụ như các rô-bô, nhện, v.v.) để truy cập vào Trang Web. Quý khách đồng ý không thu thập thông tin có thể nhận diện cá nhân của những người sử dụng khác của Trang Web hoặc bán hoặc theo cách khác khai thác thông tin đó. Ngoại trừ

một số quyền giới hạn được cấp rõ ràng trong văn bản này, tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi có trong và đối với Trang Web MasterCard và tất cả Nội Dung có trong đó đều được MasterCard bảo lưu và sở hữu.

MASTERCARD GIỮ QUYỀN TỪ CHỐI CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA MASTERCARD VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, BAO GỒM VÌ VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM BẤT KỲ CÁC QUYỀN SỬ DỤNG NÀO. Back to Top

 

Các thay đổi đối với Trang Web và các Điều Khoản Sử Dụng của MasterCard

MasterCard bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Nội Dung, các tư liệu hoặc thông tin xuất hiện trên hoặc liên quan đến Trang Web này, bao gồm các Điều Khoản Sử Dụng này, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho quý khách. Tại bất kỳ thời điểm nào MasterCard cũng có thể sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này bằng cách cập nhật nội dung đăng tải này. Quý khách chịu sự ràng buộc của các sửa đổi đó và do đó cần vào các trang này để xem lại các Điều Khoản Sử Dụng hiện hành trong từng thời điểm. Back to Top

 

Các quyền sở hữu trí tuệ

Nội Dung Trang Web MasterCard được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ áp dụng và tất cả Nội Dung do MasterCard sở hữu hoặc được MasterCard sử dụng theo quyền sử dụng hoặc có giấy phép. Tất cả văn bản, định dạng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn, điều phối và thu xếp các tư liệu trên Trang Web MasterCard, và hình ảnh, biểu đồ, ảnh động, công cụ, các tiện ích, các ứng dụng, các quảng cáo, video, nhạc, âm thanh, bài viết, bản sao, các tư liệu sáng tạo, ảnh, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, và lô-gô, và các tư liệu và thông tin khác trên Trang Web này đều phụ thuộc vào quyền sở hữu trí tuệ của MasterCard, các công ty con và công ty liên kết của MasterCard, và các bên cấp quyền sử dụng và bên được cấp quyền sử dụng tương ứng của MasterCard, các công ty con và công ty liên kết của MasterCard (gọi chung là "Nội Dung"). Quý khách không được thực hiện sao chép, thực hiện công nghệ đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, hiệu chỉnh, đăng tải lại trên các trang web khác, đóng khung, liên kết sâu, thay đổi hoặc theo cách khác phân phối, phân phối lại, cấp quyền sử dụng, cấp lại quyền sử dụng hoặc chuyển giao đối với các tư

liệu này dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào trong Trang Web MasterCard được hiểu theo hình thức ngụ ý, cấm nói ngược hoặc theo hình thức khác là cấp bất kỳ quyền sử dụng hoặc quyền nào để sử dụng thương mại bất kỳ nhãn hiệu MasterCard, quyền sở hữu trí tuệ hoặc tư liệu có quyền tác giả nào khi chưa có văn bản cho phép trước của MasterCard. Các nhãn hiệu, lô-gô, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký (gọi chung là "các Nhãn Hiệu") được thể hiện trên Trang Web MasterCard là các Nhãn Hiệu của MasterCard và các đối tác liên minh bên thứ ba của MasterCard. Không có nội dung nào trong Trang Web MasterCard được hiểu theo hình thức ngụ ý hoặc hình thức khác là cấp bất kỳ quyền sử dụng hoặc quyền nào để sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu nào được thể hiện trên Trang Web MasterCard khi chưa có văn bản cho phép của MasterCard hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn Hiệu.

Bất kỳ hành vi sử dụng thương mại không được phép nào đối với các tư liệu này sẽ xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của MasterCard và sẽ chịu các quyền và chế tài đầy đủ hợp pháp của MasterCard. Back to Top

 

Các khiếu nại về quyền tác giả

Khi điều hành Trang Web, MasterCard có thể hành động với tư cách là "nhà cung cấp dịch vụ" (được định nghĩa theo Luật Bảo Vệ Quyền Tác Giả Cho Tác Phẩm Dạng Kỹ Thuật Số ("DMCA")) và cung cấp các dịch vụ với tư cách là nhà cung cấp trực tuyến các tư liệu và đường dẫn đến các trang web bên thứ ba. Do đó, các tư liệu bên thứ ba mà MasterCard không sở hữu hoặc kiểm soát có thể được truyền đi, lưu trữ, truy cập hoặc theo cách khác được cung cấp qua việc sử dụng Trang Web. MasterCard có một số các quy trình, thủ tục nhất định được pháp luật cho phép liên quan đến các cáo buộc xâm phạm quyền tác giả xảy ra trên Trang Web và đã áp dụng chính sách quy định về việc gỡ bỏ ngay lập tức bất kỳ nội dung nào hoặc đình chỉ bất kỳ người dùng nào bị xét thấy đã xâm phạn các quyền của MasterCard hoặc của bên thứ ba, hoặc theo cách khác đã vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định nào về sở hữu trí tuệ, hoặc hợp đồng này. Nếu quý khách cho rằng bất kỳ tư liệu nào được cung cấp thông qua Trang Web xâm phạm quyền tác giả, quý khách cần thông báo cho MasterCard theo quy trình, thủ tục thông báo đối với xâm phạm bị khiếu nại theo DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). MasterCard sẽ phản ứng nhanh chóng để gỡ bỏ hoặc vô hiệu việc truy cập vào tư liệu bị khiếu nại là đang xâm phạm và sẽ thực hiện các quy trình, thủ tục được quy định cụ thể trong DMCA để giải quyết khiếu nại giữa bên thông báo và bên bị cáo buộc xâm phạm là bên đã cung cấp Nội Dung. Quý khách cần gửi các thông báo xâm phạm theo quy định của DMCA đến: Đơn vị phụ trách quyền tác giả, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Nơi nhận: Phòng pháp chế hoặc đến copyrightagent@mastercard.com.

Vui lòng cung cấp thông báo sau đây:

1. Xác định tác phẩm có quyền tác giả hoặc sở hữu trí tuệ khác mà quý khách khiếu nại là đã bị xâm phạm;

2. Xác định tư liệu trên Trang Web mà quý khách khiếu nại là đang xâm phạm, với đầy đủ chi tiết để MasterCard có thể xác định vị trí của tư liệu đó trên Trang Web;

3. Tuyên bố của quý khách rằng quý khách tin một cách ngay tình là việc sử dụng đang có tranh chấp không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, bên đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc pháp luật;

4. Tuyên bố của quý khách đưa ra trên cơ sở chấp nhận hình phạt nếu khai man rằng (a) thông tin nêu trên trong thông báo của quý khách là chính xác, và (b) rằng quý khách là chủ sở hữu quyền lợi về bản quyền có liên quan hoặc quý khách được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu;

5. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của quý khách; và

6. Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của quý khách.

MasterCard có thể đưa ra thông báo cho những người sử dụng của MasterCard về bất kỳ thông báo xâm phạm nào theo hình thức thông báo chung trên bất kỳ các Trang Web MasterCard, thư điện tử gửi đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng theo hồ sơ lưu của MasterCard, hoặc bằng văn bản thông tin liên lạc được gửi bằng thư hạng nhất đến địa chỉ thực tế của người sử dụng theo hồ sơ lưu của MasterCard. Nếu quý khách nhận được thông báo xâm phạm, quý khách có thể cung cấp thông báo phản hồi bằng văn bản đến bên đại diện được chỉ định trong đó có bao gồm các thông tin dưới đây. Để có hiệu lực, thông báo phản hồi phải thể hiện bằng văn bản thông tin liên lạc bao gồm những nội dung sau:

1. Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của quý khách;

2. Xác định các tư liệu đã được gỡ bỏ hoặc việc truy cập vào các tư liệu đó đã bị vô hiệu hóa, và vị trí xuất hiện tư liệu trước khi bị gỡ bỏ hoặc việc truy cập vào tư liệu bị vô hiệu hóa;

3. Tuyên bố của quý khách trên cơ sở chấp nhận hình phạt nếu khai man rằng quý khách tin một cách ngay tình rằng tư liệu đã được gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu là do nhầm lẫn hoặc xác định sai tư liệu cần bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa; và

4. Tên, địa chỉ thực tế và số điện thoại của quý khách, và tuyên bố rằng quý khách đồng ý với thẩm quyền tài phán của Tòa địa hạt liên bang cho địa hạt tư pháp nơi có địa chỉ thực tế của quý khách, hoặc nếu địa chỉ thực tế của quý khách là ở ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ địa hạt tư pháp nào mà chúng tôi có hiện diện, và rằng quý khách sẽ chấp nhận quy trình tống đạt của người đã đưa ra thông báo về tư liệu bị cáo buộc xâm phạm hoặc đại diện của người đó. Back to Top

 

Các diễn đàn và nhóm tương tác và phản hồi

Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng và Hành vi

Là người dùng Trang Web, quý khách có thể đưa ra các ý kiến bình luận của mình, trong đó có thể bao gồm nội dung bằng văn bản và có thể là hình ảnh, video, tập tin có ảnh và âm thanh, các loại nội dung khác và đường liên kết đến nội dung nêu trên nếu được Trang Web cho phép (được gọi chung là "Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng"). Quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của riêng quý khách và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công bố chúng. Liên quan đến các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, quý khách xác nhận, tuyên bố, và/hoặc bảo đảm rằng: Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng là tác phẩm gốc của quý khách và quý khách sở hữu hoặc có các quyền sử dụng, quyền, sự đồng ý, và sự cho phép cần thiết để sử dụng và cho phép MasterCard sử dụng bất kỳ và tất cả các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng trên bất kỳ và tất cả phương tiện truyền thông hiện đang được biết hoặc được phát minh sau này mà không có các hạn chế về lãnh thổ hoặc thời gian và không phải trả thù lao, và có tất cả các sự đồng ý cần thiết để thu thập, sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, hình ảnh hoặc những thứ tương tự được chứa đựng hoặc hiển thị trong bất kỳ và tất cả các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng để có thể đưa vào và sử dụng các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng theo cách thức được quy định theo Trang Web và hợp đồng này. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không đưa ra như là một phần của bất kỳ Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng nào bất kỳ tư liệu nào có quyền tác giả, được bảo vệ bằng bí mật kinh doanh hoặc bằng cách khác phụ thuộc vào các quyền thuộc sở hữu riêng của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và công khai, trừ khi quý khách là chủ sở hữu của các quyền nêu trên hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của các quyền nêu trên và sự đồng ý cần thiết từ bất kỳ các cá nhân nào có thông tin nhận dạng cá nhân được chứa đựng trong tư liệu nêu trên để đăng tải tư liệu và trao cho MasterCard tất cả các quyền sử dụng được cấp trong đây. Ngoài ra, quý khách bảo đảm và tuyên bố rằng quý khách sẽ tiết lộ về sự tồn tại của bất kỳ các đăng ký bằng sáng chế nào hoặc các đơn đăng ký đang chờ giải quyết mà quý khách nắm giữ có liên quan bằng bất kỳ cách thức nào đến Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng không có mối quan hệ bảo mật hoặc nghĩa vụ giữ bí mật hoặc tính bảo mật nào được xác lập giữa quý khách và MasterCard liên quan đến Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, bất kể bất kỳ tuyên bố hoặc chú thích nào có nội dung trái ngược trên Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng và bất kỳ các tư liệu liên quan nào.

Quyền sở hữu và Sử dụng các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng

Bằng việc đưa ra Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, quý khách hiểu rằng quý khách đang trao cho MasterCard quyền sử dụng trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, đã trả đủ, không thể hủy ngang, có thể cấp lại quyền sử dụng, có thể chuyển nhượng, không độc quyền trong và đối với Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng (kể cả theo pháp luật về quyền tác giả, bằng sáng chế và nhãn

hiệu), bao gồm quyền chỉnh sửa, thay đổi, và tạo ra các tác phẩm phái sinh, và bất kỳ các khái niệm hoặc ý tưởng nào được chứa đựng trong Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, bao gồm các tài liệu, ảnh và minh họa, các trình bày, bản vẽ, sơ đồ, bằng chứng, hiển thị, hình, đoạn phim, cảnh quay, bản phổ nhạc, đoạn phim ghi hình và ghi âm, đĩa, cho dù là dưới dạng bản cứng hay bản mềm, được làm hoặc tạo ra bởi quý khách như là một phần trong Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng. Quyền sử dụng mà quý khách đang trao cho MasterCard bao gồm quyền của MasterCard và các bên được chỉ định của MasterCard để sao chép lại Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, tạo ra các tác phẩm khác trên cơ sở sử dụng Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, kết hợp Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách với các tác phẩm khác, và thay đổi, biên dịch, phân phối các bản sao, trình bày, thực hiện, cấp quyền sử dụng và nộp đơn đăng ký quyền tác giả những Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng đã được biến đổi dưới tên của MasterCard trên toàn thế giới vĩnh viễn trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đang tồn tại hoặc có thể tồn tại trong tương lai. Ví dụ, việc trao quyền sử dụng nêu trên cho phép MasterCard và các bên được chỉ định của MasterCard chỉ sử dụng những phần nhất định trong Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách, ghi lại hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần âm thanh hoặc hình ảnh trực quan nào mà quý khách cung cấp, viết lại Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, và/hoặc hợp nhất các tư liệu khác được MasterCard tạo ra hoặc được quyền sử dụng từ các bên khác với Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách. Nếu chúng tôi tạo ra các tác phẩm khác có sử dụng Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, thì những tác phẩm đó sẽ do chúng tôi sở hữu và có thể được sử dụng theo các hướng dẫn này, và không cần phải có sự chấp thuận của quý khách. Bằng cách đưa ra Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, quý khách đang từ bỏ và đồng ý không đòi hỏi bất kỳ quyền tác giả nào hoặc quyền “nhân thân” hoặc yêu cầu nào phát sinh từ việc chúng tôi sửa đổi Nội Dung Đăng Tải hoặc bất kỳ hình ảnh, đoạn phim tư liệu, minh họa, nội dung trình bày hoặc tác phẩm khác có trong Nội Dung Đăng Tải. Quý khách cũng đang đồng ý chỉ định MasterCard làm bên đại diện theo ủy quyền không hủy ngang của quý khách liên quan đến Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng, với quyền ký kết và giao bất kỳ các tài liệu nào, dưới danh nghĩa của quý khách và thay mặt quý khách, để bảo đảm rằng MasterCard có thể sử dụng Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng mà quý khách đang cấp quyền sử dụng theo bất kỳ cách thức nào mà MasterCard xét thấy phù hợp để sở hữu và bảo vệ các quyền đối với bất kỳ các tác phẩm phái sinh nào được tạo ra từ Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách, và yêu cầu gỡ bỏ Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng ta khỏi bất kỳ trang web hoặc diễn đàn nào khác.

Khi có yêu cầu của MasterCard, quý khách phải ký kết và giao văn bản bổ sung về quyền sử dụng mà theo nhận định của riêng MasterCard là cần thiết một cách hợp lý để xác lập rằng MasterCard có thể sử dụng Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng theo như MasterCard xét thấy phù hợp và rằng “các Quyền Nhân Thân của Tác Giả” được từ bỏ theo các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu MasterCard không yêu cầu văn bản về quyền sử dụng nêu trên như đã nêu, thì điều đó không bị xem là

MasterCard từ bỏ các quyền của mình và MasterCard có thể yêu cầu văn bản vào một thời điểm về sau đó.

Các nội dung đăng tải hoặc phản hồi

Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách đưa ra phản hồi của mình đối với Trang Web và các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ của MasterCard. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tư liệu nào mà quý khách truyền tải hoặc đăng tải sẽ (a) được MasterCard xem là không bảo mật và không thuộc sở hữu riêng, (b) trở thành tài sản của MasterCard và MasterCard hiện đang và sau này sẽ độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong đó, và (c) được sử dụng mà không bị hạn chế bởi các bên được cấp quyền sử dụng và các công ty liên kết của MasterCard theo toàn quyền tùy nghi quyết định của riêng MasterCard mà không có bất kỳ nghĩa vụ, thù lao nào hoặc trách nhiệm nào khác đối với quý khách. Việc sử dụng nêu trên có thể cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, công bố, truyền phát và đăng tải toàn bộ hoặc một phần, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và bằng bất kỳ cách thức nào, hiện đã được biết đến hoặc được phát triển về sau này, trên Trang Web này hoặc ở nơi khác. Và MasterCard không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ thông tin liên lạc nào nêu trên. Bất kể nội dung nêu trên, MasterCard duy trì chính sách không chấp nhận hoặc xem xét bất kỳ các ý tưởng sáng tạo, đề xuất hoặc tư liệu nào từ công chúng về các sản phẩm và các dịch vụ của mình (các "Nội Dung Đăng Tải"), và do đó, quý khách không nên đưa ra bất kỳ các Nội Dung Đăng Tải nào cho MasterCard trong bất kỳ các thông tin liên lạc nào thông qua Trang Web này hoặc theo cách khác. Tuy nhiên, nếu quý khách gửi cho chúng tôi Nội Dung Đăng Tải, mặc dù chúng tôi không yêu cầu gửi, thì Nội Dung Đăng Tải nêu trên sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của MasterCard và MasterCard sẽ hiện tại và sau này độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong đó. Ngoài ra, MasterCard được tự do sử dụng bất kỳ các Nội Dung Đăng Tải nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm và các dịch vụ. MasterCard không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội Dung Đăng Tải nêu trên hoặc đối với bất kỳ điểm tương tự nào trong Nội Dung Đăng Tải và bất kỳ các sản phẩm và các dịch vụ nào trong tương lai của MasterCard. Back to Top

 

Thương nhân và các ưu đãi của thương nhân

Thương nhân có thể cung cấp cho MasterCard các chiết khấu, giảm giá nhất định hoặc các lợi ích khác (chẳng hạn như gửi hàng miễn phí) đối với những chi tiêu mua sắm hàng hóa và dịch vụ (các "Ưu Đãi") mà sẽ được cung cấp trên Trang Web MasterCard. Các Ưu Đãi nêu trên còn phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện nhất định và có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần

thông báo cho quý khách. MasterCard sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào giữa quý khách và thương nhân liên quan đến các Ưu Đãi nêu trên. Ngoại trừ trường hợp được quy định trong đây, tất cả các vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giao hàng hóa và dịch vụ, việc trả lại và các bảo đảm đều hoàn toàn và tuyệt đối giữa quý khách và thương nhân liên quan. Quý khách xác nhận rằng MasterCard không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về những thương nhân mà có thể tiếp cận được thông qua Trang Web MasterCard cũng như các Ưu Đãi mà họ cung cấp. Back to Top

 

Chương trình bốc thăm trúng thưởng

Trong từng thời điểm, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết về các chương trình bốc thăm trúng thưởng liên quan nhất định hoặc các khuyến mãi khác của MasterCard. Tất cả các chương trình bốc thăm trúng thưởng và khuyến mãi nêu trên còn phụ thuộc vào các Điều Lệ Chính Thức đối với các chương trình bốc thăm trúng thưởng và khuyến mãi nêu trên và tất cả các pháp luật, quy định và đạo luật được áp dụng. Back to Top

 

Nội dung và đường liên kết của bên thứ ba đến các trang web khác

Trang Web MasterCard có thể chứa đựng nội dung và các đường liên kết của bên thứ ba đến các trang web khác mà hoàn toàn độc lập với Trang Web này. Nội dung và các đường liên kết của bên thứ ba chỉ được đưa vào cho sự thuận tiện của người dùng và không cấu thành bất kỳ sự chấp thuận, xác nhận hoặc bảo đảm nào của MasterCard. Ngoài ra, MasterCard không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác, hoàn chỉnh, hoặc độ tin cậy của thông tin của bên thứ ba, hoặc các sản phẩm hoặc các dịch vụ được cung cấp hoặc bán thông qua bất kỳ trang web liên kết nào và quý khách nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn đối với việc sử dụng thông tin của bên thứ ba. Bất kỳ các thỏa thuận, các giao dịch, hoặc dàn xếp nào khác được thực hiện giữa quý khách và các bên thứ ba nêu trên được thực hiện hoàn toàn với rủ ro do quý khách tự chịu. Khi quý khách nhấp vào đường liên kết của bên thứ ba, thì quý khách sẽ rời khỏi Trang Web MasterCard. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý khách cung cấp trên trang liên kết đó sẽ không được MasterCard thu thập hoặc kiểm soát nhưng sẽ phụ thuộc vào thông báo về sự riêng tư hoặc các điều khoản sử dụng của trang liên

kết đó. Vui lòng xem xét chính sách về sự riêng tư và các điều khoản sử dụng của trang liên kết đó để biết thêm thông tin về các thông lệ thực hành về sự riêng tư của trang liên kết đó. Back to Top

 

Chính sách về sự riêng tư

MasterCard công nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng sự riêng tư của những người ghé thăm và lựa chọn tận dụng các chương trình và thông tin được cung cấp trên các trang web của chúng tôi. Chính Sách Về Sự Riêng Tư Toàn Cầu của MasterCard (được liên kết bên dưới) đưa ra cái nhìn tổng quan về những gì mà quý khách có thể kỳ vọng khi quý khách đăng ký tham gia một trong các chương trình của chúng tôi hoặc đơn giản lướt qua Trang Web MasterCard. Các chính sách khác nhau hoặc các chính sách cho chương trình cụ thể có thể được áp dụng đối với các trang cho quốc gia cụ thể hoặc chương trình cụ thể của chúng tôi. Vui lòng xem đường liên kết ở cuối bất kỳ trang nào để xem phiên bản áp dụng của chính sách của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem Chính Sách Về Sự Riêng Tư Toàn Cầu của chúng tôi. Back to Top

 

Bồi hoàn

Quý khách thỏa thuận bồi hoàn, bảo vệ và giữ vô hại cho MasterCard và các đối tác kinh doanh, nhân viên và các công ty liên kết của MasterCard khỏi bất kỳ trách nhiệm, tổn thất, yêu cầu và chi phí nào, bao gồm các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý, liên quan đến việc quý khách vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc quý khách sử dụng Trang Web. Quý khách sẽ bồi hoàn và giữ cho MasterCard vô hại khỏi và đối với bất kỳ khiếu nại, khởi kiện hoặc kiện tụng nào được tiến hành chống lại MasterCard phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm đối với quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của các bên thứ ba có trong các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng của quý khách và/hoặc bất kỳ vi phạm pháp luật nào khác hoặc vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến các Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng. Quý khách sẽ bồi hoàn và giữ vô hại cho MasterCard khỏi và đối với bất kỳ các yêu cầu, thiệt hại và chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng, xử lý, sao chép, xuất bản hoặc công bố Nội Dung Đăng Tải Của Người Dùng. Back to Top

 

Khước từ trách nhiệm bảo đảm

Mặc dù MasterCard sẽ nỗ lực hợp lý để bảo đảm rằng tất cả tư liệu trên Trang Web này đều đúng; tuy nhiên, tính chính xác không thể được bảo đảm và MasterCard không nhận lãnh bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc xác thực của bất kỳ thông tin nào có trong Trang Web này.

TRANG WEB MASTERCARD VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH TRÊN CƠ SỞ "NHƯ NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ", VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, ĐỀU THÔNG QUA ĐÂY ĐƯỢC KHƯỚC TỪ, KỂ CẢ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, QUYỀN SỞ HỮU/KHÔNG XÂM PHẠM, CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN, HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO MÀ QUÝ KHÁCH CÓ ĐƯỢC TỪ MASTERCARD THÔNG QUA TRANG WEB SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG ĐÂY. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN NÀO, MASTERCARD KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH SẴN CÓ CỦA TRANG WEB, RẰNG TRANG WEB MASTERCARD SẼ VẬN HÀNH MÀ KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG SAI SÓT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC RẰNG TRANG WEB MASTERCARD KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VỚI RỦI RO DO QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI RỦI RO DO QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU, VÀ QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HƯ HỎNG NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU NÀO MÀ CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HƯ HỎNG PHÁT SINH TỪ VI-RÚT MÁY VI TÍNH. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỘT SỐ LÃNH THỔ TÀI PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH, DO ĐÓ MỘT SỐ CÁC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH. Back to Top

 

Khước từ trách nhiệm đối với thiệt hại và giới hạn trách nhiệm

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, MASTERCARD HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MASTERCARD CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, MANG TÍNH CHẤT RĂN ĐE, MANG TÍNH CHẤT HỆ QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI TÀI SẢN, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH, TỔN THẤT KINH TẾ, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN, BẤT KỂ HÌNH THỨC CỦA HÀNH ĐỘNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SƠ SUẤT, HOẶC HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB MASTERCARD HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB 

MASTERCARD, NGAY CẢ KHI MASTERCARD HOẶC CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MASTERCARD ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÊU TRÊN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA MASTERCARD ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH CHO MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN, CHO DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HÀNH VI SƠ SUẤT), HOẶC THEO CÁCH KHÁC CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ THANH TOÁN, NẾU CÓ, HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100 USD) (CHỌN SỐ TIỀN NÀO ÍT HƠN), DO TRUY CẬP HOẶC THAM GIA VÀO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ TRANG WEB MASTERCARD NÀO. PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI LIÊN QUAN HAY MANG TÍNH CHẤT HỆ QUẢ NÊN GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH. Back to Top

 

Khả năng không thể áp dụng của các Điều Khoản Sử Dụng đối với bất kỳ Hợp Đồng Với Chủ Thẻ Về Thẻ Thanh Toán MasterCard nào

MasterCard là tổ chức dịch vụ thanh toán hàng đầu. MasterCard không phải là tổ chức tài chính và không phát hành thẻ tín dụng, ghi nợ hoặc séc hoặc thẻ thanh toán thuộc bất lỳ loại nào. Mối quan hệ thẻ thanh toán mang thương hiệu MasterCard của quý khách là với ngân hàng phát hành hoặc tổ chức tài chính chứ không phải là trực tiếp với MasterCard. Bất kỳ và tất cả các câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến tài khoản chủ thẻ hoặc thẻ thanh toán mang thương hiệu MasterCard của quý khách cần được gửi trực tiếp đến ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đã phát hành thẻ của quý khách chứ không phải gửi đến MasterCard. Mặc dù MasterCard có mối quan hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành thẻ của quý khách, nhưng mối quan hệ đó không liên quan đến các chủ thẻ cá nhân hoặc các tài khoản thẻ thanh toán.

Trang Web MasterCard do MasterCard và các công ty liên kết của MasterCard điều hành Back to Top

 

Các quy định khác

Các Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu, giải thích và thực hiện tuyệt đối theo pháp luật của Bang New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Quý khách đồng ý một cách rõ ràng rằng bất kỳ khiếu kiện nào theo luật hoặc theo lẽ công

bằng phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Trang Web này chỉ được khởi kiện tại tòa án liên bang hoặc bang đặt tại New York. Quý khách thông qua đây đồng ý và phục tùng thẩm quyền tài phán riêng của các tòa án nêu trên đối với bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến Trang Web MasterCard, việc quý khách truy cập hoặc sử dụng Trang Web MasterCard, hoặc các Điều Khoản Sử Dụng này, và đến dịch vụ tống đạt ngoài lãnh thổ.

Nội Dung và phần mềm từ Trang Web MasterCard có thể phụ thuộc vào thẩm quyền tài phán về xuất khẩu của Hoa Kỳ và thẩm quyền tài phán về nhập khẩu của các quốc gia khác. Liên quan đến việc quý khách sử dụng Trang Web này, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả pháp luật và quy định được áp dụng về kiểm soát xuất khẩu, tái xuất và nhập khẩu của tất cả các lãnh thổ tài phán liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các pháp luật và quy định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Quy Định Quản Lý Xuất Khẩu, Phần 730-774 Mục 15 Bộ Quy Tắc Liên Bang (CFR), Quy Chế Buôn Bán Vũ Khí Quốc Tế, các chương trình chế tài kinh tế đối với quốc gia cụ thể được triển khai bởi Cơ Quan Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài và các pháp luật và quy định về kiểm soát xuất nhập khẩu của bất kỳ các quốc gia nào khác. Quý khách không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, sử dụng, phân phát, chuyển hoặc truyền tải nội dung hoặc phần mềm từ Trang Web này, cho dù là dưới hình thức sản phẩm trực tiếp hoặc dưới hình thức tư liệu hoặc các sản phẩm, phần mềm hoặc thông tin kỹ thuật khác mà nội dung hoặc phần mềm từ Trang Web này đã được đưa vào đó, ngoại trừ trong trường hợp tuân thủ tất cả các pháp luật và quy định được áp dụng về xuất nhập khẩu của tất cả các lãnh thổ tài phán liên quan.

Quý khách không được chuyển giao các Điều Khoản Sử Dụng này. MasterCard có thể chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bất kỳ phần hoặc quy định nào của các Điều Khoản Sử Dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành, thì phần đó được xem là có thể tách rời khỏi các Điều Khoản Sử Dụng này và không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý và khả năng thi hành của bất kỳ các quy định còn lại nào. Ngoại trừ như được quy định trong đây, các Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và MasterCard liên quan đến đối tượng của các Điều Khoản Sử Dụng này. Các quy định nhất định của các Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thay thế hoặc bổ sung bởi các điều khoản hoặc các thông báo pháp lý được định rõ có trên các trang, ứng dụng, công cụ cụ thể hoặc các tư liệu khác mà quý khách có thể truy cập trong phạm vi Trang Web này. Việc MasterCard không thực thi bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nào không bị xem là sự từ bỏ các quy định đó hay từ bỏ quyền thực thi quy định đó của mình. Các Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ các tư liệu liên quan nào có thể được chấp nhận bằng hình thức điện tử (chẳng hạn phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác thể hiện sự đồng ý) và việc chấp nhận của quý khách sẽ được xem là có giá trị ràng buộc giữa quý khách và MasterCard. Quý khách thông qua đây đồng ý, không giới hạn, rằng quý khách sẽ

không tranh cãi về giá trị pháp lý hoặc khả năng thi hành của các Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ các tài liệu liên quan nào.

Customer Service

For customer service, please visit our Contact us page.

 

152 Beach Road #35-00

The Gateway East

Singapore 189721