Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Data aktualizacji: 4/4/18

 

Mastercard International Inc. oraz podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Mastercard”) szanują prywatność użytkowników.

 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności Danych osobowych gromadzonych w ramach programu priceless™. Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie obejmują gromadzenia ani wykorzystywania Danych osobowych użytkowników przez firmę Mastercard w ramach innych programów, przez strony trzecie w innych witrynach internetowych marki Mastercard, przez instytucje wydające karty Mastercard (np. banki) ani żadnych innych informacji lub metod komunikacji, które mogą odnosić się do firmy Mastercard poza programem priceless™.

 

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności opisano rodzaje Danych osobowych gromadzonych w ramach programu priceless™, cele gromadzenia tych Danych osobowych, strony trzecie, którym udostępniamy te dane, w tym sprzedawców dostarczających Oferty, oraz środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Zamieszczono tutaj także informacje dotyczące praw i wyborów użytkowników odnoszących się do Danych osobowych oraz sposobu, w jaki mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji danych kontaktowych lub uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 

Odwiedzanie przez użytkownika Witryny internetowej programu priceless™ oraz udział w tym programie podlega niniejszym Zasadom ochrony prywatności oraz naszym Zasadom korzystania. Dzieci i osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) nie mogą brać udziału w programie priceless™. Więcej ogólnych informacji na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez firmę Mastercard można znaleźć na stronie internetowej „Mastercard — Globalna informacja o ochronie prywatności” pod adresem https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.Przez „Dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje dotyczące osób, których tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona. Możemy gromadzić następujące rodzaje Danych osobowych:

 

 • Informacje podane podczas rejestracji oraz szczegółowe dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące płatności użytkownika, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej (16-cyfrowy numer karty płatniczej)
 • Wszelkie inne treści lub informacje podane przez użytkownika w ramach programu priceless™
 • Informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z programu priceless™ gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii

Dane osobowe użytkowników możemy wykorzystywać do następujących celów:

 

 • Prowadzenie komunikacji z użytkownikami
 • Prowadzenie, ulepszanie i rozwijanie programu priceless™
 • Zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony
 • Przesyłanie użytkownikom materiałów marketingowych
 • Oferowanie użytkownikom spersonalizowanych usług i rekomendacji
 • Inne cele, o których w momencie gromadzenia danych poinformujemy użytkownika zgodnie z wymogami prawa
 • Generowanie zanonimizowanych danych zbiorczych na potrzeby przygotowania odpowiednich informacji umożliwiających udzielanie porad klientom i partnerom firmy Mastercard w zakresie wzorców wydatków, oszustw i innych trendów
 • Uzyskanie informacji na temat użytkownika, w tym informacji dotyczących jego preferencji i innych cech (Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, konkluzje te traktujemy jako Dane osobowe)
 • Prowadzenie działalności, a także ocenianie i ulepszanie naszych działań, w tym anonimizacji i analityki
 • Przeprowadzanie analizy danych
 • Inne cele, o których w momencie gromadzenia danych poinformujemy użytkownika
 • Egzekwowanie naszych Zasad korzystania oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych

 

Gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie po uzyskaniu na to ich zgody; jeśli będzie to konieczne, w celu zapewniania im produktów i usług; w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub gdy istnieje uzasadniony i nadrzędny interes, który wymaga takiego wykorzystania.


Dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 

 • Siedziby główne firmy Mastercard w Stanach Zjednoczonych, nasze spółki zależne i inne podmioty należące do grupy kapitałowej Mastercard
 • Dostawcy usług działający w naszym imieniu
 • Inni uczestnicy ekosystemu płatniczego, w tym instytucje finansowe i sprzedawcy
 • Strony trzecie — w celu monitorowania nadużyć finansowych i zapobiegania im oraz do innych celów wymaganych przez prawo 
 • Strony trzecie, których funkcje są wykorzystywane przez użytkownika w połączeniu z naszymi produktami i usługami lub za zgodą użytkownika
 • Inne podmioty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub w przypadku sprzedaży albo przeniesienia naszej działalności lub aktywów

W zależności od kraju użytkownikowi może przysługiwać prawo lub wybór do:

 

 • rezygnacji z niektórych sposobów gromadzenia lub wykorzystywania Danych osobowych użytkowników, w tym z korzystania z plików cookie i podobnych technologii, wykorzystywania Danych osobowych użytkowników do celów marketingowych oraz anonimizacji Danych osobowych do analiz danych;
 • uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych, wprowadzania do nich poprawek, ograniczania lub sprzeciwiania się ich przetwarzaniu, lub żądania ich usunięcia albo anonimizacji;
 • otrzymania dostarczonych nam Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie;
 • wycofania jakiejkolwiek udzielonej zgody;
 • w stosownych przypadkach do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw poprzez Centrum „Moje dane” firmy Mastercard. Żądanie można również przesłać w sposób opisany w punkcie „Kontakt z nami” poniżej.


Mastercard to firma o zasięgu globalnym. Dane osobowe użytkowników możemy przesyłać do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych inne niż w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał dane. Będziemy jednak chronić jego Dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności lub w inny sposób przedstawiony użytkownikowi.

 

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG, jego Dane osobowe będą przekazywane zgodnie z naszymi Wiążącymi zasadami korporacyjnymi (BCR, Binding Corporate Rules) i innymi mechanizmami przekazywania danych.


Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników i przechowujemy te dane tylko przez ograniczony czas.


W naszych witrynach internetowych mogą znajdować się łącza do innych witryn internetowych stron trzecich, narzędzi mediów społecznościowych, widżetów lub wtyczek, które umożliwiają udostępnianie treści internetowych, w tym adresu IP, stronom trzecim i dostawcom mediów społecznościowych. Platformy społecznościowe mogą mieć dostęp do informacji o wizycie użytkownika nawet wtedy, gdy nie jest on zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych lub jeśli nie ma konta w tych portalach. Jeśli jakiekolwiek powiązane witryny internetowe lub funkcje odwiedzane albo wykorzystywane przez użytkownika nie są własnością firmy Mastercard ani nie są przez nią kontrolowane, sugerujemy odpowiednie zapoznanie się z zasadami lub politykami dotyczącymi ochrony prywatności tych witryn i funkcji.


Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą być okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności.


Kontakt z nami można uzyskać, wysyłając do nas i do naszego inspektora ds. ochrony danych osobowych wiadomość e-mail na adres privacyanddataprotection@mastercard.com. Jeśli użytkownik jest rezydentem obszaru EOG lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest firma Mastercard Europe SA. Użytkownik może złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw dotyczących swoich Danych osobowych w portalu „Centrum Moje dane” firmy Mastercard.