Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

הצהרת הפרטיות הגלובלית של priceless™

תאריך כניסה לתוקף: 4/4/18
 
חברת Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA, וכן שותפיהן וישויות נוספות בקבוצת החברות של מאסטרקארד (ביחד, ״מאסטרקארד״, ״אנו״, ״לנו״ ״איתנו״ או ״שלנו״), מכבדים את פרטיותך.
 
הצהרת פרטיות זו חלה על נוהלי הפרטיות שלנו הנוגעים למידע אישי שנאסף בהקשר של priceless™. הצהרת פרטיות זו אינה חלה על האיסוף של המידע האישי שלך והשימוש בו על ידי מאסטרקארד בהקשר של תוכניות אחרות, על ידי צדדים שלישיים באתרים אחרים בעלי מיתוג של מאסטרקארד, על ידי הגורמים המנפיקים את כרטיס המאסטרקארד שלך (כגון הבנק שלך) או על כל מידע או תקשורת אחרים המתייחסים למאסטרקארד מחוץ ל-priceless™.
 
הצהרת פרטיות זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים בקשר ל-priceless™, המטרות שלשמן אנו אוספים מידע אישי זה, הגורמים האחרים שאיתם אנו עשויים לשתף את המידע, והאמצעים שאנו נוקטים כדי להגן על אבטחת הנתונים. ההצהרה גם מפרטת את הזכויות ואפשרויות הבחירה שלך בנוגע למידע האישי שלך, וכיצד אפשר לפנות אלינו כדי לעדכן את פרטי יצירת הקשר שלך או לקבל תשובות לשאלות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.
 
הביקור שלך באתר priceless™ והשתתפותך בתוכנית כפופים להצהרת פרטיות זו ולתנאי השימוש שלנו. ילדים וקטינים (מתחת לגיל 18) אינם זכאים להשתמש ב-priceless™. למידע כללי נוסף בנוגע לנוהלי הפרטיות של מאסטרקארד, נא לעיין בהצהרת הפרטיות הגלובלית של מאסטרקארד שנמצאת בכתובת:
 https://www.mastercard.co.il/he-il/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.אנו עשויים לאסוף את המידע האישי הבא:
 
•    מידע הקשור להרשמה ופרטי יצירת קשר.
•    מספר כרטיס האשראי או החיוב שלך (המספר בן 16 הספרות של כרטיס התשלום).
•    מידע הקשור לשימוש שלך באתר priceless™, שנאסף באמצעות עוגיות וטכנולוגיות דומות אחרות.


אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:
 
•    ליצור איתך קשר.
•    לספק, לשפר ולפתח את אתר priceless™.
•    לשמור על הבטיחות והאבטחה.
•    לשלוח לך חומרים שיווקיים.
•    לספק לך תוכן מותאם אישית.
•    לבצע ניתוח נתונים.
•    לאכוף את תנאי השימוש שלנו ולעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו.

 


אנו עשויים לשתף מידע אישי עם:
 
•    מטה מאסטרקארד בארה״ב, השותפים שלנו וישויות אחרות בקבוצת החברות של מאסטרקארד.
•    ספקי השירות שלנו הפועלים מטעמנו.
•    גורמים אחרים המשתתפים במערכת התשלומים, כולל גורמים המנפיקים כרטיסי תשלום, שירותי סליקה ובתי עסק.
•    צדדים שלישיים למטרות ניטור ומניעת הונאות או למטרות חוקיות אחרות.
•    במקרה של מכירה או העברה של העסק או הנכסים שלנו.

 


בהתאם למדינה שלך, ייתכן שיש לך הזכות או היכולת:
 
•    לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות.
•    לבחור מבין כמה אפשרויות בנוגע לשימוש בעוגיות.
•    לבטל את הסכמתך לשימוש בהתנהגות הגלישה שלך למטרת פרסום התנהגותי מקוון או להגביל את השימוש בה
•    לקבל גישה למידע האישי שלך, לתקן אותו, להגביל את עיבודו, להתנגד לעיבודו או לבקש את מחיקתו.
•    לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו כדי להעבירו לחברה אחרת.
•    לבטל כל הסכמה שנתת לנו.
•    במידת הצורך, להגיש תלונה לרשות המפקחת שלך.
 
באפשרותך לממש את הזכויות שלך במידה המותרת על פי החוק כפי שמתואר בסעיף ״הזכויות ואפשרויות הבחירה שלך״, באמצעות לחיצה על ״למידע נוסף״.

 


אנו מקפידים על אמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך ושומרים אותו לפרק זמן מוגבל בלבד.


אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך אל מחוץ למדינה שלך, כולל לארצות הברית, בהתאם לכללים התאגידיים המחייבים שלנו ולמנגנונים אחרים להעברת נתונים.


ייתכן שתבחר/י להשתמש בתכונות מסוימות המוצעות בשיתוף עם ישויות אחרות שפועלות בנפרד ממאסטרקארד.


הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו.


ניתן לשלוח דוא״ל לכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com. אם את/ה מתגורר/ת באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, ניתן להגיש בקשה למימוש זכויות הקשורות למידע האישי שלך דרך הפורטל ״My Data Center״ של מאסטרקארד.
 
Mastercard International Inc. היא הישות האחראית לעיבוד המידע האישי שלך; אולם אם את/ה מתגורר/ת באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, הישות האחראית לעיבוד המידע האישי שלך היא Mastercard Europe SA.
 
אם את/ה מתגורר/ת מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) או שווייץ ויש לך שאלות, הערות או תלונות כלשהן בנוגע להצהרת פרטיות זו או לנוהלי הפרטיות שלנו או אם ברצונך לממש את הזכויות ואפשרויות הבחירה שלך, ניתן לפנות אלינו בדוא״ל בכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com או בכתב אל:
 
Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA
 
אם את/ה מתגורר/ת באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, ניתן להגיש בקשה למימוש זכויות הקשורות למידע האישי שלך דרך הפורטל ״My Data Center״ של מאסטרקארד החל מ-25 במאי 2018 או לפנות אלינו בדוא״ל בכתובת: privacyanddataprotection@mastercard.com או בכתב אל:
 
Data Protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium