Header background image Second header background image Background image

Welcome ,

We look forward to delighting you.

Close

Priceless Terms of Use

הסכם שימוש – Pricelessלחץ כאן על

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Priceless Israel. אתר האינטרנט Priceless Israel (להלן: "האתר") הנו תכנית שיווקית המציגה את החוויות, ההצעות והתכנים של לונדון לבעלי כרטיס MasterCard באמצעות MasterCard Europe SA (להלן: "MasterCard"). האתר מספק לך גישה לעולם יקר ערך של חוויות, הצעות מבצעים, הטבות לכרטיסים ותכנים רלבנטיים. נא לקרוא הסכם שימוש זה בעיון לפני שתירשם לאתר או תשתמש באתר, ושמור אותו בין רשומותיך. כניסתך לאתר מהווה את הסכמתך להסכם שימוש זה ולכל תנאים נוספים שעשויים להתפרסם על ידי MasterCard באתר, כפי שיתוקנו מעת לעת (יחד, להלן: "הסכם השימוש"). הסכם השימוש מפרט את התנאים החלים על שימושך באתר. שימושך באתר יהיה כפוף להסכם השימוש. אם יש לך שאלות בנוגע להסכם השימוש, עליך להתייעץ עם עורך דין לפני השימוש באתר זה.

אם אינך מסכים להסכם השימוש, אל תיכנס לאתר או תשתמש בו.

בהסכם שימוש זה, המלים "אתה" ו-"שלך" משמעם האדם אשר נכנס לאתר, כהגדרתו להלן, ו/או נרשם לצורך השתתפות בתכנית. המלים "אנו", "אנחנו" ו-"שלנו" משמעם MasterCard. המונח "אתר" משמעו www.priceless.com/israel או אתר אינטרנט אחר אשר נפתח לצורך תכנית Priceless Israel (להלן: "התכנית").

 

האתר

האתר הנו הטבה למחזיקי כרטיסי MasterCard. אנו מציגים בפניכם "עולם" יקר ערך של הרפתקאות, הצעות, חוויות והטבות אחרות. ההטבות באתר כוללות הצעות וחוויות חד פעמיות. ניתן לקבל תזכורות דוא''ל על מנת להתעדכן בדבר ההצעות והחוויות העדכניות ביותר. חלק מההצעות תהיינה בלעדיות למחזיקי כרטיס World Elite בלבד. על מנת לנצל את ההצעות הבלעדיות למחזיקי כרטיס World Elite תידרש לרשום כרטיס World Elite MasterCard כשיר, אשר הונפק על שמך ושלגביו יש לך אחריות תשלום במסגרת התכנית. ניתן לזהות את כרטיס ה-World Elite MasterCard שלך על גבי צדו הקדמי או האחורי של הכרטיס שלך. לצורך תכנית זו, יחולו התנאים הבאים על שימושך באתר: (1) על כרטיס World Elite MasterCard או כרטיס ה-MasterCard שלך להיות מונפק עבורך על ידי מוסד פיננסי בבריטניה; (2) עליך להיות בן 18 לכל הפחות; (3) עליך להיות תושב חוקי של בריטניה; ו-[(4) כל האישורים, ההסדרים והסילוקין (להלן: "מיתוג") מבוצעים באמצעות המערכת העולמית לסילוקין ועיבוד של MasterCard. אם יש לכם כל שאלות או ספקות אם ניתן להשתמש בכרטיס MasterCard באתר זה, נא פנו אל מחלקת שירות הלקוחות כמפורט להלן.

בהסכמתך להסכם השימוש: (1) אתה תייצג כאן אך ורק את עצמך ולא כל אדם אחר; (2) אתה תמסור מידע מדויק ל-MasterCard, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע הנחוץ על מנת להירשם לתכנית; (3) לא תשתמש באתר על מנת להעתיק, לשכפל, למכור, למכור במכירה חוזרת, להפיץ, לפרסם או לנצל לכל מטרה מסחרית, את 

התוכנה, התכנים, ההצעות, החוויות, המוצרים או השירותים המסופקים על ידי MasterCard או שהושגו באמצעות האתר, מבלי לקבל את הסכמתה של MasterCard בכתב ומראש. הגבלה זו כוללת כל נסיון לשלב כל מידע מהאתר במדריך, מוצר או שירות אחר; (4) תספק לעצמך את הגישה לצורך השימוש באתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישת ואחזקת טלפון, חומרת ותוכנת מחשב וציוד אחר, ותשלם את כל החיובים הרלבנטיים; (5) לא תשתמש באתר בכל אופן הפוגע בזמינות מקורותיו או בהנאתם של משתמשים אחרים או בכל אופן העשוי להזיק, לנטרל, להעמיס או לפגוע בשרתי או ברשתות MasterCard או נותן השירות; ו-(6) לא תשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי הסכם השימוש.

הנך אחראי באופן מוחלט לשמור על אבטחת וסודיות חשבונך וסיסמתך, והנך אחראי לכל פעולותיך או פעולות כל אדם אחר, המבוצעות באמצעות חשבונך. הנך מסכים להודיע ל-MasterCard באופן מיידי אודות כל שימוש בחשבונך ללא הרשאה או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע. במידה המותרת על פי החוק החל, MasterCard או הנציגים לא יהיו אחראים לכל נזקים מכל סוג, העשויים להתרחש כתוצאה משימוש בסיסמתך או בחשבונך על ידי אדם אחר, בין אם בידיעתך ובין אם ללא ידיעתך. עם זאת, במידה המותרת על פי החוק החל, הנך עשוי להיות אחראי בגין כל נזקים שנגרמו ל-MasterCard או לגורם אחר בשל השימוש בחשבונך או בסיסמתך על ידי אדם אחר. Back to Top

 

זכות להשתמש בתכני האתר

אנו מעניקים לך רשיון מוגבל, לא בלעדי וניתן לביטול, לצפות, לשתף, להדפיס או להוריד כל תכנים, כהגדרתם להלן, מאתר MasterCard, לצורך שימושך האישי. אינך מקבל זכות לתת רשיון, לפרסם מחדש, להפיץ, להעתיק, להמחות, לתת רשיון משנה, להעביר, למכור, להכין יצירות נגזרות או להשתמש באופן לא אישי בכל תכנים באתר MasterCard. לא ניתן להעתיק כל תכנים, באופן מלא או חלקי, בכל צורה או לשלבם בכל מערכת אחזור מידע, אלקטרונית או מכנית, למעט לצורך שימושך האישי. אינך רשאי להיכנס אל- או להשתמש באתר MasterCard בכל אופן שעשוי או שנועד להזיק או לפגוע באתר MasterCard, או כל שרת או רשת העומדים מאחורי אתר MasterCard, או להפריע לשימוש או הנאתו של כל אדם אחר מהאתר. כמו כן, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, ניתנת לביטול ולא בלעדית ליצור קישור לאתר או לכל תכנים בו, כל עוד הקישור אינו מתאר את MasterCard, את מוצריה או שירותיה באופן שקרי, מטעה, מבזה או באופן פוגעני אחר או המרמז על מתן חסות או אישור לאתר, דף או לתכנים שלך מצדה של MasterCard.

אינך רשאי להשתמש במערכות אוטומטיות (כגון רובוטים, עכבישים וכיו''ב) על מנת להיכנס לאתר. הנך מסכים לא לאסוף מידע מזהה אישית של משתמשים אחרים של האתר או למכור או לנצל באופן אחר מידע כאמור. למעט הזכויות המוגבלות המוענקות במפורש על פי רשיון זה, כל הזכויות באתר MasterCard וכל התכנים הכלולים בו הנם בבעלותה של MasterCard.

MasterCard רשאית לסרב כניסה לאתר זה לכל אדם, ללא צורך במתן הודעה, על פי שיקול דעתה המלא והסביר, מכל סיבה, לרבות בשל הפרה של כל תנאי בהסכם שימוש זה, לרבות של כל זכויות שימוש. Back to Top

 

שינויים באתר MasterCard ובהסכם השימוש

MasterCard שומרת על הזכות לשנות או לתקן את התכנים, החומרים או המידע המופיעים ב- או הנוגעים ל- אתר זה, לרבות הסכם שימוש זה, או להפסיק את התכנית בכל עת ללא צורך במתן הודעה לך. MasterCard רשאית, בכל עת, לתקן הסכם שימוש זה, באמצעות עדכון של פרסום זה. הנך אחראי לעיין בהסכם השימוש באופן קבוע. כל שינויים או תיקונים ייכנסו לתוקף באופן מיידי במועד הפרסום. המשך שימוש בתכנית או כניסה לאתר לאחר כל שינוי כאמור, מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור. MasterCard שומרת על הזכות לגבות תשלום, בכל עת, בגין הכניסה לכל או לחלק מהתכנית, עם אישורך מראש בדבר גביית תשלום זה. Back to Top

 

ביטול

MasterCard רשאית לבטל את חשבונך או להגביל את כניסתך לאתר, מכל סיבה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הסביר. Back to Top

 

זכויות קניין רוחני

תכני האתר מוגנים על פי חוקי הקניין הרוחני החלים, וכל התכנים הנם בבעלות MasterCard או מנוצלים על ידה על פי רשיון או בהיתר. כל המלל, התצורה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחירת, תיאום וסידור החומרים באתר MasterCard והדמויות, הגרפיקה, האנימציה, הכלים, הוידג'טים, האפליקציות, הפרסומות, קטעי הוידאו, המוזיקה, הצלילים, הכתבות, ההעתקים, חומרי היצירה, התמונות, סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, הלוגואים וחומרים ומידע אחרים באתר זה כפופים לזכויות הקניין הרוחני של MasterCard, חברות הבת שלה והחברות הקשורות לה ושל נותני הרשיון ומקבלי הרשיון של כל אחת מהן (יחד, להלן: "התכנים"). אינך רשאי לבצע בנוגע לחומרים אלו העתקה, הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק, תיקון, פרסום מחדש באתרים אחרים, מיסגור, קישור עמוק, שינוי או הפצה, הפצה מחדש, מתן רשיון, מתן רשיון משנה או כל העברה. דבר באתר MasterCard לא יפורש כמעניק, במרומז, על דרך השתק או באופן אחר, כל רשיון או זכות לעשות שימוש מסחרי בכל סימן מסחרי של MasterCard, זכות קניין רוחני או חומרים מוגנים בזכויות יוצרים ללא אישור בכתב ומראש מאת MasterCard. סימני המסחר, הלוגואים, השמות המסחריים וסימני השירות, בין אם נרשמו או לא נרשמו (יחד, להלן: "סימני המסחר") המוצגים באתר MasterCard הנם סימני מסחר של MasterCard ושל שותפיה צד ג'. דבר באתר MasterCard לא יפורש כמעניק במרומז או באופן אחר כל רשיון או זכות להשתמש בכל סימן מסחר המוצג באתר MasterCard ללא אישור בכתב מאת MasterCard או צד ג' שהנו בעל סימן המסחר.

כל שימוש מסחרי בלתי מורשה בחומרים אלו יהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של MasterCard ויהיה כפוף לכל זכויותיה המשפטיות וסעדיה של MasterCard. Back to Top

 

טענות בעניין זכויות יוצרים

במסגרת הפעלת האתר, MasterCard רשאית לפעול כ-"נותן שירות" ולהציע שירותים כספקית מקוונת של חומרים וקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. לפיכך, חומרים של צדדים שלישיים אשר אינם בבעלותה או בשליטתה של MasterCard עשויים להיות ניתנים להעברה, אחסון, גישה או להיות זמינים באופן אחר תוך שימוש באתר. MasterCard קבעה נהלים הכפופים לחוק, בנוגע לטענות בדבר הפרת זכויות יוצרים המתרחשות באתר, ואימצה מדיניות המאפשרת הסרה מיידית של כל תכנים או השעיית כל משתמש אשר נמצא כי הפר את זכויותיה של MasterCard או זכויותיו של צד שלישי, או שהפר באופן אחר כל חוקי או תקנות קניין רוחני או את הסכם זה. אם הנך סבור כי כל חומרים הזמינים באמצעות האתר מפרים זכות יוצרים, עליך להודיע על כך ל-MasterCard. MasterCard תגיב בזריזות על מנת להסיר או לנטרל גישה לחומרים המפרים לכאורה. עליך להפנות הודעות בדבר הפרה אל: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium, Attn: Legal Department.

נא מסור את ההודעה כדלהלן:

1. זהה את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או את הקניין הרוחני אשר הופר לטענתך;

2. זהה את החומרים באתר אשר הנם מפרים לטענתך, תוך ציון פרטים מספקים על מנת ש-MasterCard תוכל לאתרם באתר;

3. הצהרה מצדך כי הנך סבור בתום לב שהשימוש שבמחלוקת נאסר על ידי בעל זכות היוצרים, שלוחו או על פי החוק;

4. הצהרה מצדך, תחת שבועה, כי (א) המידע הנזכר לעיל בהודעתך הנו מדויק, ו-(ב) כי הנך בעל זכות היוצרים הרלבנטית או כי הנך רשאי לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים;

5. כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא''ל שלך; ו-

6. חתימתך הפיזית או האלקטרונית. Back to Top

 

חומרים שהוגשו או משוב

מעת לעת, אנו עשויים לבקש ממך לתת משוב על האתר MasterCard ועל מוצרים ו/או שירותים. כל תכתובת או חומרים שתעביר או שתפרסם (א) יחשבו על ידי MasterCard כלא סודיים ולא קנייניים, (ב) יהפכו לקניינה של MasterCard, ו-MasterCard, מאותה עת ואילך, תהיה בעל כל הזכויות בהם באופן בלעדי, ו-(ג) ישמשו, ללא הגבלה, את מקבלי הרשיון והחברות הקשורות של MasterCard על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התחייבות, שיפוי או חבות אחרת כלפיך. שימוש כאמור עשוי להיות לכל מטרה שהיא, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, גילוי, העברה, פרסום, שידור ומשלוח, מלא או חלקי, בכל אמצעי ובכל אופן, המוכר כיום או שיפותח בעתיד, באתר זה או במקום אחר. MasterCard לא תהיה אחראית להגיב לכל תכתובת כאמור. חרף האמור לעיל, MasterCard נוקטת במדיניות של אי קבלה או שקילה של כל רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים מהציבור בנוגע

למוצריה ושירותיה (להלן: "הגשת חומרים"), ולפיכך, אינך רשאי לבצע כל הגשת חומרים ל-MasterCard במסגרת כל תכתובת באמצעות אתר זה או באופן אחר. עם זאת, אם תגיש לנו חומרים, חרף בקשתנו שלא לעשות זאת, אזי חומרים מוגשים כאמור יהפכו מיידית לקניינה של MasterCard, ו-MasterCard תהיה מאותה עת ואילך הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות בהם. כמו כן, MasterCard תהא חופשית להשתמש בכל חומרים שהוגשו לכל מטרה שהיא, לרבות, אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיתוח ושיווק של מוצרים ושירותים. MasterCard לא תהיה אחראית בגין שימוש או גילוי של חומרים שהוגשו כאמור או בגין כל דמיון בין החומרים שהוגשו לבין כל מוצרים ושירותים עתידיים של MasterCard. Back to Top

 

סוחרים והצעות של סוחרים

סוחרים (לרבות אלו הפועלים ללא מטרות רווח) עשויים להציע ל-MasterCard הצעות, חוויות או הטבות אחרות על רכישות של טובין ושירותים (להלן: "הצעות") אשר תהיינה זמינות באתר או במישרין מהסוחר. הצעות כאמור כפופות לתנאים והוראות עבור כל הצעה ועשויות להשתנות בכל עת, ללא צורך לתת לך הודעה. MasterCard לא תהיה אחראית בגין כל נזקים שנגרמו כתוצאה מכל מגע בינך ובין סוחר בנוגע להצעות כאמור.MasterCard אינה תומכת או ערבה לסוחרים הזמינים באמצעות אתר MasterCard, ובנוגע להצעות אותן הם מספקים באתר או באתר האינטרנט שלהם. Back to Top

 

תחרויות והגרלות

מעת לעת, אנו מביאים לידיעתך תחרויות והגרלות או מבצעים אחרים של MasterCard או של צדדים שלישיים. כל התחרויות, ההגרלות והמבצעים האמורים כפופים לכללים הרשמיים או להסכם ההשתתפות בתחרויות, הגרלות ומבצעים כאמור ולכל החוקים והתקנות החלים. Back to Top

 

תכני צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר עשוי להכיל תכנים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים שהנם בלתי תלויים לחלוטין באתר זה. תכני צדדים שלישיים וקישורים נכללים אך ורק לנוחותם של המשתמשים ואינם מהווים כל אישור, תמיכה או אחריות מצד MasterCard. כמו כן, MasterCard אינה אחראית לדיוק, שלמות או מהימנות מידע של צד שלישי, או לגבי המוצרים או השירותים המוצעים או הנמכרים באמצעות כל אתרי אינטרנט מקושרים, וחלה עליך אחריות מלאה בגין השימוש במידע של צד שלישי. כל הסכם, עסקה או הסדר אחר המבוצע בינך לבין צד שלישי כאמור נעשים על אחריותך בלבד. כאשר תלחץ על קישור של צד שלישי, תעזוב את האתר. כל מידע אישי שתשלח באתר אליו תגיע לא

ייאסף על ידי MasterCard או יהיה בשליטתה, אולם יהיה כפוף להודעת הפרטיות או להסכם השימוש של האתר אליו תגיע. נא קרא את מדיניות הפרטיות ואת הסכם השימוש של האתר אליו תגיע, לצורך קבלת מידע אוסף אודות נהלי הפרטיות בו.

MasterCard אינה אחראית לבדוק או לבצע הערכה, ואנו איננו ערבים להצעות המוצגות בכל תכני צד שלישי או בנוגע להצעות המוצעות באתר זה. MasterCard אינה נוטלת כל אחריות או חבות בגין הפעולות, ההצעות והתכנים של צדדים שלישיים אלו ואחרים. עיין היטב בפרטי ההצעה ובתנאיה לפני הרכישה. Back to Top

 

מדיניות פרטיות

MasterCard מבינה את חשיבות כיבוד פרטיותם של האנשים המבקרים והבוחרים להשתמש בתכניות ובמידע המוצעים באתר MasterCard. מדיניות הפרטיות העולמית של MasterCard כוללת סקירה של הדברים להם תוכל לצפות במסגרת הרשמתך או גלישתך באתר MasterCard. לחץ כאן על מנת לצפות במדיניות הפרטיות העולמית שלנו. Back to Top

 

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפטור את MasterCard, את שותפיה העסקיים ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים שלהם ואת החברות הקשורות להם מכל חבות, נזק, תביעה והוצאה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחת עו''ד סביר והוצאות, הנוגעים ל- או הנובעים מ-: (1) הפרת הסכם שימוש זה מצדך; (2) שימוש לרעה באתר מצדך; ו-(3) הפרה מצדך של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחרות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, הנכללות בחומרים שהוגשו על ידך ו/או כל הפרת חוק או הפרת הוראות הסכם בנוגע לחומרים שהוגשו. Back to Top

 

פטור מאחריות

חרף העובדה ש- MasterCard תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שכל החומרים באתר זה הנם נכונים, הרי שלא ניתן להבטיח את דיוקם, ו-MasterCard אינה נוטלת כל אחריות או חבות בנוגע לדיוק, שלמות או מקוריות כל מידע הנכלל באתר זה.

האתר, ההצעות וכל התכנים הנכללים כאן מסופקים לך "כפי שהם" ו-"על בסיס זמינות", ולא תחול כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, בעלות/אי הפרה, איכות המידע או התאמה לשימוש מסוים. כל מידע שהתקבל על ידך מ-MasterCard באמצעות האתר לא ייצור כל אחריות שלא נזכרה במפורש במסמך זה. מבלי לגרוע מהאמור, MasterCard מתנערת מכל אחריות בנוגע לזמינות האתר, כי האתר יפעל

ללא שגיאות, כי תנאי ההצעות או פרטיהן הנם מדויקים, כי ליקויים יתוקנו או כי האתר הנו נקי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. שימושך באתר הנו על אחריותך, כל תכנים שהורדו או שהתקבלו באופן אחר באמצעות אתר זה מסופקים על אחריותך, והנך האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או לכל אובדן מידע שעשוי להיגרם בשל שימושך באתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק הנובע מוירוס מחשבים. דבר בהסכם זה אינו מחריג או מגביל את אחריותה של MasterCard (1) בגין מוות או נזק גוף שנגרם בשל רשלנותה, (2) בגין הונאה או מצג שווא שקרי, או (3) בגין כל עניין אשר לגביו יהיה זה בלתי חוקי מצדה של MasterCard להחריג או לנסות להחריג את אחריותה. Back to Top

 

פטור מפיצויים והגבלת אחריות

בכל מקרה, MasterCard, שותפיה העסקיים או החברות הקשורות להם, לא יהיו אחראים בגין כל פיצויים עקיפים, מיוחדים, עונשיים, לדוגמה או תוצאתיים מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקי רכוש, נזק לשימוש, נזק לעסקים, נזק כספי, נזק למידע או אובדן רווחים, מבלי להתחשב בעילת התביעה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עילה חוזית, רשלנות או עילות נזיקיות אחרות) הנובעת מ- או הנוגעת ל- שימושך או כניסתך לאתר, להצעות או לתכניו, אף אם נודע ל-MasterCard או לשותפים העסקיים, לעובדים, לנציגים או לחברות הקשורות שלה אודות היתכנות קרות נזק או אובדן כאמור. בכל מקרה, אחריותה הכוללת של MasterCard כלפיך בגין כל הנזקים, האובדן ועילות התביעה החוזיות, הנזיקיות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשלנות) או האחרות, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך, אם בכלל, או על מאה לירות שטרלינג (100₤) (הנמוך מביניהם), בגין כניסה או השתתפות בכל פעילות הקשורה לאתר. דבר בהסכם זה אינו מחריג או מגביל את אחריותה של MasterCard (1) בגין מוות או נזק גוף שנגרם בשל רשלנותה, (2) בגין הונאה או מצג שווא שקרי, או (3) בגין כל עניין אשר לגביו יהיה בלתי חוקי עבור MasterCard להחריג או לנסות להחריג את אחריותה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, איננו אחראים לכל טעויות בפרטי ההצעות או בתנאיהן, כל עמלות חשבון כרטיס או קנסות שעשויים לחול על כרטיס ה-World Elite MasterCard או על כרטיס ה-MasterCard שלך כתוצאה משימושך בתכנית, לרבות עמלות וקנסות שמקורם בביטולי עסקאות. כל חבות מס הנובעת מהשתתפותך בתכנית תהיה באחריותך הבלעדית, ולא באחריותנו או באחריות כל סוחר, MasterCard או המוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס ה-MasterCard שלך. סוחרים או המוסד הפיננסי המנפיק שלך עשויים למסור מידע בנוגע לתכנית ולהשתתפותך בתכנית לרשויות המס. סוחרים והמוסד הפיננסי המנפיק שלך אינם רשאים לשנות תנאים אלו, כפי שהנם חלים על היחסים בינך לביננו, ואינם רשאים לעשות כל התחייבות המחייבת אותנו. Back to Top

 

אי תחולת הסכם השימוש על כל הסכם בעל כרטיס תשלום של MasterCard

MasterCard הנה ארגון שירותי תשלום מוביל. MasterCard אינה מוסד פיננסי ואינה מנפיקה כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסי צ'קים או כרטיסי תשלום מכל סוג שהוא. יחסי כרטיס התשלום הנושא את מותג MasterCard הנה בינך ובין הבנק או המוסד הפיננסי המנפיק. כל שאלות או חששות בנוגע לכרטיס התשלום הנושא את מותג MasterCard או בנוגע לחשבון בעל הכרטיס יופנו אל הבנק או אל המוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיסך ולא אל MasterCard. חרף העובדה של-MasterCard ישנה מערכת יחסים עם הבנק או המוסד הפיננסי המנפיק, הרי שיחסים אלו אינם נוגעים לבעלי הכרטיסים האינדיבידואליים או לחשבונות כרטיסי התשלום האינדיבידואליים.

אתר זה מופעל על ידי MasterCard Europe SA. Back to Top

 

שונות

הסכם שימוש זה יפורש ויבוצע באופן בלעדי על פי חוקי אנגליה, ללא מתן תוקף לכל כללי ברירת דינים. הנך מסכים במפורש כי כל הליך על פי חוק או מן הצדק הנובע או הנוגע במישרין או בעקיפין להסכם שימוש זה או לאתר זה, יוגש בבתי המשפט של אנגליה בלבד. הנך מסכים ומכפיף עצמך בזה לסמכות השיפוט הפרסונאלית של בתי משפט אלו לעניין כל תביעה הנוגעת לאתר MasterCard, לכניסתך אליו או לשימושך בו, או להסכם שימוש זה ולהמצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט.

אינך רשאי להמחות הסכם שימוש זה. MasterCard רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה המפורטות בהסכם שימוש זה בכל עת, בתנאי שזכויותיך לא תושפענה או תיפגענה בשל המחאה כאמור. אם כל חלק או הוראה בהסכם שימוש זה יהיו בלתי חוקיים, בטלים, בלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה, אזי חלק כאמור ייחשב כנפרד מהסכם שימוש זה ולא ישפיע על תוקף או על יכולת אכיפת כל יתר ההוראות. למעט כמפורט בהסכם זה, הסכם זה מהווה את מלוא ההסכמה בינך לבין MasterCard בנוגע לנשוא ההסכם. ניתן להתנות על- או להוסיף לחלק מהוראות הסכם שימוש זה באמצעות הודעות משפטיות ייעודיות או הוראות הנמצאות בעמודים, יישומים, כלים מסוימים או בחומרים אחרים אליהם תהיה לך גישה במסגרת אתר זה. אי אכיפת כל הוראה בהסכם שימוש זה או כל הוראות נוספות מצדה של MasterCard לא תחשב ויתור על הוראות כאמור או על זכויותיה לאכוף הוראה כאמור. ניתן לאשר הסכם שימוש זה וכל מסמכים קשורים באופן אלקטרוני (כלומר באמצעי אלקטרוני או אחר המביע הסכמה) והסכמתך תיחשב כמחייבת בינך ובין MasterCard. Back to Top

 

כיצד ליצור קשר עם שירות הלקוחות

For customer service, please visit our Contact us page.

 

MasterCard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo Belgium טל. (32.2.352.5111)